Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/2-17
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017
Finansowe skutki wprowadzenia zryczałtowanego podatku do-chodowego w małych gospodarstwach rolniczych

Autorzy: Magdalena Mądra-Sawicka
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Mirosław Wasilewski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: podatek rolny zryczałtowany podatek dochodowy małe gospodarstwa
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (237-249)
Klasyfikacja JEL: G31 Q12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem przeprowadzonych badań było określenie szacunkowych skutków wprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego dla najmniejszych powierzchniowo towarowych gospodarstw rolniczych. Metodologia badania – w badaniach oszacowano przychody ewidencjonowane, które podlegałyby opodatkowaniu ryczałtem na bazie danych jednostkowych FADN. W założeniach modelowych przyjęto stawkę ryczałtu na poziomie 5,5%, podobnie jak dla przychodów z działalności wytwórczej i budowlanej. Wynik – wprowadzenie zryczałtowanego podatku dochodowego spowodowałby znaczne podwyższenie obciążeń fiskalnych głównie w przypadku gospodarstw małych obszarowo. Rezygnacja z preferencyjnego sposobu opodatkowania gospodarstw na rzecz zryczałtowanego podatku dochodowego wymagałaby obniżenia stawki przyjętego ryczałtu, co tworzyłoby preferencyjną stawkę opodatkowania na bazie istniejących rozwiązań podatkowych. Oryginalność/wartość – wartością oryginalną przedstawionych badań są przeprowadzone szacunki zmian opodatkowania w sytuacji wprowadzenia podatku dochodowego dla gospodarstw najmniejszych obszarowo.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bórawski, P. (2009). Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich jako dodatkowe źródło dochodu rodzin rolniczych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 75, 15–22.
2.Chlebicka, A., Fałkowski, J., Wołek, T. (2009). Małe gospodarstwa w Polsce – charakterystyka. Warszawa: Wyd. FAPA.
3.Czyżewski, A., Smędzik, K. (2011). Wpływ opodatkowania dochodów rolniczych na sytuację ekonomiczną indywidualnych gospodarstw rolnych z obszaru intensywnego rolnictwa (próba symulacji w odniesieniu do gospodarstw FADN z powiatu gostyńskiego). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 92, 5–16.
4.Davenport, C. (1969). A Bountiful Tax Harvest. Texas Law Rev, 48 (December), 1–53.
5.Dziemianowicz, R. (2007a). Efektywność systemu opodatkowania rolnictwa. Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku.
6.Dziemianowicz, R. (2007b). Ocena polskich rozwiązań w zakresie opodatkowania rolnictwa na tle systemów obowiązujących w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2 (2), 184–194.
7.Dziemianowicz, R., Przygodzka, R. (2002). Obciążenia podatkowe gospodarstw rolnych w Polsce. W: J. Sikorski (red.), Podatki a polityka fiskalna państwa (s. 87–93). Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku.
8.Ganc, M., Mądra, M. (2011). Sprawiedliwość opodatkowania rolnictwa oraz możliwości zmian w tym zakresie w opinii rolników indywidualnych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 89, 207–218.
9.Hajduga, E. (2014). Podstawowe obciążenia fiskalne gospodarstw rolnych w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 827, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 69, 69–77.
10.Heffner, K., Rosner, A. (2006). Wybrane koncepcje i możliwości rozwoju obszarów wiejskich po dekadzie transformacji w Polsce. W: S. Sokołowska (red.), Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Problemy rozwoju obszarów wiejskich (s. 183–194). Opole: Wyd. UO.
11.Khan, M.H. (2001). Agricultural Taxation in Developing Countries: A Survey of Issues and Policy. Agricultural Economics, 24, 315–328. Kisiel, R., Idźkowska K. (2014). System opodatkowania rolnictwa w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 12 (61), 64–78. Kosikowski, C. (2011). Naprawa finansów publicznych w Polsce. Białystok: Temida 2. Księżyk, M. (2012). Ekonomia – podejście historyczne i prospektywne. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM. Kubot, A., Czubak, W. (2016). Perspektywa wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie w ocenie rolników. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2 (40), 335–344.
12.Majewski, E. (2009). Dochody i jakość życia w gospodarstwach niskotowarowych z wybranych regionów Polski. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 96 (4), 122–129.
13.Makuch, M.A. (2011). Wybór formy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych jako element strategii podatkowej w małych przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 667, 47–57. Mądra, M. (2009). Obciążenie podatkiem rolnym indywidualnych gospodarstw rolnych. Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 76, 175–186. Michalski, A., Majewski, D. (2017). Opodatkowanie i finanse gospodarstw rolnych w Polsce i UE. W: P. Szczypy, A. Zimny S. (red.), Dylematy i perspektywy rozwoju finansów i rachunkowości (s. 21–34). Konin: Wyd. PWSZ w Koninie.
14.Owsiak, S. (2016). System podatkowy Polski w okresie transformacji – próba oceny. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, 50 (1), 15–27.
15.Pieczonka, J. (2012). Wpływ formy opodatkowania dochodów rolniczych na sytuację ekonomiczną indywidualnego gospodarstwa rolnego – próba symulacji w odniesieniu do gospodarstwa z powiatu opolskiego. Journal of Agribusiness and Rural Development, 3 (25), 181–193.
16.Podstawka, M., Deresz A. (2009). Konsekwencje wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych pozarolniczej działalności gospodarczej. Zeszyty Naukowe Seria: Administracja i Zarządzanie, 80 (7), 45–57.
17.Rozporządzeniem Ministra Finansów z 17.12.2002 w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów, a także wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dz.U. nr 219, poz. 1836.
18.Savickiene, J., Slavickiene, A. (2013). Assessment of the Principles of Family Holding Taxation. Intelektine Ekonomika, 7 (1), 86–100.
19.Sisson, Ch.A. (1979). An Intersectoral Examination of Tax Equity: Farm and Nonfarm Burdens. Public Finance Quarterly, 7 (4), 455–478.
20.Tweeten, L. (1983). The Economics of Small Farms. Science, 219 (4588), 1037–1041. Ustawa z 15.11.1984 o podatku rolnym. Dz.U. nr 52, poz. 268.
21.Ustawa z 20.11.1998 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dz.U. nr 219, poz.1836, z późn. zm.
22.Ustawa z 29.11.2000 o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych. Dz.U. 2001, nr 3, poz. 20, z późn. zm.
23.Wasilewski, M., Gruziel, K. (2008). Podatek rolny a podatek dochodowy – konsekwencje zmian dla gospodarstw rolniczych. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, 94 (2), 115–129.
24.Wasilewski, M., Mądra-Sawicka, M., Ganc, M., Gruziel, K. (2015). Finansowe skutki wprowadzenia podatku dochodowego w indywidualnych gospodarstwach rolniczych. Warszawa: Wyd. SGGW.
25.www.fadn.pl (5.03.2017).
26.Zegar, J.S. (2000). Dochody gospodarstw chłopskich w okresie transformacji – na przykładzie gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną. Warszawa: Wyd. IERiGŻ.
27.Zegar, J.S. (2012). Rola drobnych gospodarstw rolnych w procesie społecznie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 1, 129–148.