Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.33-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 33 2017
WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW UNIJNYCH NA PRZYKŁADZIE PROGRAMÓW AKTYWIZUJĄCYCH BEZROBOTNYCH W POWIECIE CHOSZCZEŃSKIM I WAŁECKIM

Autorzy: Mateusz Rytel
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: bezrobocie włączenie społeczne program unijne
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (115-125)
Klasyfikacja JEL: J68 J21 J24 J71
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wykluczenie społeczne jest znaczącym problemem we współczesnej gospodarce. Jednym z największych zagrożeń bycia wykluczonym społecznie jest bycie bezrobotnym. W powiatach choszczeńskim i wałeckim działają dwa program finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, pomagające ludziom w znalezieniu zatrudnienia. Jeden z nich dotyczy relatywnie młodych ludzi – przed 30 rokiem życia, drugi zaś jest skierowany do ludzi w wieku powyżej 29 roku życia, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Głównym celem opracowania jest zbadanie efektywności aktywizacji jednej osoby, rozumianej jako pomoc w znalezieniu zatrudnienia przez jedną osobę. Opracowanie to opisuje także role funduszy europejskich w tworzeniu miejsc pracy w obu powiatach w latach 2015 i 2016.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borkowski, T., Marcinkowski, A. (1999). Socjologia bezrobocia. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
2.GUS. Pracujący w gospodarce narodowej. Raporty z lat 2009–2013. Warszawa.
3.GUS. Stopa bezrobocia w latach 1990–2017. Pobrano z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-w-latach-1990-2017,4,1.html (25.01.2018).
4.Gwizda, M., Kosowska-Kwaśny, M., Żółciński, S. (2014). Fundusze UE 2014–2020. Warszawa: CH Beck.
5.Imapp (2017a). Efekty Polityki spójności 2007–2013 w Polsce – raport ewaluacyjny. Pobrane z: https://www.ewaluacja.gov.pl/media/48824/V4plus4_stronaPL.pdf (20.09.2017).
6.Imapp (2017b). Efekty Polityki Spójności w Polsce, krajach Grupy Wyszehradzkiej i państwach partnerskich. Pobrane z: https://www.ewaluacja.gov.pl/media/48824/V4plus4_stronaPL.pdf (20.09.2017).
7.Kierzkowski, T., Jankowska, A., Knopik R. (2009). Fundusze Strukturalne oraz Fundusz Spójności. Warszawa: C.H. Beck.
8.MIiR (2018). Lista projektów realizowanych w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2014–2020. Pobrane z: https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/projekty/lista-projektow (10.08.2017).
9.MR (2018). Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014–2020. Pobrane z: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/projekty/lista-projektow/lista-projektow-realizowanych-z-funduszy-europejskich-w-polsce-w-latach-2014-2020/ (20.09.2017).
10.Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie (2017). Sprawozdania o rynku pracy MPIPS-01, za okres 01.2015–08.2017. Pobrane z: http://choszczno.praca.gov.pl (10.08.2017).
11.Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu (2017). Miesięczne sprawozdania o rynku pracy MPIPS-01, okres 01.2015–08.2017. Pobrane z: http://walcz.praca.gov.pl (10.08.2017).
12.Rozporządzenie Rady (WE) z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, nr 1083/2006. Pobrane z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32006R1083 (10.08.2017).
13.Pawlicki, R. (2014). Strategia Finansowa dla Polski 2014–2020. Warszawa: Difin.
14.Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020 (2016). Pobrane z: http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/pliki/rpowz_2014_2020_20170927.
15.pdf (21.09.2017).
16.Sikora-Gaca, M., Kosowska, U. (2014). Fundusze Europejskie w Teorii i Praktyce. Warszawa: Difin.
17.Szarfenberg, R. (2006). Marginalizacja i wykluczenie społeczne. Warszawa: Instytut Polityki Społecznej.
18.Tkaczyński, J.W., Świstak, M. (2013). Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich. Warszawa: C.H. Beck.
19.Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Powiat choszczeński – opis. Pobrano z: http://eregion.wzp.pl/powiaty/choszczenski (20.01.2017).
20.Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Powiat wałecki – opis. Pobrane z: http://eregion.wzp.pl/powiaty/walecki (20.01.2017).