Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.86-24
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2017 (86)
Koncepcja i zastosowanie syntetycznego wskaźnika stopnia finansyzacji przedsiębiorstw

Autorzy: Piotr Szczepankowski
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Słowa kluczowe: finansyzacja przedsiębiorstwa niefinansowe wskaźniki finansowe wskaźnik syntetyczny
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:16 (287-302)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Wykazanie potrzeby opracowania i przedstawienie propozycji syntetycznego wskaźnika stopnia finansyzacji przedsiębiorstw wraz z omówieniem możliwości jego wykorzystania w analizie finansowej i prognozowaniu rozwoju jednostki gospodarczej. Metodologia badania – Po poznaniu argumentów teoretycznych na temat obszarów występowania, przesłanek i skutków finansyzacji oraz prób jej pomiaru, opracowano syntetyczny wskaźnik stopnia finansyzacji przedsiębiorstw niefinansowych. Składa się on z dwunastu wskaźników cząstkowych, obliczanych na podstawie danych ze sprawozdań finansowych, powiązanych następnie w trzy indeksy finansyzacji obszarów decyzyjnych z zakresu zarządzania finansami. Wewnętrzną spójność wskaźników zweryfikowano statystycznie posługując się wynikami finansowymi spółek niefinansowych z indeksu WIG–30, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2006–2015. Wynik – Potwierdzono poprawność konstrukcji syntetycznego wskaźnika stopnia finansyzacji przedsiębiorstw. Z jego użyciem przeprowadzono próbną ocenę poziomu finansyzacji badanych jednostek gospodarczych i wykazano, iż dla największych spółek giełdowych w Polsce jest on umiarkowany i stabilny, co nie zagraża ich rozwojowi. Oryginalność/Wartość – Biorąc pod uwagę fakt, iż nadmierna finansyzacja doprowadza do sytuacji kryzysowych i spowolnienia rozwoju, ocena jej stopnia jednym, zintegrowanym wskaźnikiem stać się może sposobem ułatwiającym kompleksowe rozpoznanie tego zjawiska ekonomicznego na poziomie jednostki gospodarczej oraz narzędziem sygnalizującym zagrożenia dla stabilności funkcjonowania podmiotów sfery realnej i całej gospodarki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andersson, T., Haslam, C., Lee, E., Ketechos, G., Tsitsianis, N. (2010), Corporate Strategy Financialized: Conjuncture, Arbitrage and Earnings Capacity in the S&P500. Accounting Forum, 34(3–4), 211–221.
2.Arcand, J.–L., Berkes, E., Panizza, U. (2012), Too Much Finance?. IMF Working Paper, WP/12/161, 1–50.
3.Barczyk, R., Lubiński, M., Małecki, W. (2014), Banki a cykle koniunkturalne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
4.Bates, T.W., Kahle, K.M., Stulz, R.M. (2009), Why Do U.S. Firms Hold So Much More Cash than They Used To?. The Journal of Finance, 64(5), 1985–2021.
5.Baud, C., Durand, C. (2012), Financialization, Globalization and the Making of Profits by Leading Retailers. Socio-Economic Review, 10, 241–266.
6.Berstein, S. (2012), Does Going Public Affect Innovation?. Stanford Research Paper, 2126, 1–73.
7.Białek–Jaworska, A. (2015), Źródła pochodzenia oszczędności przedsiębiorstw w dobie finansjalizacji. Working Paper Delab UW, 7, 1–24.
8.Chang, A., Tesher, D.C., Leung, K. (2014), Cash Update: Cheap Debt Fuels Record Cash Growth. Standard and Poor’s Rating Services.
9.Crotty, J. (2005), The Neoliberal Paradox: The Impact of Destructive Product Market Competition and Modern Financial Markets on Nonfinancial Corporation Performance in the Neoliberal Era. W: G.A. Epstein (red.), Financialization and the World Economy (s. 77–110). Northampton: Edward Elgar Publishing.
10.Davis, L. (2013), Financialization and the Nonfinancial Corporation: an Investigation of Firm-Level Investment Behavior in the U.S. 1971-2011, University of Massachusetts, Amherst Working Paper, nr 2013-08.
11.Dembinski, P. (2011), Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu. Warszawa: Studio Emka.
12.Dobbin, F., Jung, J. (2010), The Misapplication of Mr. Michael Jensen: How Agency Theory Brought down the Economy and Why it Might Again. W: Markets on Trial: The Economic Sociology of the U.S. Financial Crisis: Part A Research in the Sociology of Organizations (vol. 30B, s. 29–64). Emerald.
13.Dobbin, F., Zorn, D. (2005), Corporate Malfeasance and the Myth of Shareholder Value. Political Power and Social Theory, 17, 179–198.
14.Dudziński, J. (2011), The Current Economic Paradigm in the Light of Financialisation. Folia Oeconomica Stetinensia, 10(1), 20–35.
15.Dumenil, G., Levy, D. (2005), The Real and Financial Components of Profitability (USA 1952–2000). Review of Radical Political Economics, 36(1), 82–110.
16.Dunhaupt, P. (2014), An Empirical Assessment of the Contribution of Financialization and Corporate Governance to the Rise in Income Inequality. Berlin: Institute for International Political Economy, Working Paper nr 41, 1–42.
17.Erturk, I., Froud, J., Johal, S., Leaver, A., Williams, K. (2008), Financialization at Work: Key Texts and Commentary, London & New York: Routledge.
18.Fine, B. (2008), From Financialisation to Neo-Liberalism: Engaging Neo-Liberalism, School of Oriental and African Studies, University of London.
19.Fligstein, N., Shin, T. (2007), Shareholder Value and the Transformation of the U.S. Economy, 1984-2000. Sociological Forum, 22(4), 399–424.
20.Froud, J., Haslam, C., Johal, S., Williams, K. (2000), Consultancy Promises, Management Moves: Shareholder Value and Financialisation. Economy and Society, 29(1), 80–110.
21.Goldstein, A. (2012), Revenge of the Managers. American Sociological Review, 77, 268–294.
22.Gołębiowski, G., Szczepankowski, P. (2015), Finansyzacja gospodarki krajów Europy Środkowo–Wschodniej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 77(4), 197–215.
23.Grullon, G., Michaely, R. (2002), Dividends, Share Repurchases, and the Substitution Hypothesis. The Journal of Finance, 57, 1649–1684.
24.Greenwood, R., Scharfstein, D. (2013), The Growth of Finance. Journal of Economic Perspectives, 27(2), 3–28.
25.Höpner M. (2001), Corporate Governance in Transition: Ten Empirical Findings on Shareholder Value and Industrial Relations in Germany. Max Planck Institute for the Study of Societies, Working Paper nr 5.
26.Hudson, M. (2010), How Brazil Can Defend Against Financialisation and Keep Its Economic Surplus for Itself. Levy Economics Institute, Working Paper No. 634.
27.IMF (2015), Rethinking Financial Deeping: Stability and Growth in Emerging Markets. IMF Discussion Note, SDN/15/08, 1–41.
28.Jajuga K. (2014), W poszukiwaniu miar ryzyka finansowego. W: J. Czekaj, S. Owsiak (red.), Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym (s. 147–157). Warszawa: PWE.
29.Kamela–Sowińska, A. (2014), Finansyzacja gospodarki wyzwaniem dla rachunkowości. W: D. Dziawgo, G. Borys (red.), Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka – etyka – środowisko (s. 145–151). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 329. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
30.Krier, D. (2005), Speculative Management: Stock Market Power and Corporate Change. Albany: State University of New York Press.
31.Krippner, G. (2005), The Financialization of American Economy. Socio-Economic Review, 3, 173–208.
32.Krippner, G. (2011), Capitalizing on Crisis: The Political Origins of the Rise of Finance. Oxford: Harvard University Press.
33.Kus, B. (2012), Financialisation and Income Inequality in OECD Nations: 1995–2007. The Economic and Social Review, 43(4), 477–495.
34.Lapavitsas, C., Mendieta–Muñoz, I. (2016), The Profits of Financialization. Monthly Review, 68(3), 1–11.
35.Lazonick, W., O’Sullivan, M. (2000), Maximizing Shareholder Value: A New Ideology for Corporate Governance. Economy and Society, 29(1), 13–35.
36.Lewicki, M. (2014), Zbyt mała, aby sfinansjalizować? Procesy finansjalizacji i polska gospodarka. Prakseologia, 155, 125–173.
37.Lin, K.H. (2013), The Rise of Finance and Firm Employment Dynamics, 1982-2005. SSRN Electronic Journal, doi:10.2139/ssrn.2284507
38.Lyapunov, A.M. (1992), The General Problem of the Stability of Motion. London: Taylor & Francis.
39.Milberg, W. (2009), Shifting Sources and Uses of Profits: Sustaining US Financialization with Global Value Chains. Economy and Society, 37(3), 420–451.
40.Morin, F. (2000), A Transformation in the French Model of Shareholding and Management. Economy and Society, 29(1), 36–53.
41.Nolke, A., Perry, J. (2007), The Power of Transnational Private Governance: Financialization and the IASB. Business and Politics, 9(3), article 4, 1–25.
42.Orhangazi, O. (2008), Financialization and Capital Accumulation in the Non-Financial Corporate Sector: A Theoretical and Empirical Investigation on the US Economy: 1973–2003. Cambridge Journal of Economics, 32, 863–886.
43.Remlein, M. (2015a), Finansyzacja i jej skutki w sprawozdaniu finansowym polskich spółek giełdowych branży paliwowej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 82(138), 129–139.
44.Remlein, M. (2015b), Wpływ finansyzacji gospodarki na wyniki finansowe polskich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 873, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 77. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 169–180.
45.Socha, Ł.M. (2016), Ufinansowienie spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 2005–2012. W: A. Gemzik–Salwach, K. Opolski (red.), Finansjalizacja. Wpływ na gospodarkę i społeczeństwo (s. 117–127). Warszawa: CeDeWu.
46.Stockhammer, E. (2004), Financialization and the Slowdown of Accumulation. Cambridge Journal of Economics, 28(5), 719–741.
47.Szczepankowski, P. (2015), Wpływ zarządzania wartością na finansjalizację przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 854, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 73. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 497–510.
48.Szczepankowski, P. (2016), Finansyzacja przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 1, 31–47.
49.Tomaskovic-Devey, D., Lin, K.H. (2011), Economic Rents and the Financialization of the US Economy. American Sociological Review, 76, 538–559.
50.Tomaskovic–Devey, D., Lin, K.-H., Meyers, N. (2014), Did Financialization Reduce Economic Growth? CAFCA/PERI Workshop on Financialization, Amherst, Massachusetts, December, 1–47.
51.Van der Zwan, N. (2014), Making Sense of Financialization. Socio–Economic Review, 12, 99–129.
52.Williams, K. (2000), From Shareholder Value to Present-day Capitalism. Economy and Society, 29(1), 1–12.