Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016
Zarządzanie majątkiem trwałym w ujęciu zmian trwałości i niezawodności jego składników

Autorzy: Stanisław Młynarski
Słowa kluczowe: eksploatacja trwałość niezawodność optymalizacja majątek trwały
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (179-190)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Organizacja i efektywne gospodarowanie majątkiem trwałym stanowią główny obszar zainteresowania w artykule. Ekonomika eksploatacji i szeroko rozumiana gospodarka majątkiem trwałym obejmuje całość zagadnień techniczno-organizacyjnych związanych z jego pozyskaniem, eksploatacją, wykorzystaniem, likwidacją i odnową w aspekcie stosowanych technologii i postępu technicznego. Analiza problematyki optymalizacji w zarządzaniu technicznymi składnikami majątku sprowadzona jest do działania, które przy najmniejszym zużyciu zasobu, pozwala osiągnąć określony efekt ekonomiczny w postaci zwiększenia produkcji i obniżki kosztów własnych. Ekonomika eksploatacji i procesy ją determinujące podczas użytkowania obiektów technicznych poddano szczegółowej analizie w celu wskazania metod zapewnienia wymaganej efektywności przedsięwzięć z udziałem technicznych składników majątku trwałego. Efektywność ściśle połączona jest z eksploatacją, a w efekcie z właściwościami składników majątku, ponieważ niezawodność, trwałość i jakość majątku trwałego łączone są z kosztami użytkowania. Charakterystyka ekonomiki eksploatacji stanowi wpływ wskaźników niezawodności na kształtowanie się kosztów ponoszonych na obsługę i naprawę składników majątku i bezpośrednio determinowana jest zmianami stosowanej techniki i technologii. Efektem prowadzonego wnioskowania jest konkluzja wskazująca na wpływ dynamiki technologii na strategię gospodarowania technicznymi składnikami majątku oraz na znaczenie tych zmian w rachunku ekonomicznym przedsięwzięć z wykorzystaniem majątku trwałego
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamkiewicz W., Hempel L., Podsiadło A., Śliwiński R. (1983). Badania i ocena niezawodności maszyny w systemie transportowym. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
2.Borowiecki R. (1988). Efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie. Warszawa–Kraków: PWN.
3.Borowiecki R. (1993). Zarządzanie kapitałem trwałym w przedsiębiorstwie. Kraków: Secesja.
4.Borowiecki R. (1998). Czynniki wzrostu efektywności gospodarowania kapitałem trwałym w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 507.
5.Borowiecki R., Czaja J., Jaki A. (1997). Strategia gospodarowania kapitałem w przedsiębiorstwie. W: Zagadnienia wybrane. Warszawa–Kraków: TNOiK.
6.Borowiecki R., Kaczmarek J., Magiera J., Młynarski S. (2004). Eksploatacja taboru szynowego komunikacji miejskiej. Niezawodność, jakość, ekonomika. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
7.Czarnek J. (1982). Rachunek efektywności inwestycji i postępu technicznego w przemyśle. Warszawa: PWE.
8.Iwin J., Niedzielski Z. (2002). Rzeczowy majątek trwały. Amortyzacja i inwestycje rzeczowe w finansach przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Janasz W. (1991). Gospodarowanie majątkiem trwałym w przedsiębiorstwie. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
10.Janasz W., Urbańczyk E., Waśniewski T. (1988). Gospodarka środkami trwałymi w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
11.Migdalski J. (1992). Inżynieria niezawodności (1992). Bydgoszcz–Warszawa: ATR/ZETOM.
12.Młynarski S., Kaczmarek J. (2011). Effectiveness of the means of production – construction, technology and use aspects. W: R. Borowiecki, A. Jaki (red.), In Global and regional challenges of the 21st century economy: studies from economics and management. Cracow: Cracow University of Economics.
13.Moczarski M. (1996). Nowe metody obsługiwania pojazdów szynowych. TTS, 8.
14.Okrąglicki W., Łopuszański B. (1980). Użytkowanie urządzeń mechanicznych. Warszawa: WNT.
15.Piasecki F.S. (1996). Zagadnienia organizacji obsługi technicznej maszyn i środków transportowych. Lublin: PNTTE.
16.Rokita J. (red.) (1990). Strategia gospodarowania majątkiem trwałym w przedsiębiorstwie. Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
17.Urbańczyk E. (1985). Metody analizy ekonomicznej efektywności majątku trwałego w przemyśle. Szczecin: Politechnika Szczecińska.
18.Wodniak-Sobczak B. (red.) (1994). Gospodarowanie kapitałem w firmie. Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
19.Zarzecki D. (1997). Metody oceny efektywności inwestycji. Wybrane zagadnienia. Szczecin: Interbook.
20.Zarzecki D. (red.) (2001). Zarządzanie finansami – cele, organizacja, narzędzia. Warszawa: Uniwersytet Szczeciński