Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2018.35-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 35 2018
Problemy rozwoju elektromobilności w Polsce

Autorzy: Dagmara Zaniewska-Zielińska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: elektromobilność rozwój prognoza pojazd elektryczny bariery czysta energia
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:16 (63-78)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest identyfikacja stanu i barier rozwoju elektromobilności w Polsce w okresie ostatniej dekady oraz prognozy rozwoju do 2030 roku. Elektromobilność (electric vehicle – EV) to ogół zagadnień dotyczących użytkowania pojazdów elektrycznych. Są to zarówno eksploatacyjne i techniczne zagadnienia dotyczące EV, jak i infrastruktura oraz technologia ich ładowania. Istotne stają się kwestie społeczno-gospodarczo-prawne, przede wszystkim w zakresie regulacji dotyczących projektowania i produkcji ogólnie rozumianej infrastruktury transportu elektrycznego. Ma to bezpośrednie przełożenie na aktywność społeczną w obszarze nabywania i eksploatacji pojazdów elektrycznych, stymulując rozbudowę innowacyjnego przemysłu. Ministerstwo Energii w ślad za regulacjami Unii Europejskiej w zakresie „czystej energii” wprowadza w Polsce liczne instrumenty zachęcające do uczestniczenia w tworzeniu nowej innowacyjnej przestrzeni gospodarczej. W odpowiedzi na pogarszającą się sytuację emisji zanieczyszczeń powietrza w Polsce, systematycznie wzrastającą liczbę samochodów oraz zwiększone zapotrzebowanie na energię w transporcie drogowym rząd zintensyfikował działania wspierające rozwój EV. Koncepcja ta została zawarta głównie w trzech zintegrowanych dokumentach znajdujących się w Pakiecie na Rzecz Czystego Transportu opublikowanym przez Ministerstwo Energii. Są to: Plan rozwoju EV w Polsce, Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Definiują one zakres wsparcia dla grupy zwolenników „czystej zmiany”, zarówno organizacyjno-regulacyjny, jak i formalnoprawny. Autor artykułu definiuje bariery dynamicznego rozwoju rynku EV w Polsce. W celu precyzyjnej identyfikacji poziomu zainteresowania społeczeństwa tematyką EV oraz potencjału jej rozwoju przeprowadzono analizę dostępnego badania definiującego główne powody spowalniające dynamikę rozwoju EV w Polsce. Na jej podstawie wskazano proponowane środki zaradcze, a także prognozy rozwoju EV w Polsce do roku 2030. Ponadto autor artykułu udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące pozycji Polski na rynku międzynarodowym, regulacji wewnętrznych napędz ających wzrost rynku EV oraz szansy zdobycia pozycji konkurencyjnej na wciąż dynamicznie rozwijającym się rynku produkcji pojazdów elektrycznych.
Pobierz plik

Plik artykułu