Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-23
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)
Rola finansowania wewnętrznego w odniesieniu do teorii hierarchii źródeł finansowania na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego

Autorzy: Magdalena Mądra-Sawicka
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: finansowanie wewnętrzne MSP preferencja doboru źródeł finansowania przedsiębiorstwa przetwórstwa spożywczego
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:11 (279-289)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem badań jest ocena kolejności doboru źródeł finansowania w relacji do poziomu finansowania wewnętrznego w przedsiębiorstwach małych i średnich sektora przetwórstwa spożywczego. Badania przeprowadzono na podstawie danych formularza F-02 GUS dla przedsiębiorstw niefinansowych. Badanie obejmuje dane dla działu PKD 10.0 i 11.0. Podmioty zostały skategoryzowane według rosnącego poziomu nadwyżki finansowej bądź deficytu środków w relacji do aktywów ogółem. Podmioty o najwyższym poziomie nadwyżki finansowej oraz o najniższym deficycie były oceniane, w ujęciu podklas PKD, ze względu na zmianę wartości kapitałów własnych i zadłużenia w relacji do zmiany wartości aktywów tych podmiotów. Ponadto ocenie podano relację zmiany wartości aktywów trwałych wobec zmiany poziomu zadłużenia długoterminowego. W przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego o wysokim deficycie środków, wyższy poziom zadłużenia determinował wzrost aktywów tych podmiotów. W przedsiębiorstwach o wysokich nadwyżkach finansowych możliwości wzrostu podmiotów były uwarunkowane istotną współzależnością z rosnącą wartością kapitału własnego. Przedstawione wyniki badań są kontynuacją badań w zakresie finansowania wewnętrznego przedsiębiorstw niefinansowych, stanowiąc tym samym wartość oryginalną.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adomdza, G., Åstebro, T., Yong, K. (2016). Decision biases and entrepreneurial finance. Small Business Economics, 47 (4), 819–834.
2.Agca, S., Mozumdar, A. (2007). Corporate Financing Choices Constrained by the Amount of Debt Firms can Support. Working Paper. George Washington University and Virginia Tech.
3.Bhama, V., Jain, P.K., Yadav, S.S. (2015). Does Firms’ Pecking Order Vary during Large Deficits and Surpluses? An Empirical Study on Emerging Economies. Procedia Economics and Finance, 30, 155–163.
4.Bhama, V., Jain, P.K., Yadav, S.S. (2016). Testing the pecking order theory of deficit and surplus firms: Indian evidence. International Journal of Managerial Finance, 12 (3), 335–350.
5.Brighi, P., Patuelli, R., Torluccio, G. (2012). Self-Financing of Traditional and R&D Investments: Evidence from Italian SMEs. Pobrane z: http://amsacta.unibo.it/3998/1/WP845.pdf.
6.Chirinko, R.S., Singha, A.R. (2000). Testing static tradeoff against pecking order models of capital structure: a critical comment. Journal of Financial Economics, 58 (3), 417–425.
7.Daskalakis, N., Thanou E. (2010). Capital structure of SMEs: to what extent does size matter? Pobrane z: https://ssrn.com/abstract=1683161 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1683161 SSRN 1683161.
8.De Jong, A., Verbeek, M., Verwijmeren, P. (2011). Firms’ debt–equity decisions when the static tradeoff theory and the pecking order theory disagree. Journal of Banking & Finance, 35 (5), 1303–1314.
9.Donaldson, G. (1961). Corporate Debt Capacity: a study of Corporate debt capacity. Boston: Harvard Graduate School of Business Administration.
10.Frank, M., Goyal, V. (2003). Testing the pecking order theory of capital structure. Journal of Financial Economics, 67, 217–248.
11.Grzywacz, J. (2008). Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
12.Iwin, J. (2003). Efekt amortyzacji w kształtowaniu struktury kapitału przedsiębiorstwa. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, 974 (1), 310–322.
13.Jensen, M. (1986). Agency Costs of Free Cash Flow. Corporate Finance and Takeovers. American Economic Review, Papers and Proceedings, 76, 323–329.
14.Kowalski, S. (2009). Rola kapitału w finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw. W: J. Ostaszewski (red.), Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie (s. 221–230). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
15.Kubiak, J. (2005). Hierarchia źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
16.Lin, Y.H., Hu, S.Y., Chen, M.S. (2008). Testing pecking order prediction from the viewpoint of managerial optimism: Some empirical evidence from Taiwan. Pacific-Basin Finance Journal, 16 (1), 160–181.
17.Leary, M.T., Roberts, M.R. (2010). The pecking order, debt capacity and information. Journal of Financial Economics, 95, 332–355.
18.Łuczka, T. (2013). Makro i mikro-ekonomiczne determinanty struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
19.Myers, S.C. (2001). Capital structure. Journal of Economic Perspectives, 15, 81–102.
20.Myers, S.C. (1984). The capital structure puzzle. Journal of Finance, 39, 575–592.
21.Myers, S.C. (1977). Determinants of corporate borrowing. Journal of Financial Economics, 5 (2), 147–175.
22.Myers, S.C., Majluf, N. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information investors do not have. Journal of Financial Economics, 13, 187–221.
23.Piotrowska, M. (1997). Finanse spółek, krótkoterminowe decyzje finansowe. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
24.Psillaki, M., Daskalakis, N. (2009). Are the determinants of capital structure country or firm specific? Small Business Economics, 33 (3), 319–333.
25.Ramalho J.S.J., da Silva, J.V. (2009). A two-part fractional regression model for the financial leverage decisions of micro, small, medium and large firms. Quantitative Finance, 9 (5), 621–636.
26.Watson, R., Wilson, N. (2002). Small and Medium Size Enterprise Financing: A Note on Some of the Empirical Implications of a Pecking Order. Journal Bussiness Finance & Accounting, 29, 557–578.
27.Wilamowska, Z., Wilamowski, M. (2001). Sztuka zarządzania finansami. Cz. II. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego.
28.Xiang, D., Worthington, A. (2015). Finance-seeking behaviour and outcomes for small- and medium-sized enterprises. International Journal of Managerial Finance, 11 (4), 513–530.
29.Zalewski, H. (1999). Polityka i strategia w zarządzaniu finansami firmy. Gdańsk: ODDK.
30.Zadora, H. (2009). Finansowanie małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzanie. Warszawa: C.H. Beck.