Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-65
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016
Efektywny ekonomicznie system podatkowy – w poszukiwaniu modelowych rozwiązań

Autorzy: Małgorzata Mazurek-Chwiejczak
Słowa kluczowe: efektywność ekonomiczna funkcja stymulacyjna system podatkowy polityka podatkowa optymalne opodatkowanie
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (781-791)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest identyfikacja zasadniczych trendów zachodzących w państwach OECD w kontekście realizacji funkcji stymulacyjnej oraz wskazanie na tej podstawie cech optymalnego systemu podatkowego spełniającego kryterium efektywności ekonomicznej. W artykule posłużono się metodami analizy opisowej, analizy porównawczej, a także technikami analizy i konstrukcji logicznej. We wnioskach wskazano, że aby spełnić wskazany postulat, konieczne jest zachowanie umiarkowanego poziomu fiskalizmu, jak również prowzrostowej struktury systemu podatkowego. Dostrzeżono, że w realizacji celów stymulacji gospodarczej stosowane są przede wszystkim podatki dochodowe – od osób prawnych i od osób fizycznych. Sformułowano jednocześnie pewne zalecenia pod adresem konstrukcji tych podatków.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Almy R. (2014). Valuation and Assessment of Immovable Property. OECD Working Papers on Fiscal Federalism, 19.
2.Angelopoulos K., Economides G., Kammas P. (2007). Tax-spending Policies and Economic Growth: Theoretical Predictions and Evidence from the OECD. European Journal of Political Economy, 23 (4).
3.European Commission (2008). Taxation Trends in the European Union. 2008 edition. Luxembourg.
4.European Commission (2013). Tax Reforms in EU Member States 2013, Tax Policy Challenges for Economic Growth and Fiscal Sustainability. Taxation Papers, 38.
5.Garnier G. i in. (2014). A wind of change? Reforms of Tax Systems since the launch of Europe 2020. Taxation Papers, 49.
6.Gomułowicz A., Małecki J. (2004). Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis.
7.Góra M. i in. (2006). Tax Wedge and Skills: Case of Poland in International Perspective, CASE Reports, 64.
8.Hybka M. (2002). Harmonizacja podatków a konkurencja podatkowa między państwami Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Studiów Doktoranckich Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 1.
9.Konopczyński M. (2012). Wpływ opodatkowania na wzrost gospodarczy. Ekonomista, 1.
10.KPMG International (2011). Corporate and Indirect Tax Survey 2011.
11.Krajewska A. (2010). Podatki w Unii Europejskiej. Warszawa: PWE.
12.Małecka-Ziembińska E. (2006). Podatek dochodowy jako regulator dochodów osób fizycznych w Polsce okresu transformacji ustrojowej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
13.Mazurek-Chwiejczak M. (2016a). Ocena realizacji funkcji systemów podatkowych państw Unii Europejskiej. Praca doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. J. Szołno-Koguc. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
14.Mazurek-Chwiejczak M. (2016b). Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw w państwach OECD – kierunki ewolucji. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H Oeconomia, 50 (1).
15.OECD (2007a). Fundamental Reform of Corporate Income Tax. OECD Tax Policy Studies, 16.
16.OECD (2007b). Tax Effects on Foreign Direct Investment. Recent Evidence and Policy Analysis. OECD Tax Policy Studies, 17.
17.OECD (2010). Tax Policy Reform and Economic Growth. OECD Tax Policy Studies, 20.
18.OECD (2015). Taxation of SMEs in OECD and G20 countries. OECD Tax Policy Studies, 23.
19.OECD (2016). Revenue Statistics. Comparative Tables.
20.Oręziak L. (2007). Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej. Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego.
21.Polarczyk K. (2007). Klin podatkowy a bezrobocie. Warszawa: Infos. Biuro Analiz Sejmowych.
22.Say J.B. (1960). Traktat o ekonomii politycznej czyli prosty wykład sposobu, w jaki się tworzą, rozdzielają i spożywają bogactwa. Warszawa: PWN.
23.Torres C., Mellbye K., Brys B. (2012). Trends in Personal Income Tax and Employee Social Security Constribution Schedules. OECD Taxation Working Papers, 12.