Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-18
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)
Wzrost przedsiębiorstw w kontekście płynności finansowej i innych czynników – analiza spółek notowanych na NewConnect

Autorzy: Monika Bolek
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Słowa kluczowe: wzrost czynniki wzrostu przedsiębiorstw
Rok wydania:2017
Liczba stron:21 (203-223)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest analiza zjawiska wzrostu przedsiębiorstw notowanych na New- Connect oraz jego związku z płynnością finansową w kontekście innowacyjności i posiadanego potencjału wzrostu, a także rozmiaru mierzonego wielkością aktywów. Metodologia badania – Badania przeprowadzono na danych rocznych niefinansowych przedsiębiorstw notowanych na NewConnect w latach 2007–2014. W celu zweryfikowania hipotezy przeprowadzono analizę korelacji wzrostu aktywów, kapitałów własnych, sprzedaży i zysków na akcję oraz płynności finansowej w podgrupach charakteryzujących się niskimi i wysokimi poziomami innowacyjności oraz potencjału wzrostu, a także przeprowadzono badanie regresji modeli objaśniających zjawisko wzrostu. Wynik – W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że płynność finansowa jest związana ze wzrostem w sposób zróżnicowany w poszczególnych grupach oraz to, że im mniejsze i mniej innowacyjne przedsiębiorstwo, tym większy jego wzrost zysków przy wsparciu konserwatywnej polityki płynności finansowej. Oryginalność/wartość – Badanie przedsiębiorstw notowanych na NewConnect jest szczególnie istotne w kontekście sposobu funkcjonowania małych i średnich jednostek gospodarczych, które znalazły się w nowej sytuacji mogąc pozyskiwać kapitał na giełdzie, co wiąże się z ich ciągłą oceną przez inwestorów. Dodatkowo przeprowadzano analizę wzrostu przedsiębiorstw i wybranych czynników mogących determinować ten wzrost. Można stwierdzić, że indywidualistyczne i deterministyczne podejście do modelowania wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw na rynku kapitałowym może wpłynąć pozytywnie na decyzje inwestycyjne ze względu na wartości poznawcze, które niosą wyniki tego typu badań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bechetti, L., Trovato, G. (2002). The determinants of growth for small and medium sized firms. The role of the availability of external finance. Small Business Economics, 19.
2.Borkowska, S. (red.) (2006). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
3.Churchil, N., Lewis, V. (1983). The five stages of small business growth. Harvard Business Review, May–June.
4.Czarnecki, M. (2011). Wzrost a rozwój przedsiębiorstwa. W: S. Cyfert (red.), Wybrane aspekty pracy kierowniczej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
5.Czerwińska-Lubszczyk, A., Michna, A., Męczyńska, A. (2013). Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw sektora budowlanego. Zarządzanie Finansami, 4.
6.Danbolt, J., Hirst, I., Jones, E. (2002). Measuring growth opportunities. Applied Financial Economics, 12 (3), 203–212.
7.Danbolt, J., Hirst, I. R., Jones, E. (2011). The growth companies puzzle: can growth opportunities measures predict firm growth? The European Journal of Finance, 17 (1), 1–25.
8.Daszkiewicz, N. (2004). Bariery wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw. W: F. Bławat (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem. Gdańsk.
9.Gabrusewicz, W. (1995). Istota rozwoju przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1, 225, 35–50.
10.Gancarczyk, M., Gancarczyk, J. (2011). Wzrost i internacjonalizacja przedsiębiorstw w klastrach. Organizacja i kierowanie, 3, 59–73.
11.Jakubów, L. (2000). Społeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Seria: Monografie i Opracowania, 100 (862).
12.Janasz, K., Janasz, W., Kozioł, K., Szopik-Depczyńska, K. (2010). Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody. Strategie. Warszawa: Difin.
13.Jeżak, J. (2001). Zarządzanie przedsiębiorstwem zorientowane na wzrost wartości dla jego właścicieli. Przegląd Organizacji, 5, 19–24.
14.Lisiecka, K., (1993), Zarządzanie jakością produktów w przedsiębiorstwie przemysłowym. Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego.
15.Matejun, M. (2010). Zewnętrzne bariery rozwoju w cyklu życia małych i średnich przedsiębiorstw. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 116.
16.Miller, M.H., Modigliani, F. (1961). Dividend policy, growth, and the valuation of shares. The Journal of Business, 34 (4), 411–433.
17.Moreno, A., Casillas, J. (2007). High-growth SMEs versus non highgrowth SMEs: a discriminant analysis. Entrepreneurship & Regional Development, 19.
18.Pierścionek, Z. (2003). Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
19.Scott, M., Bruce, R. (1987). Five stages of growth in small business. Long Range Planing, 20 (3).
20.Sławińska, M. (red.) (2008). Kompendium wiedzy o handlu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
21.Sysko-Romańczuk, S. (2005). Rozwój przedsiębiorstwa jako rezultat jego wzrostu i sprawności procesów zarządzania. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
22.Starczewska-Krzysztoszek, M. (2008). Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Infos. Zagadnienia Społeczno-Gosodarcze, 4 (28).
23.Tobin, J. (1969). A General Equilibrium Approach to Monetary Theory. Journal of Money, Credit, and Banking,1 (1), 15–29.