Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-20
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016
Raportowanie informacji pozafinansowych grup kapitałowych

Autorzy: Hanna Sikacz
Słowa kluczowe: CSR; raportowanie CSR raportowanie zrównoważonego rozwoju raportowanie zintegrowane grupa kapitałowa
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (239-250)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Ocena obecnego stanu sprawozdawczości CSR grup kapitałowych w Polsce w aspekcie funkcjonujących w nich jednostek zależnych. Metodologia badania – Badanie było związane z wyselekcjonowaniem 25 grup kapitałowych publikujących raporty CSR. Dalsza część badania dotyczyła analizy treści raportów w kontekście informacji pozafinansowych o jednostkach zależnych funkcjonujących w ramach grupy kapitałowej, której raport dotyczy. Zasadniczą częścią opracowania jest zestawienie tabelaryczne biorące pod uwagę cechy charakteryzujące te raporty wraz z odpowiednim ich opisem oraz wnioski z analizy tych raportów. Wynik – Większość raportów grup kapitałowych dotyczy tylko jednostki dominującej. W związku ze szczegółowymi wynikami analizy treści raportów można mieć wątpliwości, czy realizowany w tych podmiotach CSR przekłada się na działania w jednostkach zależnych. Możliwe, że jednostki zależne nie są zaangażowane w strategie CSR i jeśli tylko są takie strategie, to dotyczą jednostki dominującej, a nie przekładają się na całą grupę kapitałową. Oryginalność/wartość – Poddanie pod wątpliwość popularnego poglądu na temat dobrego stanu raportowania CSR i działań podejmowanych w tym zakresie przez duże przedsiębiorstwa, szczególnie grupy kapitałowe.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Analiza ESG spółek w Polsce. Raportowanie danych niefinansowych ESG, a odpowiedzialne inwestowanie. Przewodnik dla spółek i inwestorów (2014). Warszawa: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.
2.Bek-Gaik B., Rymkiewicz B. (2015). Wpływ CSR na finansowe miary dokonań jednostek. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73.
3.Błach J. (2013). Raportowanie CSR jako element relacji inwestorskich przedsiębiorstwa. W: G. Borys, A. Janusz (red.), Rola instytucji i rynku finansowego w świetle celów oraz zasad zrównoważonego rozwoju. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 311, Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
4.Dymowski J. (2011). Respect Index – oczekiwania, doświadczenia badawcze i kierunki ewolucji dotyczące pierwszego indeksu zrównoważonego rozwoju notowanego na GPW w Warszawie. W: Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 156, Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
5.Gołąb P. (2012). Grupy kapitałowe na współczesnym rynku ubezpieczeniowym. Warszawa: Poltext
6.Hąbek P., Wolniak R. (2014). Sprawozdawczość w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce – ocena stanu obecnego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 73.
7.Kochalski C. (red) (2016). Zielony controlling i finanse. Podstawy teoretyczne. Warszawa: C.H. Beck.
8.Piskalski G. (2015). Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich realiach. Teoria a praktyka. Raport z monitoringu społecznej odpowiedzialności największych polskich firm. Fundacja Centrum CSR.PL. Warszawa.
9.Sierpińska M. (red) (2007). System raportowania wyników w controllingu operacyjnym. Warszawa: Vizja Press & IT. www.mf.gov.pl/ko/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/rachunkowosc/aktualnosci/-/asset_publisher/M1vU/content/id/3151677 (30.03.2016).