Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.86-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2017 (86)
Ograniczenia transferów do właścicieli w kowenantach obligacji notowanych na rynku Catalyst

Autorzy: Marek Pauka
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bogumiła Brycz
Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania
Słowa kluczowe: konflikt akcjonariusze vs. obligatariusze transfery do akcjonariuszy kowenanty Catalyst
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:12 (173-184)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – W artykule skoncentrowano uwagę na kowenantach dywidendowych pośrednich i bezpośrednich (wg propozycji podziału Kalay’a) wbudowanych w warunki emisji obligacji notowanych na rynku Catalyst. Celem artykułu jest analiza rodzajów i struktury kowenantów ograniczających transfery do akcjonariuszy oraz analiza zróżnicowania stosowanych kowenantów w zależności od cech emitentów i cech serii obligacji. Metodologia badania – Opracowano ręcznie bazę danych dotyczącą niebankowych obligacji korporacyjnych wprowadzonych do obrotu na rynku Catalyst w latach 2009-2013. Określono strukturę i częstość występowania kowenantów dywidendowych oraz dokonano analizy zależności pomiędzy cechami emitentów i emisji a stosowanymi kowenantami ograniczającymi transfery do akcjonariuszy. Wynik – Spośród badanych serii obligacji 75% w warunkach emisji zawierało kowenanty pośrednie, a 52% kowenanty bezpośrednie. Duzi emitenci oraz emitenci o niskim poziomie ryzyka kredytowego częściej stosowali kowenanty pośrednie pozwalające na elastyczne kształtowanie polityki pozyskiwania źródeł finansowania. Mali emitenci częściej stosowali kowenanty bezpośrednie. Oryginalność/Wartość – Praca wypełnia lukę w badaniach empirycznych nad polskim rynkiem obligacji Catalyst, w szczególności w badaniach dotyczących kowenantów i ich roli w ograniczaniu transferów do właścicieli.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Black F. (1976), Dividend Puzzle, „The Journal of Portfolio Management”, Vol. 2(2), s. 5-8.
2.Bradley M., Roberts M.R. (2015), The structure and pricing of corporate debt covenants. „The Quarterly Journal of Finance”, vol. 5, no. 2, s. 1550001(37).
3.Brycz B., Pauka M., Śmieja N. (2015a), Structure and restrictiveness of financial covenants in bond contracts on Catalyst, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 862; Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 75, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 67-81.
4.Brycz B., Pauka M., Śmieja N. (2015b), Znaczenie kowenantów na rynku obligacji korporacyjnych w teorii i w badaniach empirycznych – przegląd literatury, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 855, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 74, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 23–34.
5.Jensen M.C., Meckling W.H. (1976), Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, „Journal of Financial Economics”, vol. 3, no. 4, s. 305–360.
6.Kalay A. (1982), Dividend Constraints in Bond Covenants, „Journal of Financial Economics”, vol. 10, s. 211-233.
7.Leuz Ch., Deller D., Stubenrath M. (1998), An International Comparison of Accounting-Based Payout Restrictions in the United States, United Kingdom and Germany, „Accounting and Business Research”, Vol. 28 , Iss. 2, s. 111-129.
8.Myers S.C. (1977), Determinants of corporate borrowing, „Journal of Financial Economics”, vol. 5, s. 147–175.
9.Nash R.C., Netter J.F., Poulsen A.B. (2003), Determinants of contractual relations between shareholders and bondholders: investment opportunities and restrictive covenants, „Journal of Corporate Finance” vol. 9, s. 201–232.
10.Pauka M., Brycz B. (2016) Kowenanty dywidendowe na rynku obligacji Catalyst, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, publikacja w procesie wydawniczym.
11.Pauka M., Śmieja N. (2013), Zastosowanie kowenantów w warunkach emisji obligacji – badania empiryczne wśród emitentów z branży developerskiej w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 766, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 62, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 399-409.
12.Reisel N. (2014), On the value of restrictive covenants: Empirical investigation of public bond issues, „Journal of Corporate Finance” vol. 27, s. 251–268.
13.Smith C.W., Warner J.B. (1979), On financial contracting. An analysis of bond covenants, „Journal of Financial Economics”, vol. 7, s. 117– 161.