Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.81-20
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2016 (81)
Subsydiowanie eksportu produktów rolno-spożywczych – zakres i znaczenie

Autorzy: Mirosława Tereszczuk
Słowa kluczowe: Światowa Organizacja Handlu Unia Europejska eksport produkty rolno-spożywcze subsydia eksportowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (225-235)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule omówiono jeden z instrumentów polityki handlowej, będący jednocześnie instrumentem działań interwencyjnych Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej (UE) – subsydia eksportowe. W pierwszej części poruszono kwestie związane z trwającymi od kilku lat negocjacjami w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) dotyczącymi subsydiowania eksportu produktów rolno-spożywczych. W dalszej części skoncentrowano się na analizie ekonomicznej tego mechanizmu oraz jego oddziaływaniu na gospodarkę. Polscy eksporterzy mogli, na równych prawach z unijnymi, korzystać z subsydiów do eksportu produktów rolno-spożywczych do krajów trzecich od początku członkostwa Polski w UE. Poprawiały one konkurencyjność cenową eksportowanych towarów oraz były sposobem na pozbywanie się nadwyżek tych produktów w okresie ich nadprodukcji. W związku z zobowiązaniami WTO i zmianą finansowania przez Komisję Europejską WPR, były one stopniowo obniżane, aż do ich całkowitego zawieszenia w 2013 roku. W opracowaniu dokonano przeglądu literatury przedmiotu oraz przeprowadzono analizę problemu, w której wykorzystano metodę statystyczno-opisową. Źródłem informacji były niepublikowane dane Agencji Rynku Rolnego (ARR) i Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ambroziak, Ł. (2015). Refundacje wywozowe a umowy o wolnym handlu Unii Europejskiej. W: Ocena efektywności subsydiów eksportowych jako mechanizmu przewidzianego do stosowania w sytuacjach kryzysowych. Ekspertyza dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa: IERiGŻ – PIB.
2.Dybowski, G. (2015). Problematyka subsydiowania eksportu rolnego w rokowaniach wielostronnych WTO. W: Ocena efektywności subsydiów eksportowych jako mechanizmu przewidzianego do stosowania w sytuacjach kryzysowych. Ekspertyza dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa: IERiGŻ – PIB.
3.Grotowska, G. (2015). Polityka handlowa – część 1. Wykład 6 z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Prezentacja. Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
4.Michałek, J. (2002). Polityka handlowa. Mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Pawlak, K., Poczta, W. (2011). Międzynarodowy handel rolny. Teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju. Warszawa: PWE.
6.Przygodzka, R. (2007). Subsydia eksportowe i ich oddziaływanie na światowy handel rolny. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2 (17), 294–303.
7.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007.
8.Świerkocki, J. (2011). Zarys ekonomii międzynarodowej. Warszawa: PWE.
9.Tereszczuk, M. (2012). Wpływ subsydiów eksportowych i promocji produktów rolno-spożywczych na pozycję konkurencyjną polskich producentów żywności. W: I. Szczepaniak (red.), Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (2). Warszawa: IERiGŻ – PIB.
10.Tereszczuk, M. (2015). Analiza zasięgu i poziomu subsydiowania eksportu rolno-spożywczego. W: Ocena efektywności subsydiów eksportowych jako mechanizmu przewidzianego do stosowania w sytuacjach kryzysowych. Ekspertyza dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa: IERiGŻ – PIB.
11.WTO, (2015). Ministerial Conference Tenth Session, Nairobi, 15–19 December. Ministerial Declaration and Decisions. Pobrano z: http://www.wto.org.