Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-43
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016
Optymalizacja gospodarowania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie ciepłowniczym z wykorzystaniem modelu Millera-Orra

Autorzy: Aldona Uziębło

Bogusława Kopeć
Słowa kluczowe: środki pieniężne optymalizacja branża ciepłownicza model Millera-Orra
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:11 (521-531)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest redukowanie utrzymywanych w przedsiębiorstwie zasobów do minimum, koniecznego do prowadzenia działalności. Należy zatem ustalić optymalny poziom środków, tzn. taki, któremu towarzyszy największa przewaga korzyści nad kosztami. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „EMPEC” Spółka z o.o. należy do branży ciepłowniczej i zajmuje się wytwarzaniem i dystrybucją pary wodnej do wytwarzania ciepła. Branża funkcjonuje w warunkach wysokiej sezonowości, co uzasadnia utrzymywanie środków finansowych zabezpieczających okres niskich przychodów. Dodatkowo, remonty i modernizacje oraz gromadzenie opału mają miejsce głównie w okresie letnim, czyli wtedy, kiedy przychody ze sprzedaży wykazują najniższy poziom. Zasadność ekonomiczną zarządzania środkami pieniężnymi w EMPEC Sp. z o.o. zbadano za pomocą wybranych modeli (m.in. Baumola, Beranka, Millera- -Orra); ostatecznie za najbardziej optymalne rozwiązanie uznano ten ostatni, wykazując opłacalność stosowania modelu w branży ciepłowniczej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baumol W. (1952). The Transactions Demand for Cash: An Inwentory Teoretic Approach. Quartely Jurnal of Economics, LXVI (4), President and Fellows of Harvard College.
2.Beranek W. (1963). Analysis for Financial Decisions, R.D.IRWIN, Homewood, Ill.
3.Janas M. (2006), Gotówka – niezarządzany aktyw przedsiębiorstwa. e-Finanse Finansowy kwartalnik internetowy, http://www.e-finanse.com/artykuly_eng/51.pdf.
4.Komorowski J. (2010). Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwie jako mechanizm kreowania wartości. W: K. Kreczmańska- Gigol (red.), Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
5.Kotowska B., Sitko J., Uziębło A. (2013). Finanse przedsiębiorstw. Przykłady, zadania i rozwiązania. Warszawa: CeDeWu.
6.Kotowska B., Uziębło A., Wyszkowska-Kaniowska O. (2013), Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: CeDeWu.
7.Ludwiczak B. (2013). Wykorzystanie modelu Millera-Orra w zarządzaniu płynnością banku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 62.
8.Machała R. (2014). Zarządzanie finansami i wycena firmy. Wrocław: Oficyna Wydawnicza UNIMEX.
9.Michalski G. (2005). Zastosowanie modeli zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie. W: Rynek finansowy. Szanse i zagrożenia rozwoju. Lublin: Wydawnictwo UMCS Lublin.
10.Michalski G. (2013). Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami. Warszawa: CeDeWu.
11.Miller M.H, Orr D. (1966). A Model of the Demand for Money by Firms. Quarterly Journal of Economics, 80, eFinanse im. Oskara Langego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Wrocław 2007.
12.Rozporządzenie z dnia 12.02.2003 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych, Dz.U. nr 39, poz. 338 z późn. zm.
13.Sierpińska M., Wędzki D. (1997). Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Skoczylas W. (red.) (2009). Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
15.Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. z 2012 poz. 1059 z późn. zm.