Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.87/2-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2017
Preferencje podatkowe jako element lokalnej polityki podatkowej – na przykładzie opodatkowania przedsiębiorców podatkiem od nieruchomości

Autorzy: Katarzyna Święch- Kujawska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: przedsiębiorcy preferencje podatkowe podatek od nieruchomości
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (89-99)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Streszczenie: Cel – Ustalenie czy i w jakim zakresie jednostki samorządu terytorialnego, w ramach lokalnej polityki podatkowej, mogą wpływać i czy faktycznie wpływają na redukcję obciążenia daninowego przedsiębiorców. Metodologia badania – Wykorzystano metodę analizy tekstów aktów prawnych oraz dorobku doktryny i judykatury. Wynik – Dokonanie analizy i oceny specyfiki opodatkowania przedsiębiorców podatkiem od nieruchomości. Oryginalność/wartość – Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że jedną z cech charakterystycznych podatku jest przyjęcie specyficznych zasad dotyczących opodatkowania przedmiotów opodatkowania związanych lub zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Zauważalne jest przy tym opodatkowanie ich w szerszym zakresie i przy zastosowaniu wyższych stawek podatkowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzeziński, B. (red.) (2003). Wstęp do nauki prawa podatkowego. Toruń: TNOiK.
2.Etel, L. (2004). Uchwały podatkowe samorządu terytorialnego. Białystok: Temida 2.
3.Etel, L. (2005). Podatek od nieruchomości, rolny, leśny. Warszawa: C.H. Beck.
4.Glumińska-Pawlic, J. (2003). Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
5.Hołyst, B. (red.) (2005). Wielka encyklopedia prawa. Warszawa: Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza.
6.Kostecki, A. (1985). Elementy konstrukcji instytucji podatku. W: System instytucji prawno-finansowych PRL. T. III. Warszawa: Ossolineum.
7.Miemiec, W. (2005). Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie dochodów publicznoprawnych. Wrocław: Kolonia Limited.
8.Nykiel, W. (1998). Zwolnienia i ulgi podatkowe a konstrukcja podatku (wybrane zagadnienia). W: Księga pamiątkowa ku czci profesora Apoloniusza Kosteckiego. Studia z dziedziny prawa podatkowego (s. 173–180). Toruń: TNOiK.
9.Ofiarski, Z. (2006). Prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis.
10.Ostaszewski, J., Fedorowicz, Z., Kierczyński T. (red.) (2004). Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce. Warszawa: Difin.
11.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną – program pomocowy nr SA.41495 (2015/X) (Dz.U. z 2015 r., poz. 174).
12.Serwacki, J. (2009). Polityka podatkowa. W: B. Brzeziński (red.), Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie (s. 529–534). Toruń: TNOiK Dom Organizatora.
13.Sobol, E. (red.) (2000). Mały słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Uchwała nr LXIII/377/2002 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla podatników tworzących nowe inwestycje na terenie miasta Świnoujścia (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. nr 49, poz. 1039).
15.Uchwała nr XVII/160/2007 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków i budowli powstałych lub rozbudowanych w wyniku inwestycji (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2007 r. nr 81, poz. 1319 z późn. zm.).
16.Uchwała nr XlV/660/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r., poz. 2824).
17.Uchwała nr XXIV/574/16 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 listopada 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r., poz. 4614).
18.Uchwała nr XVII/408/16 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących inwestycje początkowe (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r., poz. 1347).
19.Uchwała nr XXVII/690/17 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r., poz. 1059).
20.Ustawa z dnia 12 styczna 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.).
21.Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
22.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.).