Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.87/2-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2017
Forma opodatkowania działalności gospodarczej jako instrument optymalizacji podatkowej

Autorzy: Michał Sosnowski
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
Słowa kluczowe: optymalizacja podatkowa podatek dochodowy polityka fiskalna
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (141-150)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Streszczenie: Cel – W artykule autor koncentruje uwagę na problemach związanych z optymalizacją podatkową w kontekście wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej. W tym celu dokonano prezentacji form opodatkowania dochodów dostępnych dla przedsiębiorstw osób fizycznych w polskim systemie podatkowym. Metodologia badania – Przeprowadzono symulację poziomu opodatkowania dla różnych form opodatkowania w zależności od sumy przychodów, kosztów, wielkości zatrudnienia i rodzaju działalności gospodarczej. Wynik – W konkluzji stwierdzono, że przedsiębiorstwo optymalizujące poziom podatków musi w planowaniu finansowym dokonać analizy poziomu opodatkowania w zależności od istotnych parametrów wpływających na wynik finansowy, w szczególności przychodów i kosztów. Oryginalność/wartość – W artykule stwierdzono, że tylko stałe monitorowanie danych ekonomicznych przedsiębiorstwa umożliwia optymalny i dostosowany do potrzeb wybór formy opodatkowania, który minimalizuje poziom ciężarów podatkowych, ipso facto maksymalizuje osiągany zysk netto.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andel, N., Haller, H. (1980). Handbuch der Finanzwissenschaft. Tübingen: J.C.B. Mohr.
2.Bouvier, M. (2000). Wprowadzenie do prawa podatkowego i teorii podatku. Warszawa: Wydawnictwo KiK.
3.Dymek, M. (2006). Optymalizacja podatkowa, czyli jak oszczędzić na podatku dochodowym od osób prawnych. Gdańsk: ODDK.
4.Głuchowski, J. (2006). Polskie prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis.
5.Gruziel, K. (2009). Istota i założenia optymalizacji podatkowej – wybrane aspekty. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 77, 175–186.
6.Kozłowska, H. (2011). Optymalizacja podatkowa przedsiębiorstwa w dobie kryzysu. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych.
7.Kudert, S., Jamroży, M. (2013). Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, wyd. 2. Warszawa: Wolters Kluwer.
8.Litwińczuk, H. (red.) (2008). Prawo podatkowe przedsiębiorców, t. 1, wyd. 6. Warszawa: Wolters Kluwer.
9.Poszwa, M. (2007). Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie. Rozwiązania na lata 2007–2009. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
10.Wójtowicz, W. (2002). Pojęcie i charakter podatku jako dochodu publicznego. W: W. Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.
11.Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2012, poz. 361 z późn. zm.).
12.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.).
13.Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. 2016, poz. 2180 z późn. zm.).