Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-55
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)
Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne kształtowania się poziomu własnego potencjału dochodowego gmin wiejskich województwa wielkopolskiego

Autorzy: Agnieszka Kozera
Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Aldona Standar
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Słowa kluczowe: dochody własne własny potencjał dochodowy gminy wiejskie uwarunkowania społeczno-ekonomiczne analiza czynnikowa samodzielność finansowa
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:13 (683-695)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem pracy jest próba identyfikacji głównych uwarunkowań poziomu własnego potencjału dochodowego gmin wiejskich w województwie wielkopolskim. W pierwszym etapie badań analizie poddano kształtowanie się poziomu własnego potencjału dochodowego, kwantyfikowanego wysokością dochodów własnych w zł per capita gmin wiejskich na tle pozostałych typów administracyjnych w województwie wielkopolskim w latach 2005–2015, natomiast w drugim etapie badań przeprowadzono identyfikację ich głównych uwarunkowań z wykorzystaniem analizy czynnikowej. Przeprowadzone badania wykazały, że własny potencjał dochodowy gmin wiejskich systematycznie wzrastał, zarówno w przypadku badanej grupy gmin w województwie wielkopolskim, jak i w pozostałych analizowanych typach gmin. Na tle kraju i ośrodków miejskich, gminy wiejskie cechuje najniższy poziom dochodów własnych per capita, ale jednocześnie to najbardziej zróżnicowana pod tym względem zbiorowość. Wyniki analizy czynnikowej potwierdziły zasadność jej wykorzystania i pozwoliły wyodrębnić czynniki determinujące poziom dochodów własnych, tj. „poziom zurbanizowania i potencjał gospodarczy”, „uwarunkowania przestrzenne”, „rynek pracy”, „poziom obciążenia demograficznego” i „zagospodarowanie przestrzenne powierzchni”. Utworzone czynniki wspólne wykorzystano jako zmienne objaśniające w modelu regresji liniowej. Najsilniej oddziaływującym czynnikiem na poziom dochodów własnych per capita gmin wiejskich w województwie wielkopolskim okazały się poziom zurbanizowania i potencjał gospodarczy oraz uwarunkowania przestrzenne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny. Pobrane z: www.stat.gov.pl/bdl (2.10.2016, 17.11.2016, 29.12.2016).
2.Bański, J. (2014). Perspektywy rozwoju polskiej wsi – wybrane zagadnienia. Wieś i Rolnictwo, 4 (165).
3.Ciecieląg, J., Pęczkowski, M. Analiza czynnikowa. Analiza głównych składowych. Wielowymiarowa analiza danych z wykorzystaniem pakietu SPSS. Pobrane z: http://coin.wne.uw.edu.pl/jcieciel/czynnikowa_FINAL_NOWE.pdf (31.12.2016).
4.Dziekański, P. (2013). Wykorzystanie wskaźnika syntetycznego do oceny poziomu rozwoju samorządów na przykładzie gmin wiejskich województwa świętokrzyskiego. IX Kongres Ekonomistów Polskich. Pobrano z: http://www.pte.pl/kongres/referaty (30.12.2016).
5.Głowicka-Wołoszyn, R., Wysocki, F. (2014). Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne samodzielności finansowej gmin województwa wielkopolskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Finanse Publiczne, 346.
6.Hadyński, J. (2015). Regionalna konkurencyjność obszarów wiejskich. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
7.Heffner, K., Klemens, B. (red.) (2016). Obszary wiejskie: wiejska przestrzeń i ludność, aktywność społeczna i przedsiębiorczość. Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.
8.Kozera, A., Wysocki, F. (2015). Typ funkcjonalny a samodzielność finansowa gmin wiejskich województwa wielkopolskiego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XVII (6), 133–139.
9.Lubińska, T., Frank, S., Będzieszak, M. (2007). Potencjał dochodowy samorządu w Polsce na tle zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Difin.
10.Męczyński, M., Konecka-Szydłowska, B., Gadziński, J. (2010). Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i klasyfikacja małych miast w Wielkopolsce. Poznań: UAM.
11.Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. T. 3: Analizy wielowymiarowe. Kraków: Wydawnictwo Statsoft Polska.
12.Surówka, K. (2013). Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Warszawa: PWE.
13.Ziemiańczyk, U. (2010). Ocena poziomu społeczno-gospodarczego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwie małopolskim. Infrastruktura i ekologia obszarów wiejskich. Kraków: PAN.