Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-19
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)
Motywy decyzji o zadłużeniu przedsiębiorstw. Wyniki badań polskich spółek giełdowych

Autorzy: Aleksandra Duliniec
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: decyzje finansowe zadłużenie przedsiębiorstw struktura kapitału badania ankietowe
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (225-235)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Przedstawienie wyników badań empirycznych dotyczących motywów decyzji finansowych w zakresie wielkości i struktury zadłużenia w polskich spółkach giełdowych oraz porównanie otrzymanych rezultatów z wynikami podobnych badań przeprowadzonych za granicą. Skonfrontowanie wniosków z badań empirycznych z głównymi teoriami struktury finansowania przedsiębiorstw. Metodologia badania – Badania ankietowe dyrektorów finansowych polskich spółek giełdowych (z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli) na podstawie autorskiego kwestionariusza. Ankieta została zrealizowana metodą CATI (komputerowo wspomagane wywiady telefoniczne). Przeprowadzono 200 takich wywiadów. Wyniki – Główne motywy decyzji finansowych dotyczących kształtowania wielkości i struktury zadłużenia w polskich spółkach giełdowych to utrzymanie elastyczności finansowej i niewystarczające wewnętrzne źródła finansowania. Uzyskane wyniki są w dużej mierze zgodne z wynikami podobnych badań ankietowych przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Wnioski z badań nie są natomiast w pełni spójne z rozważaniami teoretycznymi w zakresie struktury finansowania przedsiębiorstw. Oryginalność/wartość – Jest to, jak się wydaje, pierwsze badanie motywów decyzji finansowych w polskich przedsiębiorstwach. Osiągnięte wyniki umożliwiają weryfikację na gruncie polskim (rynek kapitałowy jest nadal rynkiem rozwijającym się) wniosków wynikających z teorii struktury kapitału.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bancel, F., Mittoo, U.R. (2004). Cross-Country Determinants of capital Structure Choice: A Survey of European Firms. Financial Management, 33 (4), 103–132.
2.Brounen, D., de Jong, A., Koedijk, K. (2004). Corporate Finance in Europe: Confronting Theory with Practice. Financial Management, 33 (4), 71–101.
3.Brounen, D., de Jong, A., Koedijk, K. (2006). Capital Structure Policies in Europe. Survey Evidence. Journal of Banking & Finance, 30 (5), 1409–1442.
4.Duliniec, A. (2011). Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty. Warszawa: PWE.
5.Frank, M.Z., Goyal, V.K. (2009). Capital Structure Decisions: Which Factors Are Reliably Important? Financial Management, 38 (1), 1–37.
6.Graham, J.R., Harvey, C.R. (2001). The Theory and Practice of Corporate Finance: Evidence from the Field. Journal of Financial Economics, 60 (2–3), 187–243.
7.Graham, J.R., Harvey, C.R. (2002). How Do CFOs Make Capital Budgeting and Capital Structure Decisions. Journal of Applied Corporate Finance, 15 (1), 8–23.
8.Jensen, M.C. (1986). Agency Costs of Free Cash Flows, Corporate Finance and Takeover. American Economic Review, 76 (2), 323–339.
9.Miglo, A. (2011). Trade-Off, Pecking Order, Signaling, and Market Timing Models. W: H.K. Baker, G.S. Martin (red.), Capital Structure and Corporate Financing Decisions. Theory, Evidence, and Practice (s. 171–189). John Wiley & Sons.
10.Pinegar, J.M., Wilbricht, L. (1989). What Managers Think of Capital Structure Theory: A Survey. Financial Management, 18 (4), 82–91.