Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016

Rok wydania:2016
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Podatkowe uwarunkowanie finansowania inwestycji leasingiem operacyjnym lub finansowym

9 (13-21) Krzysztof Biernacki Więcej
2.

Nowe regulacje rachunkowości umów leasingu a obraz sytuacji finansowej jednostek gospodarczych

12 (23-34) Przemysław Czajor, Marcin Michalak Więcej
3.

A Comparative Analysis of the Innovativeness of Polish Industry from 2008–2014


(Analiza porównawcza innowacyjności polskiego przemysłu w latach 2008–2014)
11 (35-45) Waldemar Gajda Więcej
4.

Efektywność strategii finansowania działalności spółdzielni mleczarskich

11 (47-57) Marzena Ganc Więcej
5.

Obraz kapitału własnego jednostki w informacji sprawozdawczej a wycena w wartości godziwej – wybrane problemy

10 (59-68) Magdalena Głębocka Więcej
6.

Ocena wpływu centralizacji na wybrane mierniki podstawowych procesów w organizacji usługowej – studium przypadku

20 (69-88) Rafał Janus Więcej
7.

Uwarunkowania decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwach branży hutniczej

9 (89-97) Patrycja Kokot-Stępień Więcej
8.

Wykorzystanie modelu regresji wielorakiej do określenia czynników z obszaru płynności finansowej kształtujących efektywność w przedsiębiorstwach przemysłowych

13 (99-111) Agnieszka Kuś, Magdalena Pawlik Więcej
9.

A Cooperative Company in Agriculture: Feasibility Analysis of a Start-up project


(Spółdzielnia w rolnictwie: analiza wykonalności projektu start-up)
10 (113-122) Maurizio Lanfranchi, Carlo Giannetto, Angelina DePascale, Yulia Khachatryan Więcej
10.

Finansyzacja w małopolskich spółkach giełdowych i jej zmiana w czasie

10 (123-132) Sławomir Lisek Więcej
11.

Efektywność finansowania wybranych oddziałów szpitalnych w województwie dolnośląskim w latach 2012–2014

12 (133-144) Paweł Łagowski Więcej
12.

Zróżnicowanie rentowności sprzedaży w spółkach pracowniczych

13 (145-157) Agnieszka Matuszewska-Pierzynka Więcej
13.

The Impact of the Level of Inventories on Corporate Profits in E-Commerce Companies in Poland


(Wpływ poziomu zapasów na zyskowność przedsiębiorstw e-commerce w Polsce)
7 (159-165) Grzegorz Michalski, Emilia Brożyna Więcej
14.

Wskaźniki sektorowe w ocenie spółek publicznych na podstawie sprawozdań finansowych przedstawionych według MSR

12 (167-178) Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz, Katarzyna Hawran, Joanna Kowalik Więcej
15.

Zarządzanie majątkiem trwałym w ujęciu zmian trwałości i niezawodności jego składników

12 (179-190) Stanisław Młynarski Więcej
16.

Kryzys finansowy w teorii a sytuacja sektora budowlanego w Polsce

9 (191-199) Edyta Piątek Więcej
17.

Dylematy rachunku wyniku podatkowego

10 (201-210) Michał Poszwa Więcej
18.

Zadłużenie a działalność innowacyjna w małych i średnich przedsiębiorstwach

12 (211-222) katarzyna Prędkiewicz Więcej
19.

Ocena wizerunku uczelni z uwzględnieniem instrumentów public relations na przykładzie szkół wyższych

15 (223-237) Radosław Ryńca, Rafał Miśko Więcej
20.

Raportowanie informacji pozafinansowych grup kapitałowych

12 (239-250) Hanna Sikacz Więcej
21.

Possible Applications of the Theory of Transaction Costs in Corporate Management


(Możliwości wykorzystania teorii kosztów transakcyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem)
13 (251-263) Justyna Suska Więcej
22.

Wielkość zatrudnienia a wyniki ekonomiczno-finansowe spółdzielni mleczarskich

12 (265-276) Mirosław Wasilewski, Marzena Ganc Więcej
23.

Relacje rentowności i płynności finansowej w przedsiębiorstwach rolniczych

12 (277-288) Mirosław Wasilewski, Serhiy Zabolotnyy Więcej
24.

Potencjał sprzedażowy a sytuacja finansowa przedsiębiorstw rolniczych – czy wielkość kształtuje efektywność?

11 (287-297) Serhiy Zabolotnyy Więcej
25.

Ocena aktywności inwestycyjnej w przedsiębiorstwach rozpoczynających działalność gospodarczą w Polsce w latach 2004–2014

11 (299-309) Danuta Zawadzka, Agnieszka Kurdyś-Kujawska, Agnieszka Sompolska-Rzechuła Więcej
26.

Kapitał obrotowy a ryzyko utraty płynności finansowej

10 (311-320) Grzegorz Zimon Więcej
27.

Zastosowanie procedur analitycznych w wykrywaniu manipulacji księgowych

12 (323-334) Agnieszka Dałecka Więcej
28.

Proinnowacyjny model zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności

12 (335-346) Józef Frąś, Tomasz Frąś, Marcin Frąś Więcej
29.

Rachunek kosztów jakości w systemie rachunkowości przedsiębiorstw produkcyjnych

9 (347-355) Katarzyna Michałowska Więcej
30.

Systemowe zarządzanie jakością jako element poprawy efektywności w polskiej kopalni węgla kamiennego

10 (357-366) Aneta Napieraj, Marta Sukiennik Więcej
31.

Rola controllingu personalnego w zarządzaniu operacyjnym jednostek ochrony zdrowia

8 (367-374) Artur Paździor, Maria Paździor Więcej
32.

Obsługa rachunkowości jednostek małych i mikro w kontekście zmian regulacji ustawowych

8 (375-382) Katarzyna Świetla Więcej
33.

Determinanty struktury kapitału w przedsiębiorstwie

12 (385-396) Sylwia Bętkowska Więcej
34.

Zarządzanie portfelowe jako narzędzie alokacji zasobów finansowych i zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie wydobywczym

16 (397-412) Jacek Kardela Więcej
35.

Efekt dźwigni finansowej jako sposób na podwyższenie stopy zwrotu z kapitału zainwestowanego

12 (413-424) Katarzyna Marek-Kołodziej, Iwona Łapuńka Więcej
36.

Samofinansowanie działalności w przedsiębiorstwach rolniczych

11 (425-435) Magdalena Mądra-Sawicka Więcej
37.

Klasyczne metody wyceny opcji realnych a dwukrotna symulacja Monte Carlo – analiza założeń

9 (437-445) Marcin Pawlak Więcej
38.

Fairness opinion jako instrument wsparcia zarządów spółek w przygotowaniu stanowiska w sprawie publicznych wezwań do sprzedaży akcji spółek giełdowych w Polsce

13 (447-459) Mieczysław Puławski Więcej
39.

Nowe tendencje w polityce pieniężnej po kryzysie finansowym 2008–2012

30 (461-490) Dariusz K. Rosati Więcej
40.

Rezerwy na świadczenia pracownicze w spółkach górniczych

10 (491-500) Agata Sierpińska-Sawicz Więcej
41.

Zmiany warunku działania dźwigni finansowej w gospodarce inflacyjnej

8 (501-508) Robert Sobków Więcej
42.

Modele gotówki w przedsiębiorstwie – przegląd literatury

12 (509-520) Aleksandra Szpulak Więcej
43.

Optymalizacja gospodarowania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie ciepłowniczym z wykorzystaniem modelu Millera-Orra

11 (521-531) Aldona Uziębło, Bogusława Kopeć Więcej
44.

Bilans – w poszukiwaniu nowej formuły na potrzeby zarządzania finansami

15 (533-547) Ewa Walińska Więcej
45.

Wykorzystanie wartości godziwej w wycenie środków trwałych w regulacjach MSR nr 16 oraz MSS F nr 13

9 (549-557) Aneta Wszelaki Więcej
46.

Motywy korzystania z kredytu kupieckiego przez mikroprzedsiębiorstwa

9 (559-567) Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska Więcej
47.

Alkohole jako przedmiot inwestycji alternatywnych

9 (571-579) Agata Adamska Więcej
48.

Instrumenty finansowe i pozafinansowe dla innowacyjnych przedsiębiorców

12 (581-592) Barbara Bartkowiak Więcej
49.

Zastosowanie opcji walutowych w kontekście norm prawnych obowiązujących w okresie kryzysu finansowego

7 (593-599) Tadeusz Czarnota Więcej
50.

Rola opcji call w obligacjach zamiennych

12 (601-612) Damian Kaźmierczak Więcej
51.

Determinanty finansowania społecznościowego

10 (613-622) Angelika Kędzierska-Szczepaniak Więcej
52.

Wykorzystanie instrumentów wsparcia jakości kredytowej w finansowaniu projektów infrastrukturalnych

12 (623-634) Magdalena Mosionek-Schweda Więcej
53.

Wykorzystanie opcji rzeczywistych w wycenie roślinnych aktywów biologicznych

16 (635-650) Dawid Obrzeżgiewicz Więcej
54.

Kształtowanie się cen opcji na indeks WIG 20 w świetle teorii wyceny arbitrażowej

11 (651-661) Ryszard Węgrzyn Więcej
55.

Audyt zewnętrzny jako mechanizm nadzoru korporacyjnego

11 (665-675) Jacek Gad Więcej
56.

Wpływ opcji na akcje na skłonność menedżerów do podejmowania działalności badawczo-rozwojowej w perspektywie behawioralnej teorii agencji

14 (677-690) Ewelina Niedzielska Więcej
57.

Asymmetry in the Relationship between Enterprises and Financial Institutions


(Asymetria w relacjach między przedsiębiorstwami I instytucjami finansowymi)
7 (691-697) Jacek Nowak Więcej
58.

Opłaty za korzystanie ze środowiska jako źródło finansowania zadań ochronnych jednostek samorządu terytorialnego

9 (701-709) Anna Barczak Więcej
59.

Znaczenie subwencji oświatowej w finansowaniu zadań oświatowych w gminach

9 (711-719) Paweł Galiński Więcej
60.

Ryzyka polityki ujemnych stóp procentowych

8 (721-728) Jarosław Klepacki Więcej
61.

Corporate Social Responsibility Reporting in Local Government Units


(Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w jednostkach samorządu terytorialnego)
8 (729-736) Magdalena Kowalczyk Więcej
62.

Innowacyjność prowadząca do efektywności polskich wspólnot samorządowych. Studium przypadku: makroregion północny oraz północno-zachodni

21 (737-757) Iwona Koza Więcej
63.

Wzrost gospodarczy a płace minimalne w Polsce

10 (759-768) Beata Kulisa, Maria Sierpińska Więcej
64.

Analiza pionowa i pozioma dochodów własnych oraz poziomu samofinansowania samorządów lokalnych w Polsce

12 (769-780) Justyna Łukomska-Szarek Więcej
65.

Efektywny ekonomicznie system podatkowy – w poszukiwaniu modelowych rozwiązań

11 (781-791) Małgorzata Mazurek-Chwiejczak Więcej
66.

Analiza wariantów wyszczuplania procesów na przykładzie wydania decyzji administracyjnej

12 (793-804) Jerzy Sobczak Więcej
67.

Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie ryzyka nadmiernego zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin województwa wielkopolskiego

14 (805-818) Aldona Standar, Agnieszka Kozera Więcej
68.

Dura lex, sed lex – wiek emerytalny

13 (819-831) Waldemar Stawski, Tomasz Swaczyna, Andrzej Górski Więcej
69.

Finansowanie innowacyjnych projektów a przemysłowy sektor MSP na przykładzie Polski Wschodniej

8 (833-840) Katarzyna Szopik-Depczyńska Więcej
70.

Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości sektora publicznego

10 (841-850) Katarzyna Tkocz-Wolny Więcej
71.

The Use of Knowledge Capital in a Region Through Building a Network of Cooperation Between the Public and Private Sector


(Wykorzystanie kapitału wiedzy w regionie poprzez budowanie sieci współpracy między sektorem publicznym i prywatnym)
11 (851-861) Beata Wierzbicka, Jędrzej Strumiłło Więcej
72.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – motywy i bariery inwestowania w Afryce Subsaharyjskiej

14 (865-878) Eric Ambukita Więcej
73.

Paneuropejska lista rajów podatkowych w walce z unikaniem i uchylaniem się od opodatkowania

12 (879-890) Alicja Brodzka Więcej
74.

Internacjonalizacja przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim (eksportowy instrument internacjonalizacji)

15 (891-905) Magdalena Brojakowska-Trząska Więcej
75.

Rentowność agencji ratingowych

11 (907-917) Patrycja Chodnicka-Jaworska Więcej
76.

Inwestycje i dezinwestycje private equity w Europie i w Polsce

11 (919-929) Małgorzata Kowalik Więcej
77.

Analiza porównawcza jakości kredytów sektorów bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej

13 (931-943) Błażej Lepczyński, Marta Penczar Więcej
78.

Charakterystyka globalnego rynku obligacji klimatycznych

11 (945-955) Jakub Marszałek, Karolina Daszyńska-Żygadło Więcej