Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-56
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)
Działalność kredytowa banków spółdzielczych w Polsce

Autorzy: Joanna Rachuba
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, joanna.rachuba@wneiz.pl
Słowa kluczowe: sektor bankowy banki spółdzielcze działalność kredytowa
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:9 (699-707)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Po globalnym kryzysie finansowym bankowość spółdzielcza, ze względu na zróżnicowane prowadzenie akcji kredytowej w porównaniu do banków komercyjnych, stała się przedmiotem zainteresowań wielu naukowców. Pojawiło się pytanie, czy bankowość relacyjna prezentowana przez spółdzielczość kredytową odgrywa istotną rolę w świadczeniu kredytów w okresie pokryzysowym. Celem pracy było przedstawienie literatury w zakresie badań przeprowadzonych nad działalnością kredytową lokalnych instytucji kredytowych oraz analiza generowania kredytów przez bankowość spółdzielczą. Próbę 370 banków spółdzielczych Polsce w latach 2007–2012 podzielono na trzy grupy badawcze względem średniej wielkości aktywów. Wykazano, że banki lokalne rokrocznie zwiększają średni poziom kredytów, przy czym wartość kredytów udzielonych przez instytucje kredytowe o największym poziomie aktywów pięciokrotnie przewyższała wartość kredytów udzielonych przez średnie banki oraz była trzykrotnie większa od rozmiarów działalności kredytowej prowadzonej przez małe banki. We wszystkich grupach objętych badaniem udział kredytów w aktywach wzrastał do 2011 roku. W okresie 2011–2012 odnotowano spadek relacji kredyty/aktywa, która ostatecznie w 2012 roku oscylowała w granicach 90% dla wszystkich trzech grup badawczych. Średni wzrost kredytów dla banków dużych i średnich w latach 2008–2012 ulegał znacznemu zmniejszeniu, za wyjątkiem okresu 2009–2010, kiedy to ukształtował się na względnie niezmiennym poziomie. Inaczej przedstawiał się proces ograniczania wzrostu kredytów w bankach małych, które w okresie 2008–2010 nieznacznie zredukowały działalność kredytową, w porównaniu do lat 2010–2012 charakteryzujących się dynamicznym spadkiem świadczonej przez nie podaży kredytów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Becchetti, L., Ciciretti, R., Paolantonio, A. (2016). The cooperative bank difference before and after the global financial crisis. Journal of International Money and Finance, 69, 224–246.
2.Beck, T., Degryse, H., De Haas, R., Van Horen, N. (2014). When Arm’s Length Is Too Far: Relationship Banking over the Business Cycle. EBRD Working Paper, 169.
3.Bolton, P., Freixas, X., Gambacorta, L., Mistrulli, P.E. (2013). Relationship and Transaction Lending in a Crisis. BIS Working Papers, 417.
4.Cappiello, L., Kadareja, A., Kok Sørensen, Ch., Protopapa, M. (2010). Do bank loans and credit standards have an effect on output? A panel approach for the euro area. ECB Working Paper, 1150.
5.Ferri, G., Kalmi, P., Kerola E. (2014). Does bank ownership affect lending behavior? Evidence from the Euro area. Journal of Banking and Finance, 48, 194–209.
6.Fiordelisi, F., Mare, D.S. (2013). Probability of default and efficiency in cooperative banking. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 26, 30–45.
7.Fiordelisi, F., Mare, D.S. (2014). Competition and financial stability in European cooperative banks. Journal of International Money and Finance, 45, 1–16.
8.Hasan, I., Jackowicz, K., Kowalewski, O., Kozłowski, Ł. (2014). Bank ownership structure, SME lending and local credit markets. Bank of Finland Research Discussion Paper, 22.
9.Kil, K., Miklaszewska, E. (2015). Determinanty generowania kredytów gospodarczych w okresie pokryzysowym na przykładzie polskiego sektora banków spółdzielczych. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace, 23 (2), 143–162.
10.Kołodziej, E. (2014). Banki spółdzielcze jako uczestnik rynku usług bankowych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 6 (XVI), 241–247.
11.Kozak, S. (2012). Zmiany w strukturze kredytów w bankach spółdzielczych w Polsce w latach 2005–2011. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 3 (XIV), 202–207.
12.Kozak, S. (2013). Kryzys finansowy a działalność kredytowa banków spółdzielczych w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 4 (XV), 224–230.
13.Skała, D. (2014). Credit policy in small Polish banks – is there room for income smoothing? Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych/Szkoła Główna Handlowa, 34, 183–196.
14.Szambelańczyk, J. (2006). Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
15.Szyguła, A. (2012). Czynniki rozwoju działalności depozytowo-kredytowej banków spółdzielczych w Polsce. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 45, 29–49.