Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.86-17
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2017 (86)
Wartość zagrożona w warunkach ufinansowienia rynków surowców rolnych

Autorzy: Małgorzata Just
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Słowa kluczowe: ryzyko inwestycji kontrakty futures na surowce rolne
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:14 (207-220)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem głównym pracy była analiza przydatności wybranych warunkowych modeli szacowania wartości zagrożonej do pomiaru ryzyka inwestycji na rynkach kontraktów futures na surowce rolne wobec ufinansowienia tych rynków. Celem dodatkowym była ocena i porównanie poziomu ryzyka inwestycji w kontrakty futures na poszczególne surowce rolne na różnych giełdach. Metodologia badania – Wykorzystano modele GARCH z rozkładem skośnym t Studenta, GARCH-EVT i GARCH-FHS do szacowania wartości zagrożonej kontraktów futures na surowce rolne oraz testy Kupca, Christoffersena, Christoffersena i Pelletiera do oceny jakości oszacowań wartości zagrożonej. Wynik – Modele GARCH z rozkładem skośnym t Studenta i GARCH-EVT pozwoliły na poprawne szacowanie wartości zagrożonej kontraktów futures na surowce rolne w okresie ufinanoswienia rynków surowców rolnych. Występowały różnice w poziomie ryzyka inwestycji w kontrakty futures na dany surowiec rolny na różnych giełdach. Oryginalność/Wartość – Według wiedzy autora zagadnienie pomiaru wartości zagrożonej kontraktów futures na surowce rolne rzadko było podejmowane w literaturze, szczególnie w przypadku kontraktów notowanych na różnych giełdach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Acworth, W. (2016). 2015 Annual Survey: Global Derivatives Volume. MarketVoice. Pobrano z: http://www.marketvoicemag.org/?q=content/2015-annual-survey-global-derivatives-volume (25.08.2016).
2.Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, vol. 31, no. 3, 307–327.
3.Christoffersen, P. (1998). Evaluating interval forecasts, International Economic Review, vol. 39, no. 4, 841–862.
4.Christoffersen, P., Pelletier, D. (2004). Backtesting value-at-risk: a duration based approach, Journal of Finan-cial Econometrics, vol. 2, no. 1, 84–108.
5.Disaggregated Commitment of Traders Reports (2004–2015). Pobrano z: http://www.cftc.gov/marketreports/commitmentsoftraders/index.htm (5.09.2016).
6.Doman, M., Doman, R. (2009), Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej. Kraków: Oficyna.
7.Echaust, K. (2014). Ryzyko zdarzeń ekstremalnych na rynku kontraktów futures w Polsce. Poznań: UE w Poz-naniu.
8.Giot, P., Laurent, S. (2003). Market risk in commodity markets: a VaR approach. Energy Economics, vol. 25, 435–457.
9.Hull, J., White, A. (1998). Incorporating volatility updating into the historical simulation method for VaR. Jour-nal of Risk, vol. 1, no. 1, 5–19.
10.Jajuga, K., Kuziak, K., Papla, D., Rokita, P. (2001). Ryzyko wybranych instrumentów polskiego rynku finanso-wego. Rynek terminowy, nr 11, 133–140.
11.Kupiec, P. (1995). Techniques for verifying the accuracy of risk management models. Journal of Derivatives, vol. 3, 73–84.
12.McNeil, A.J. (1999). Extreme Value Theory for risk management. Zurich: Mimeo ETZH Zentrum.
13.McNeil, A.J., Frey, R. (2000). Estimation of tail-related risk for heteroskedastic financial time series: an extreme value approach. Journal of Empirical Finance, vol. 7, no. 3, 271–300.
14.Morgan, W., Cotter, J., Dowd, K. (2012). Extreme measure of agricultural risk. Journal of Agricultural Econo-mics, vol. 63, no.1, 65–82.
15.Stryjek, A. (2013). O wyborze metody estymacji wartości zagrożonej na przykładzie portfela narażonego na ryzyko zmian kursów USD/PLN i EUR/PLN. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 2(34), 393–408.
16.Tomaszewski, J. (2015). Finansjalizacja a zmiany strukturalne na rynku towarów rolnych w pierwszych latach XXI w. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H Oeconomia, vol. 49, no. 4, 601–610. DOI:10.17951/h.2015.49.4.601.
17.Van Oordt, M.R.C., Stork, P.A., De Vries, C.G. (2013). On agricultural commodities’ extreme price risk. DNB working paper, no. 403, 1–27.
18.www.barchart.com (25.08.2016).