Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-34
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)
Innowacyjny projekt eksploatacyjny wykorzystania wód balneologicznych – projekt partnerstwa publiczno-prywatnego

Autorzy: Artur Łachut
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Słowa kluczowe: innowacyjność partnerstwo publiczno-prywatne balneologia
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (419-431)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Wzrost konkurencyjności, globalizacja, a także rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy sprawiają, iż świat charakteryzuje się głębokimi społecznymi, technologicznymi, a także ekonomicznymi zmianami. Zmiany zachodzą wszędzie, a innowacje ułatwiają proces adaptacji do tych zmian. Innowacje organizacyjne, produktowe, procesowe, a także marketingowe służą jako narzędzia do rozwoju strategii regionu opartej na współtworzeniu wartości. W dynamicznie zmieniających się warunkach otoczenia konkurencyjnego zarządzanie, oparte na strategiach nowoczesnych, wydaje się w pełni uzasadnione. Dlatego celem pracy jest analiza innowacyjnego projektu: Kompleks Basenów Mineralnych w Solec-Zdrój powstałego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Metodologia badania – W artykule dokonano przeglądu literatury przedmiotu oraz obserwacje praktyki gospodarczej. Wynik – Efektem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na potencjał, jaki niesie ze sobą wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego. Wynikiem artykułu jest wykazanie wpływu, jaki wywarł hybrydowy projekt kompleksu basenowego na niewielką miejscowość uzdrowiskową. Powstanie obiektu przyczyniło się do dynamicznego wzrostu ruchu turystycznego1, co przełożyło się na wielokierunkowe korzyści dla regionu (bogacenie się społeczeństwa, m.in. wzrost dochodów ze świadczenia usług noclegowych, nowe miejsca pracy, poprawa infrastruktury oraz wizerunku miejscowości). Oryginalność/wartość – Wartością dodaną artykułu jest prezentacja pierwszego w Polsce (i jedynego w branży turystycznej) hybrydowego projektu partnerstwa publiczno-prywatnego, który został umieszczony na liście opracowanej przez Europejskie Centrum Wiedzy PPP. Należy zauważyć, że łączenie środków polityki spójności z formułą PPP (tzw. projekty hybrydowe) było zagadnieniem funkcjonującym od początku w systemie wprowadzania funduszy europejskich w Polsce (w okresie 2007–2013). Wartością artykułu jest wskazanie specyfiki PPP poprzez wprowadzenie konkretnych udogodnień dla zrealizowanego projektu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bejm, M., Bogdanowicz, P., Piotrowski, P. (red.) (2009). Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
2.Brol, M. (2014). Problem efektywności partnerstwa publiczno-prywatnego w świetle teorii agencji. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 332.
3.Drucker, P.F. (1993). Innowacja i przedsiębiorczość. Warszawa: PWE.
4.Gajewska-Jedwabny, A. (2006). Partnerstwo publiczno-prywatne. Warszawa: C.H. Beck
5.Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K. (2002). Innowacyjność w technice i technologii źródłem przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa
6.Karpiński, J. (1951). Bioekologia uzdrowisk. Balneologia Polska, 1, 116–120.
7.Kiperski, J.E. (2009). Rehabilitacja w opiece długoterminowej – aspekty kliniczne i społeczne. Balneologia Polska, 51 (4), 322–326.
8.Kline D.J. (2001). Tourism and Natural Resource Management: A General Overview of Research and Issues. General Technical Report PNW-GTR-506, USDA.
9.Korbus, B. (red.) (2010). Partnerstwo Publiczno-Prywatne. Warszawa: Wydawnictwo UZP.
10.Kotler, Ph. (1994). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Gebetner & Ska.
11.Krzysztoporski, S. (1952). Leczenie uzdrowiskowe w ginekologii. Balneologia Polska, 2, 119–124.
12.Pavitt, K. (1998). Managing innovation: Integrating technological, market and organizational change. Chichester: Wiley.
13.Podemski, K. (2004). Socjologia podróży. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
14.Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny. Pobrane z: www.balneologia.pl (15.12.2016).
15.Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. London: Macmillan Press.
16.Rogers, E.M. (1995). Diffusion of innovations. New York: Free Press.
17.Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
18.Yescombe, E.R. (2008). Partnerstwo publiczno-prywatne. Zasady wdrażania i finansowanie. Oficyna Wolters Kluwers Business.
19.Źródła Lekarskie w Solcu. Reprint z oryginału w Drukarni C.K. Uniwersytetu w Krakowie w roku 1858.