Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-39
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)
Analiza wymogów formalnoprawnych i standardów kontroli wewnętrznej w bankach w kontekście globalizacji rynków finansowych

Autorzy: PIOTR PISAREWICZ
Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: ustawy regulacje prawne sektor finansowy bank kontrola wewnętrzna rekomendacje
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:14 (481-494)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Analiza zmian wymogów formalnoprawnych i standardów w zakresie mechanizmów kontroli wewnętrznej w sektorze bankowym. Dynamiczny rozwój rynków finansowych oraz globalizacja przyczyniły się w ostatnich dekadach do upowszechnienia usług oraz internacjonalizacji banków, co skutkuje wzrostem liczby nowych ryzyk, przed którymi stoją banki i pozostałe instytucje finansowe. W celu odpowiedzi na pytanie odnośnie do zapewnienia bezpieczeństwa banków jako przedsiębiorstw działających na rynku finansowym, dokonano dogłębnej analizy aktów prawnych i dokumentów regulujących w sposób bezpośredni lub pośredni zagadnienia dotyczące kontroli wewnętrznej. Kontrola wewnętrzna stanowi kluczowy element bezpieczeństwa funkcjonowania banków i zapewnia standardy skutkujące minimalizowaniem wszystkich rodzajów ryzyk, na które są one narażone. Metodologia badania – Analizę retrospektywną aktów prawnych obowiązujących od 1997 roku oparto głównie o metody: obserwacji oraz analizy i konstrukcji logicznej. Wynik – Badania wykazały, iż struktura regulacji dotyczących kontroli wewnętrznej jest bardzo rozbudowana i złożona. Ma swoje źródło zarówno w aktach prawnych wyższego rzędu (ustawy), jak i niższego (rozporządzenia, uchwały, rekomendacje KNF). Wraz z rozwojem sektora bankowego wymogi formalne w badanej kwestii podlegały dynamicznym zmianom, które wskazano i opisano w kolejności chronologicznej. Oryginalność/wartość – Niniejsze opracowanie jest częścią szerszych badań autora nad zagadnieniami sektora finansowego w zakresie bezpieczeństwa instytucji finansowych oraz ich klientów. Badania obejmują obszar nauki i praktyki analizowanego przedmiotu nieopisywany szerzej w takim ujęciu oraz kontekście.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bożek, W. (2014). Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 802. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65.
2.Gad, J. (2012). Mechanizm wewnętrzny nadzoru korporacyjnego a system rachunkowości w polskich spółkach publicznych – nowe regulacje oraz wyniki badań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 690. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 51.
3.Garczyński, D. (2003). Produkty i usługi bankowości elektronicznej w kontekście globalizacji rynków finansowych. W: L. Pawłowicz, R. Wierzba (red.), Bankowość wobec procesów globalizacji. Warszawa: CeDeWu.
4.Gwizdała, J. (2012). Wybrane modele pomiaru ryzyka w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w banku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 690. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 51.
5.Gwizdała, J. (2014). Rola sterowania ryzykiem kredytowym w zarządzaniu portfelami kredytowymi w polskim sektorze bankowym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 802. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65.
6.Kodeks postępowania cywilnego. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Dz.U. 2014, poz. 101, z późn. zm.
7.Krzyżkiewicz, Z. (2008). Bankowość. W: W.L. Jaworski, Z. Zawadzka (red.), Podręcznik akademicki. Warszawa: Poltekst.
8.Łęgowik-Świącik, S. (2012). Zarządzanie ryzykiem jako element systemu kontroli w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 690. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 51.
9.Rekomendacja D – dotycząca zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach (2013). Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego.
10.Rekomendacja D – dotycząca zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym przez banki (1997). Warszawa: Komisja Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Narodowy Bank Polski.
11.Rekomendacja D – dotycząca zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym przez banki (2002). Warszawa: Komisja Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Narodowy Bank Polski.
12.Rekomendacja H – dotycząca kontroli wewnętrznej w banku (1999). Warszawa: Komisja Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Narodowy Bank Polski.
13.Rekomendacja H – dotycząca kontroli wewnętrznej w banku (2002). Warszawa: Komisja Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Narodowy Bank Polski.
14.Rekomendacja H – dotycząca systemu kontroli wewnętrznej w bankach (2011). Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego.
15.Rekomendacja M – dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach (2004). Warszawa: Komisja Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Narodowy Bank Polski.
16.Rekomendacja M – dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach (2013). Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego.
17.Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków z dnia 1 października 2010 r. Warszawa: Ministerstwo Finansów.
18.Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków z dnia 10 grudnia 2001 r. Warszawa: Ministerstwo Finansów.
19.Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków z dnia 29 sierpnia 2008 r. Warszawa: Ministerstwo Finansów.
20.Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2004 r. w sprawie warunków i trybu umarzania dokumentów potwierdzających zawarcie umowy rachunku oszczędnościowego oraz rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej.
21.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad tworzenia, utrwalania, przechowywania i zabezpieczania, w tym przy zastosowaniu podpisu elektronicznego, dokumentów bankowych sporządzanych na elektronicznych nośnikach informacji.
22.Sikorski, G. (2015). Prawo bankowe – komentarz, Warszawa: CH Beck.
23.Smyczek, S (2012). Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych. Warszawa: Placet.
24.Uchwała nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku.
25.Uchwała nr 383/2007 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego.
26.Uchwała nr 4/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego.
27.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Dz.U. nr 140, poz. 939, wraz późn. zm..
28.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330 wraz z późn. zm.
29.Zawadzka, Z. (2003). Globalizacja a sektor bankowy w Polsce. W: L. Pawłowicz, R. Wierzba (red.), Bankowość wobec procesów globalizacji. Warszawa: CeDeWu.