Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)
Kapitały własne a struktura aktywów przedsiębiorstw deweloperskich

Autorzy: Magdalena Gostkowska-Drzewicka
Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów Przedsiębiorstw
Słowa kluczowe: finansowanie przedsiębiorstwa reguły finansowania złota i srebrna zasada bilansowa struktura kapitałowo-majątkowa
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:12 (23-34)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Zbadanie, czy przedsiębiorstwa deweloperskie notowane na GPW zachowują właściwe proporcje w zakresie kształtowania struktury kapitałowo-majątkowej i czy istnieją zależności pomiędzy strukturą aktywów a relacjami wyrażającymi złotą i srebrną regułę finansowania. Metodologia badania – Hipotezy zostały zweryfikowane za pomocą odpowiednich testów statystycznych. Obliczeń dokonano za pomocą programu Gretl. Wynik – Kapitał własny stanowi podstawę finansowania działalności badanych spółek. Pomimo zmieniających się uwarunkowań koniunkturalnych zarządzający podejmują działania prowadzące do zachowania właściwych relacji odnośnie do struktury majątkowo-kapitałowej, co zapewnia utrzymanie równowagi finansowej. W badanych przedsiębiorstwach starano się tak ukształtować strukturę majątkowo-kapitałową, aby kapitały były związane z aktywami nie dłużej, niż wynosi okres dysponowania nimi. Oryginalność/wartość – Artykuł odpowiada na pytanie, czy złota i srebrna reguła bilansowa są ważnymi wyznacznikami decyzji w zakresie kształtowania struktury kapitału w spółkach deweloperskich. Przeprowadzone analizy nie wyczerpują złożoności analizowanego problemu i stanowią przyczynek do dalszych badań czynników kształtujących strukturę kapitałową przedsiębiorstw deweloperskich.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk, M. (2013). Prezentacja kapitałów własnych w sprawozdaniach finansowych spółek publicznych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 58, 303–309.
2.Barburski, J. (2014). Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstw WIG20. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 67, 117–136.
3.Bień, W. (2005). Ocena efektywności finansowej spółek kapitałowych. Warszawa: Difin.
4.Duliniec, A. (2011). Finasowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty. Warszawa: PWE.
5.Figura, P. (2011). Zależności między celem nadrzędnym przedsiębiorstwa i wartościami wskaźników finansowych w przekroju sektorowym. Gdańsk: Politechnika Gdańska.
6.Gabrusewicz, W. (2014). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie. Warszawa: PWE.
7.GUS (2016). Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu, usługach i inwestycjach, baza bieżąca, dane miesięczne. Pobrane z: www.stat.gov.pl (9.12.2016).
8.Janus, A. (2006). Kapitał własny jako źródło finasowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Folia Oeconomica, 200, 69–78.
9.Konečný, Z. (2013). Golden Rules of Financing Related to the Life Cycle of Czech Automotive Firms. Journal of Competitiveness, 5, 83–97.
10.Korol, T. (2013). Nowe podejście do analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
11.Lisińska, K. (2012). Struktura kapitałowa przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce, Niemczech i Portugalii. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 27, 449–458.
12.Marzec, J. (2010) Złote reguły finansowania w praktyce małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Ekonomiczne Problemy Usług, 51, 143–153.
13.Pomykalska, B., Pomykalski, P. (2007). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
15.Skowronek-Mielczarek, A., Leszczyński, Z. (2008). Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
16.Szczepaniak, P. (2014). Kapitał własny w sektorach niefinansowych w Polsce w latach 2009–2011. Nauki o Finansach, 20, 115–126.
17.Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości. Dz.U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.
18.Walsh, C. (2003). Key Management Ratios. Third Edition. Glasgow: Prentice Hall.
19.Wrońska-Bukalska, E. (2014). Zróżnicowanie branżowe poziomu I struktury kapitału własnego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, XLVIII, 393–402.
20.Wypych, M. (2012). Struktura aktywów a złote reguły finansowania (na przykładzie spółek giełdowych). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 261, 478–488.
21.www.octava.com.pl.