Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/1-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2016
Przestępstwa podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług w świetle analiz organów podatkowych oraz własnych badań empirycznych

Autorzy: Monika Pasternak-Malicka
Słowa kluczowe: podatek od towarów i usług przestępstwa podatkowe uchylanie się od podatku
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:11 (31-41)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – podstawowym celem niniejszej publikacji jest próba identyfikacji skali oraz form przestępstw podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług. Metodologia badania – realizacja celu wymagała wykorzystania metod opisowo-statystycznych, a w szczególności analizy kształtowania się poziomu oszustw z tytułu podatku od towarów i usług wykrytych przez kontrolę skarbową. Ponadto omówiona została istota przestępstw podatkowych jako czynu sprowadzającego się do uchylania się od podatku. Wykorzystano także metodę bezpośrednią – kwestionariuszową. W artykule posłużono się fragmentami własnych badań ankietowych z lat 2007–2016 w celu dokonania próby jakościowej oceny intensywności zjawiska oszustw podatkowych w odniesieniu do PTU. Wynik – przeprowadzona analiza statystyczna wskazuje, iż podatek od towarów i usług jest daniną motywującą do wyłudzeń fiskalnych. Równocześnie wyniki badań empirycznych pokazują, iż podmioty gospodarcze z sektora MSP sygnalizują, iż proceder oszustw w zakresie VAT jest duży, a jedną z przyczyn jest jego wysoka stawka podatkowa oraz specyficzna konstrukcja motywująca do nielegalnego obejścia prawa podatkowego. Oryginalność/wartość – zasadniczą wartością publikacji jest analiza podatku od towarów i usług pod kątem nieprawidłowości podatkowych wykrytych przez ograny podatkowe. Znamiona oryginalności nadają także prezentowane badania empiryczne przeprowadzone wśród podmiotów gospodarczych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bernal, A. (2008). Zjawisko uchylania się od podatków dochodowych i metody jego ograniczania. Warszawa: Difin.
2.Dolata, S. (2009). Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym. Warszawa: Wolters Kluwer.
3.Dyrektywa nr 77/799/EWG z 19.12.1977 w sprawie wzajemnej pomocy prawnej pomiędzy właściwymi władzami państwa członkowskich w obszarze podatków bezpośrednich i pośrednich.
4.Głuchowski, J. (1996). Oazy podatkowe. Warszawa: ABC.
5.Gomułowicz, A., Małecki, J. (2004). Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis.
6.Ickiewicz, J. (2014). Fiskalne obciążenia działalności gospodarczej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
7.Johnston, D.C. (2011). Where’s the Traud, Mr. President? Reuters, 13 grudnia. Pobrane z: http://blogs.reuters.com/david-cay-johnston/2011/12/13/wheres-the-fraud-mr-president/ (24.05.2016).
8.Karwat, P. (2003). Obejście prawa podatkowego. Warszawa: ABC.
9.Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady – Plan działania zakładający poprawę skuteczności walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania (2012). Bruksela: Komisja Europejska.
10.Lipowski, T. (2004). Raje podatkowe a unikanie opodatkowania. Warszawa: C.H. Beck.
11.Międzynarodowy Standard Rewizji Finansowej nr 240 „Oszustwa i błędy” (1996). Warszawa: SKwP.
12.Oręziak, L. (2007). Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski. Warszawa: WSHiP.
13.Palan, R., Murphy, R., Chavagneux, Ch. (2010). Tax Havens: Haw Globalization Really Works. Ithaca–London: Cornell University Press.
14.Piotrowska, Z. (2005). Rola organów kontroli skarbowej w walce z „szarą strefą”. Konferencja Biegłych Sądowych pt. Przeciwdziałanie patologiom gospodarczym. Częstochowa.
15.Przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących czynności fikcyjne (2016). Informacja o wynikach kontroli. Warszawa: NIK.
16.Raport. Bezkarność przestępców zamieszanych w karuzele VAT (2015). Warszawa: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.
17.Raport podsumowujący wyniki działań kontroli skarbowej za 2012 r. (2013). Warszawa: Ministerstwo Finansów. Departament Kontroli Skarbowej.
18.Schneider K. (2007). Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych. Warszawa: PWE.
19.Sprawozdanie. Kontrola skarbowa w 2009 r. (2010). Warszawa: Ministerstwo Finansów. Departament Kontroli Skarbowej.
20.Sprawozdanie. Kontrola skarbowa w 2010 r. (2011). Warszawa: Ministerstwo Finansów. Departament Kontroli Skarbowej.
21.Sprawozdanie. Kontrola skarbowa w 2011 r. (2012). Warszawa: Ministerstwo Finansów. Departament Kontroli Skarbowej.
22.Sprawozdanie. Kontrola skarbowa w 2013 r. (2014). Warszawa: Ministerstwo Finansów. Departament Kontroli Skarbowej.
23.Sprawozdanie. Kontrola skarbowa w 2014 r. (2015). Warszawa: Ministerstwo Finansów. Departament Kontroli Skarbowej.
24.Sprawozdanie. Kontrola skarbowa w 2015 r. (2016). Warszawa: Ministerstwo Finansów. Departament Kontroli Skarbowej.