Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.86-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2017 (86)
Skuteczność hedgingu delta z zastosowaniem opcji na WIG20. Analiza porównawcza

Autorzy: Ryszard Węgrzyn
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: opcje hedging delta
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (197-206)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Na podstawie przeprowadzonych wcześniej przez autora badań dotyczących odchyleń cen opcji na WIG20 od określonych relacji wynikających z arbitrażu stwierdzono, że liczebność takich odchyleń wyraźnie się zmniejszyła, a także zmniejszyła się istotnie skala odchyleń, co przybliża rzeczywistość polskiego rynku opcji do założeń teorii wyceny arbitrażowej. Celem pracy w tym kontekście jest porównanie skuteczności hedgingu delta z zastosowaniem opcji na WIG20. Metodologia badania – Punktem odniesienia dla analiz wykonanych na podstawie danych z 2015 r. są wyniki uzyskane z analiz przeprowadzonych dla danych z 2007 r. Do porównań skuteczności hedgingu delta zastosowano oszacowaną wartość zagrożoną (Value at Risk) dla portfeli niezabezpieczonych i zabezpieczonych w tych dwóch okresach badawczych. Wynik – Na podstawie badań można stwierdzić wzrost skuteczności hedgingu delta związany z rozwojem polskiego rynku opcji. Oryginalność/Wartość – Wyniki badań zwracają uwagę, że pomimo ciągle niskiej płynności polskiego rynku opcji, zachodzące zmiany jakościowe poprawiają skuteczność zastosowania opcji w hedgingu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alexander C. (2008a), Market Risk Analysis. Pricing, Hedging and Trading Financial Instruments, J. Wiley, Chichester.
2.Alexander C. (2008b), Market Risk Analysis. Value-at-Risk Models, J. Wiley, Chichester.
3.Alexander C., Kaeck A. (2011), Does Model Fit Matter for Hedging? Evidence from FTSE 100 Options, “Journal of Futures Markets”, Wiley Online Library.
4.Alexander C., Nogueira L. (2007), Model-Free Hedge Ratios and Scale Invariant Models, „Journal of Banking and Finance”, vol. 31(6).
5.Avellaneda M., Levy A., Paras A. (1995), Pricing and Hedging Derivative Securities in Markets with Uncertain Volatilities, “Applied Mathematical Finance”, vol. 2.
6.Chance D. M. (2004), An Introduction to Derivatives & Risk Management, South-Western, Mason.
7.Gupta A. (1997), On neutral ground, “Risk”, vol. 7.
8.Hailer A.C., Rump S.M. (2005), Evaluation of Hedge Effectiveness Tests, „Journal of Derivatives Accounting”, vol. 2(1).
9.Haugen R. A. (1996), Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa.
10.Jajuga K. (red.), (2009), Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa.
11.Jajuga K., Jajuga T. (2006), Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa.
12.Jarrow R., Turnbull S. (2000), Derivative Securities, South-Western College Publishing, Cincinnati.
13.Spremann K. (1991), Investition und Finanzierung, Oldenbourg, Wien.
14.Tarczyński W. (2003), Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa.
15.Tuenter H. (2001), An algorithm to determine the parameters of SU curves in the Johnson system of probability distributions by moment matching, “Journal of Statistical Computation and Simulation”, Vol. 70(4).
16.Węgrzyn R. (2007), Arbitraż jako podstawa właściwych relacji cen opcji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 756.
17.Węgrzyn R. (2010), Analiza operacji arbitrażowych w zakresie opcji na WIG20, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 117.
18.Węgrzyn R. (2011), Arbitrażowe ograniczenia i właściwości cen opcji. Analiza empiryczna, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 864.
19.Węgrzyn R. (2013), Opcje jako instrumenty ograniczania ryzyka cen akcji. Problemy optymalizacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
20.Weron A., Weron R. (2005), Inżynieria finansowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.