Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.33-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 33 2017
ANALIZA SWOT WYKORZYSTANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH W REGIONALNEJ GOSPODARCE TURYSTYCZNEJ W LATACH 2007–2013

Autorzy: Aleksander Panasiuk
Uniwersytet Jagielloński Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Przedsiębiorczości Zakład Przedsiębiorczości w Turystyce

Marta Sidorkiewicz
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Zarządzania Turystyką
Słowa kluczowe: gospodarka turystyczna analiza SWOT fundusze europejskie
Data publikacji całości:2017-12-31
Liczba stron:12 (81-92)
Klasyfikacja JEL: L83 Z32 R58
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Opracowanie stanowi próbę oceny stanu wykorzystania funduszy europejskich na gospodarkę turystyczną w Polsce, w perspektywie finansowej na lata 2007–2013. Zaprezentowano ogólne miejsce gospodarki turystycznej w regionalnych programach operacyjnych. Obszarem badań szczegółowych były gminy województwa zachodniopomorskiego. Celem opracowania jest przeprowadzenie analizy SWOT wykorzystania środków Unii Europejskiej w regionalnej gospodarce turystycznej na podstawie prowadzonych szczegółowych badań dotyczących perspektywy finansowej w latach 2007–2013. Z prowadzonych badań wynika, że środki UE na projekty turystyczne w analizowanych gminach nie decydują bezpośrednio o stanie funkcjonowania gospodarki turystycznej, wpływając generalnie na rozwój regionalny i poziom życia mieszkańców. Relacja pomiędzy stanem wykorzystania środków UE a rozwojem gospodarki turystycznej jest wynikiem także wielu innych czynników, które dla poszczególnych gmin należy analizować indywidualnie. Problemem ten można zaobserwować poprzez ocenę elementów zidentyfikowanych w przeprowadzonej analizie SWOT. Podjęte rozważania i wnioski z nich wynikające są podstawą do podjęcia dalszych badań w zakresie perspektywy finansowej na lata 2014–2020 i miejsca gospodarki turystycznej w finansowaniu unijnym na poziomie jednostek samorządu terytorialnego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bangs, D.H., Jr. (1999). Plan marketingowy. Przewodnik dla małej i średniej firmy. Warszawa: PWE.
2.Jaroszewska-Brudnicka, R., Brudnicki, R. (2012). European Union funds for tourism, tourism for the city. Toruń – a case study. Journal of Health Sciences, 5, 75–86.
3.Jodkowska, L., Sidorkiewicz, M. (2013). Modernizacja i rozbudowa polskich oraz niemieckich obiektów hotelarskich ze środków unijnych. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2 (22), 159–174.
4.Kisiel, R., Zielińska-Szczepkowska, J., Niedziejko, A. (2014). Fundusze europejskie jako instrument wsparcia gospodarki turystycznej na obszarze Suwalszczyzny. Polityka Gospodarcza, 22, 9–25.
5.Panfiluk, E. (2013). Oddziaływanie instrumentów unijnych na działalność inwestycyjną w sektorze turystycznym. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2 (22), 91–109.
6.Panasiuk, A. (2015). Środki Unii Europejskiej w regionalnej i lokalnej gospodarce turystycznej w latach 2007–2013. Samorząd Terytorialny, 1–2, 122–132.
7.Panasiuk, A. (2014) (red.). Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej. Warszawa: Difin.
8.Pilarczyk, B., Mruk, H. (2006) (red.). Kompendium wiedzy o marketingu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Regionalne Programy Operacyjne na lata 2007–2013 (RPO).
10.Szymańska, E. (2010). Fundusze UE jako forma wsparcia dla przedsiębiorstw turystycznych w polskich regionach. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 4 (9), 555–566.
11.www.funduszeeuropejskie.gov.pl (9–11.07.2013).