Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.87/2-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2017
Struktura kosztów pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej

Autorzy: Rafał Rosiński
Politechnika Koszalińska
Słowa kluczowe: koszty pracy klin podatkowy Unia Europejska
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (151-160)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Streszczenie: Cel – Analiza struktury kosztów pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz możliwość jej porównania w poszczególnych krajach. Metodologia badania – W części wprowadzającej posłużono się metodą analizy literatury i aktów prawnych, natomiast w części empirycznej zastosowano metodę badania dokumentów – oficjalnych raportów OECD oraz obliczeń własnych autora. Wynik – Analiza struktury kosztów pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej ukazała, że jest ona zróżnicowana w poszczególnych krajach UE i uzależniona od polityki społeczno-gospodarczej danego kraju, tj. od systemu ubezpieczeń społecznych oraz poziomu i konstrukcji podatku dochodowego. Oryginalność/wartość – przy analizie kosztów pracy należy przede wszystkim zwrócić uwagę na minimalny i przeciętny poziom wynagrodzenia oraz wysokość kosztów pozapłacowych w poszczególnych krajach, gdyż to one głównie decydują o rzeczywistych kosztach pracy ponoszonych przez pracodawcę.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Eurofound (2017). Statutory minimum wages in the EU 2017. Dublin.
2.Eurostat (2017). Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php.
3.Furmańska-Maruszak, A. (2013). Racjonalizacja kosztów pracy przez uelastycznienie zatrudnienia i czasu pracy. Szanse i zagrożenia dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3/4.
4.Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2012 (2013). Warszawa: GUS.
5.Labour taxes and employement in the EU-8 (2005). World Bank EU-8: Quarterly Economic Report.
6.Makowski, K. (2000). Koszty pracy – instrument zarządzania. Warszawa: Poltext.
7.OECD (2017). Explanatory notes to the OECD databases. Taxing Wages 2017.
8.Polarczyk, K. (2007). Klin podatkowy a bezrobocie. Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych: Infos nr 17.
9.Triplett, J.E. (1983). The Measurement of Labor Cost. Chicago: National Bureau of Economic Reasearch.
10.Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2008 r., nr 171, poz. 1056).
11.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r., nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
12.Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
13.Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 1994 r., nr 1, poz.1, z późn. zm.).
14.Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. z 1997 r., nr 28, poz. 153 z późn. zm.).