Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-32
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)
Rozsądny zysk w modelach biznesu przedsiębiorstw sektorów regulowanych

Autorzy: Marek Jabłoński ORCID
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Słowa kluczowe: model biznesu rozsądny zysk sektory regulowane wartość przedsiębiorstwa strategia
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:17 (389-405)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest wyjaśnienie determinant podejścia opartego na koncepcji rozsądnego zysku na kształtowanie modeli biznesu przedsiębiorstw. Metodologia badania – Dokonano szerokiego przeglądu literatury przedmiotu, a także zaprezentowano wybrane interpretacje na temat projektowania modeli biznesu z uwzględnieniem koncepcji rozsądnego zysku. Przedstawiono proces szacowania zysku rozsądnego na przykładzie projektowanej spółki gminnej w formule in-house. Wyniki – Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu oraz doświadczeń autora i wynikających z tego rozważań należy stwierdzić, że projektowanie modeli biznesu z uwzględnianiem założeń rozsądnego zysku wymaga szczegółowych analiz i obliczeń. Wyniki dociekań wskazują na potrzebę integracji podejścia strategicznego szczególnie w aspekcie zrozumienia miejsca i roli koncepcji modelu biznesu z podejściem finansowym w procesie projektowania przedsiębiorstw, szczególnie wtedy, gdy warunkiem prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa jest utrzymywanie założonego i regulowanego prawnie wyniku finansowego. Oryginalność/wartość – Zwrócenie uwagi na to, iż integracja zasad twórczego projektowania modeli biznesu wspomagana analitycznym podejściem do szacowania wartości rozsądnego zysku jest warunkiem skutecznego projektowania nowych przedsięwzięć gospodarczych w wybranych obszarach sektorów regulowanych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aversaa, P., Haefligera, S., Rossib, A., Baden-Fuller, C. (2015). From business model to business modelling: modularity and manipulation. Business Models and Modelling Advances in Strategic Management, 33.
2.Barney, J.B. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17, 99–120.
3.Barney, J.B. (2001). Is the Resource-Based Theory a Useful Perspective for Strategic Management Research? Yes. Academy of Management Review, 26 (1), 41–56.
4.Christensen, C., Johnson, M. (2009). What Are Business Models, and How Are They Built? Harvard Business School Module.
5.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/6/WE z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty.
6.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE.
7.Friedman, M., Friedman, R. (1980). Free to Choose: A Personal Statement. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
8.Jabłoński, M. (2013). Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
9.Johann, D., Klang, H., Wallnöfer, M., Hacklin, F. (2010). The anatomy of the business model: a syntactical review and research agenda. Paper to be presented at the Summer Conference 2010 on “Opening Up Innovation: Strategy,
10.Organization and Technology” at Imperial College London Business School. June 16–18.
11.Johnson, M.W., Christensen, C.M., Kagermann, H. (2008). Reinventing Your Business Model. Harvard Business Review, 12, 57–68.
12.Komisja europejska (2011). Komunikat Komisji w sprawie stosowania reguł Unii Europejskiej w dziedzinie pomocy państwa w odniesieniu do rekompensaty z tytułu usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. Bruksela, 20.12.2011, K(2011) 9404, wersja ostateczna.
13.Kunkiel-Kryńska, A. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE – kryteria Teckal. Pobrane z: http://eurozamowienia.pl/wpis,62,Orzecznictwo_Trybunalu_Sprawiedliwosci_UE_–_kryteria_Teckal.html (24.12.2016).
14.Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Regionalne Programy Operacyjne, Wytyczne w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
15.Rappaport, A. (1999). Wartość dla akcjonariuszy. Warszawa: WIG-Press.
16.Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.
17.Slywotzki, A., Morrison, D.J., Andelman, B. (2000). Strefa zysku. Warszawa: PWE.
18.Towards Integrated Reporting (2011). Communicating Value in the 21st Century. International Integrated Reporting Committee, September.