Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/1-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Ujawnienia na temat połączenia spółek w sprawozdaniach finansowych spółek publicznych – wyniki badań

Autorzy: Magdalena Janowicz
Słowa kluczowe: połączenia prawne sprawozdawczość finansowa metody księgowego rozliczenia połączenia ujawnienia w sprawozdaniu finansowym
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (63-74)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – ocena zakresu i jakości informacji na temat połączeń spółek publicznych ujawnianych w ich sprawozdaniach finansowych. Metodologia badania – badania literaturowe, analiza treści sprawozdań finansowych i raportów bieżących spółek publicznych, kwestionariusz badawczy, metody dedukcji i indukcji. Wynik – wskazanie obszarów, w których występują nieprawidłowości w zakresie prezentacji informacji o połączeniach spółek w sprawozdaniach finansowych spółek publicznych. Oryginalność/wartość – wskazanie kierunków modyfikacji regulacji rachunkowości w zakresie połączeń spółek oraz obszarów, które powinny podlegać szczególnej uwadze biegłych rewidentów w trakcie badania sprawozdań finansowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ignatowski, R. (2012). Łączenie się spółek. W: E. Walińska (red.), Meritum. Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość
2.finansowa (s. 919–958). Warszawa: ABC a Wolters Kluwer Business.
3.International Accounting Standard (IAS) 8. Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
4.(2003). IFRS Foundation. Pobrane z: http://www.ifrs.org (20.01.2016).
5.International Financial Reporting Standard (IFRS). 3 Business Combinations (2008). IFRS Foundation. Pobrane
6.z: http:// www.ifrs.org (20.01.2016).
7.Janowicz, M. (2011). Przejęcia odwrotne – Wybrane zagadnienia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,
8.668, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 41, 131–140.
9.Janowicz, M. (2013). Metody księgowego rozliczenia prawnych połączeń spółek publicznych w latach 2004–2011 –
10.wyniki badań. W: A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy
11.(s. 683–700). Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
12.Janowicz, M. (2014). Metody księgowego rozliczenia połączeń jednostek pod wspólną kontrolą w praktyce polskich
13.spółek publicznych sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
14.Szczecińskiego, 832, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 71, 97–108.
15.Luty, P. (2015). Połączenia i przejęcia transgraniczne z udziałem polskich spółek w latach 2005–2014 – wybrane zagadnienia.
16.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73,
17.547–557.
18.Luty, Z. (2014). Łączenie się spółek. W: T. Kiziukiewicz (red.), Ustawa o rachunkowości – komentarz (s. 420–449).
19.Warszawa: LexisNexis.
20.Maruszewska, E.W. (2008). Połączenia spółek. Prawo, podatki, rachunkowość. Warszawa: Difin.
21.Maruszewska, E.W. (2015). Ujawnienie wartości firmy w wyniku przejęcia dokonanego w ramach grupy kapitałowej
22.w sytuacji wystąpienia ujemnej wartości przejętych aktywów netto. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe
23.Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 224, 140–150.
24.The Conceptual Framework For Financial Accounting (2010). IFRS Foundation. Pobrane z: http://www.ifrs.org
25.(20.01.2016).
26.Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
27.Ustawa z 15.09.2000 – Kodeks spółek handlowych. Dz.U. 2013, poz. 100, z późn. zm.