Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.86-18
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2017 (86)
Ocena stabilności wyników funduszy społecznie odpowiedzialnych na podstawie wybranych miar efektywności relatywnej

Autorzy: Paweł Jamróz
Uniwersytet w Białymstoku
Słowa kluczowe: inwestycje społecznie odpowiedzialne fundusze inwestycyjne miary efektywności
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (221-230)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest analiza stabilności wyników funduszy społecznie odpowiedzialnych w Polsce na podstawie wybranych miar efektywności relatywnej. Metodologia badania – Tworzone rankingi funduszy inwestycyjnych zależą od zastosowanych wskaźników efektywności, lecz brak długoterminowych liderów wydaje się cechą niezależną od stosowanych miar. Dlatego podjęto próbę zbadania stabilności wybranych funduszy etycznych przy wykorzystaniu wskaźników: zmodyfikowanego Sharpe’a, Sortino oraz informacyjnego. Badanie przeprowadzone zostało na wybranych pięciu funduszach inwestycyjnych, które w swojej polityce inwestycyjnej kierowały się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu i działały do końca 2015 roku. Okres badań podzielono na podokresy dwuletnie, trzyletnie i sześcioletnie, dla których utworzono rankingi funduszy. Stabilność wyników zbadano wyznaczając współczynniki korelacji rang Spearmana. Wynik – Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że widoczna jest istotna tendencja w zachowywaniu pozycji rankingowych przez badane fundusze w okresach dwuletnich i trzyletnich. Oryginalność/Wartość – Artykuł zgodnie z wiedzą autora jest jednym z pierwszych w Polsce opracowań, w którym utworzono rankingi na podstawie nieklasycznych miar i zbadano stabilność wyników funduszy społecznie odpowiedzialnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borowski, K. (2014). Miary efektywności zarządzania na rynkach finansowych. Warszawa: Difin.
2.Czerwińska, T. (2009). Społeczna odpowiedzialność polityki inwestycyjnej funduszy emerytalnych. Wiadomości Ubezpieczeniowe. 3, 11-27.
3.European SRI Study 2014, plik http://www.eurosif.org/publication/view/european-sri-study-2014/ (data pobrania 30.07.2016).
4.Global Investment Performance Standards (GIPS) Handbook 2012, plik pdf http://www.cfapubs.org/doi/pdf/10.2469/ccb.v2012.n4.full (data pobrania 30.09.2016).
5.Global Sustainable Investment Review 2014, plik pdf http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2015/02/GSIA_Review_download.pdf (data pobrania 31.07.2016).
6.Jamróz, P. (2014). Badanie efektywności zarządzających funduszami społecznie odpowiedzialnymi. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 811, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 36 tom 2, 273-285.
7.Jamróz, P. (2016). The Effect of New Socially Responsible Investment Funds in Poland. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. 4 (82/2), 495-506.
8.Jedynak, T. (2016). Fundusze inwestycyjne na rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 2(950), 23-40.
9.Karpio, A., Żebrowska-Suchodolska, D. (2015). Badanie stabilności wyników funduszy inwestycyjnych przy użyciu miar efektywności opartych na współczynniku Sharpe’a. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 862, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 75, 221-231.
10.Perez, K. (2012). Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne i fundamentalne. Warszawa: Difin.
11.Sharpe, W. F. (1966). Mutual Fund Performance. Journal of Business. 39 (1), 119-138.
12.Sharpe, W. F. (1994). The Sharpe Ratio. Journal of Portfolio Management. 21 (1), 49-58.
13.Sortino, F. A., Price, L. (1994). Performance Measurement in a Downside Risk Framework. Journal of Investing. 6 (3), 59-64.
14.Stańczak-Strumiłło, K. (2013). Idea społecznej odpowiedzialności inwestycji w polityce inwestycyjnej polskich funduszy inwestycyjnych. Zarządzanie i Finanse. 2(6), 474-488.
15.Zamojska, A. (2012). Efektywność funduszy inwestycyjnych w Polsce. Studium teoretyczno-praktyczne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.