Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.90-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2017 (90)
Wiedza jako determinant zarządzania zasobami rzeczowymi, ludzkimi, finansowymi współczesnych organizacji: ujęcie modelowe

Autorzy: Paweł Staszak
Uniwersytet Szczeciński

Miłosz Rutkowski
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: wiedza zarządzanie organizacja
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:8 (95-102)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – problematyka zarządzania wiedzą nabiera coraz większego znaczenia, biorąc pod uwagę współczesne tendencje rynkowe. Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki, podstawowych definicji, trendów w obszarze zarządzania wiedzą oraz wykazanie, że sukces dotyczący wdrażania zarządzania wiedzą jest zdeterminowany wieloma czynnikami. Z ogółu wszystkich jako kluczowe należy wskazać konkretne cechy organizacji, które wpływają na możliwości wdrożenia właściwego systemu zarządzania wiedzą. Aby urzeczywistnić maksymalizację wymierności efektów w tym zakresie, przedsiębiorstwo bez wątpienia powinno być aktywne, samodoskonalące się, ukierunkowane na rozwój i klientów. W opracowaniu zostały przedstawione zestawienia najbardziej popularnych modeli w tym zakresie. Metodologia badania – metoda obejmuje analizę literatury przedmiotu oraz spostrzeżenia własne autorów w zakresie obecnych tendencji zarządzania organizacjami. Wyniki – rezultaty dotyczyły stworzenia aktualnego poglądu w zakresie znaczenia wiedzy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami. Oryginalność/wartość – w artykule przedstawiono bieżące podejścia modelowe w kontekście zarządzania wiedzą we współcześnie funkcjonujących organizacjach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bukowitz, W.R., Willams, R.L. (2000). The Knowledge Management Fieldbook, Financial Time. London: Prentice Hall.
2.Davenport, T., Prusak, L. (1998). Working Knowledge. Boston: Harvard Business School Press.
3.Frappaolo, O. (2006). Knowledge Management A State of the Art. Guide, London: Kogan Page.
4.Glińska-Neweś, A. (2007). Kulturowe uwarunkowani zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Toruń: TNOiK.
5.Grudzewski, W.M., Hajduk, I.K. (2007). Zarządzanie wiedzą w organizacji. Warszawa: Difin.
6.Hedlund, G. (1994). A Model of Knowledge Management and the N – form Corporation. Strategic Management Journal, 15, 67–76.
7.Hirsch, P.M., Levin, D.Z. (1990). Umbrella Advocates Versus Validity Police: A Life-Cycle Model. Organization Science, 10 (2), 46–58.
8.Hopej, M., Kral, Z. (red.) (2011). Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce. Wrocław: Wyd. Politechniki Wrocławskiej.
9.Kowalczyk, A., Nogalski B. (2007). Zarządzanie wiedzą. Koncepcje i narzędzia. Warszawa: Difin.
10.Leonard-Barton, D. (1998). Wellsprings of Knowledge: Building and Sustaining the Sources of Innovation. Boston: Harvard Business School Press.
11.Nonaka, I., Takeuchi, H. (2000). Kreowanie wiedzy w organizacji. Warszawa: Poltext.
12.Sopińska, A., Wachowiak, P. (2006). Modele zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, e-Mentor, 2, 33–37.