Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-35
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016
Efekt dźwigni finansowej jako sposób na podwyższenie stopy zwrotu z kapitału zainwestowanego

Autorzy: Katarzyna Marek-Kołodziej

Iwona Łapuńka
Słowa kluczowe: struktura kapitału mechanizm dźwigni finansowej rentowność kapitału inwestycje
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (413-424)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest analiza wpływu wykorzystania kapitału obcego na rentowność kapitału własnego w aspekcie finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego w branży energetycznej. Metodologia badania – Metodologia badań przyjęta w opracowaniu uwzględnia analizę literaturową oraz wykorzystanie metody studium przypadku. Wynik – Rozważając wybór źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych należy przeanalizować wpływ kapitału obcego na rentowność kapitału zainwestowanego (własnego). W analizowanym przypadku jako optymalną strukturę kapitału niezbędnego dla sfinansowania inwestycji wybrano finansowanie w osiemdziesięciu procentach z kapitału obcego oraz w dwudziestu procentach z kapitału własnego. Dzięki temu rentowność kapitału własnego, w porównaniu do wariantu finansowanego wyłącznie z kapitału własnego, wzrosła dwukrotnie. Ponadto zwrot z kapitału zainwestowanego jest większy niż średni ważony koszt kapitału. Oryginalność/wartość – Właściwy dobór źródeł finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w energetyce jest bardzo ważnym aspektem podczas planowania inwestycji. Wykorzystanie kapitału obcego do finansowania inwestycji zwiększa stopę zwrotu z kapitału zainwestowanego. Może to mieć zasadniczy wpływ na dalszy rozwój przedsiębiorstwa oraz na zwiększenie udziału w rynku, gdyż inwestycja przyniesie większe zyski. Podczas analizy efektu dźwigni finansowej należy także zwrócić uwagę na stopień dźwigni finansowej, operacyjnej i połączonej, gdyż analiza wrażliwości tych aspektów pozwala na przeanalizowanie przyszłych scenariuszy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.BBJ Polska (2003). Studium wykonalności. Warszawa: Wydawnictwo Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.
2.Bielawska A. (2002). Finanse przedsiębiorstw, repetytorium, przykłady i zadania. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
3.Czechowski L., Dziworska K., Gostkowska-Drzewicka T., Górczyńska A., Ostrowska A. (1996). Projekty inwestycyjne. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
4.Duliniec A. (2011). Finansowanie przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
5.Duliniec A. (2005). Determinanty polityki finansowej przedsiębiorstwa. eFinanse. Finansowy Kwartalnik Internetowy, 1. Pobrano z: http://www.pbc.rzeszow.pl/publication/4636 (22.01.2016).
6.Dziawgo D., Zawadzki A. (2012). Finansowanie przedsiębiorstwa. Istota – Narzędzie – Zarządzanie. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
7.Grzywacz J. (2011). Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura. Warszawa: Wydawnictwo SGH.
8.Iwin-Garzyńska J. (2011). Finanse przedsiębiorstwa. Kategoria, wartości. Szczecin: Economicus.
9.Jaworski J. (2010). Zastosowanie dźwigni operacyjnej i finansowej w pomiarze wpływu inwestycji na ryzyko działalności małego przedsiębiorstwa. Pobrano z: www.academia.ed (5.05.2015).
10.Kardyś M. (2003). Dźwignia finansowa w teorii i polskiej praktyce gospodarczej. Bank i Kredyt, 3, 80–83.
11.Krzemińska D. (2002). Finanse przedsiębiorstwa. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
12.Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A. (2000). Analiza ekonomiczno-finansowa firmy. Warszawa: Difin.
13.Pstraś L. (2014). Metodyka analizy rentowności inwestycji fotowoltaicznych. Rynek Energii, 1 (110).
14.Rogowski W. (2013). Rachunek efektywności inwestycji. Wyzwania teorii i potrzeby praktyki. Warszawa: Wolters Kluwer.
15.Sierpińska M., Jachna T. (2007). Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
16.Sierpińska M., Jachna T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowcach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Szczecińska B. (2014). Analiza finansowa wybranych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 308 (74), 111–120.
18.Szot-Gabryś T. (2011). Projekty inwestycyjne infrastrukturalne i biznesowe. Warszawa: Difin.
19.Zawadzka D. (2009). Struktura kapitału przedsiębiorstwa. W: A. Bielawska (red.), Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: C.H. Beck.