Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016
Ocena wpływu centralizacji na wybrane mierniki podstawowych procesów w organizacji usługowej – studium przypadku

Autorzy: Rafał Janus
Słowa kluczowe: elastyczność organizacji zarządzanie wiedzą synergia mierniki reengineering organizacja procesowa
Rok wydania:2016
Liczba stron:20 (69-88)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Problemem przedstawionym w opracowaniu jest zagadnienie zmiany w kierunku centralnej realizacji zadań i funkcji w przedsiębiorstwie świadczącym usługi budowy, konfiguracji i utrzymania sieci telekomunikacyjnej. Celem pracy jest ocena wpływu centralizacji na wybrane mierniki podstawowych procesów organizacji usługowej. W konsekwencji na podstawie analizy zebranych wyników już na początku zmiany możliwa będzie techniczna reorganizacja procesów. Oceny wpływu centralizacji na kluczowe obszary działalności organizacji dokonano przez analizę porównawczą podstawowych mierników dla okresów przed i po tej zmianie. Do dogłębnego poznania działania i wykonania procesów wykorzystano studium przypadku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bielski M. (2004). Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Warszawa: C.H. Beck.
2.Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J. (2002). Zarządzanie organizacjami. Toruń: Dom Organizatora TNOiK.
3.Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R. (1993). Organizacja i zarządzanie. Gdańsk: UG.
4.Czerska M. (1996). Organizacja przedsiębiorstw. Metodologia zmian organizacyjnych. Gdańsk: Wydawnictwo UG.
5.Czerska M., Rutka R. (2013). Wykorzystanie „prawa dołka” w kierowaniu zmianą WZUG. Prace i Materiały WZ, Zarządzanie i Finanse 4/1. Pobrano z http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_1_4.pdf (3.05.2015).
6.Grajewski P. (2007). Organizacja procesowa. Warszawa: PWE.
7.Griffin G.R. (2002). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Gruchman G. (2002). Mierzyć, aby doskonalić. CXO Magazyn Kadry Zarządzającej.
9.Znaczenie usług w gospodarce. Pobrano z http://www.zu.ue.poznan.pl/znaczenie_uslug.php (28.05.2015).