Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/1-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2016
Skutki udzielania ulg, umorzeń i zwolnień przez organy podatkowe gmin

Autorzy: Beata Zofia Filipiak
Słowa kluczowe: polityka podatkowa podatki lokalne gminy
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (177-187)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Ocena możliwości i wykorzystania instrumentów podatkowych przez gminy oraz ustalenie bieżących i potencjalnych skutków wykorzystania tych instrumentów z punktu widzenia budżetu. Metodologia badania – W opracowaniu wykorzystano grupę metod typowych dla nauk społecznych, jakimi są metody poznania empirycznego, a w szczególności obserwacja, porównanie i pomiar, którego dokonano na szeregu czasowym lat 2009–2014. Wynik – Przeprowadzone badania pozwoliły z jednej strony wskazać na pozycję podatków jako instrumentu polityki podatkowej gmin. Z drugiej strony pokazały, jak gminy realizują władztwo podatkowe, udzielając ulg, umorzeń, zwolnień podatkowych. Oryginalność/wartość – Opracowanie wskazuje na wykorzystanie gminnej polityki podatkowej w funkcji stymulującej i interwencyjnej, jak i skutki udzielania ulg, umorzeń i zwolnień podatkowych
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Filipiak, B.Z. (2015). Polityka podatkowa gmin czy realizacja władztwa podatkowego? Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 864, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76, 1, 221–230.
2.Filipiak, B.Z., Tarczyńska-Łuniewska, M. (2015). Potencjał jednostki samorządu terytorialnego – próba systematyzacji pojęciowej i metodycznej. Finanse Komunalne, 1–2. http://www.doradcasamorzadu.pl/komunikaty/36-sas01-2012/520-wp%C5%82yw-obni%C5%BCenia- g%C3%B3rnych-stawek-podatkowych,-ulg-i-zwolnie%C5%84-na-wielko%C5%9B%C4%87-subwencji-otrzymywanej-przez-gmin%C4%99.html (12.07.2016).
3.Korenik, D., Korenik, S. (2004). Podstawy finansów. Warszawa: PWN.
4.Kulicki, J. (2010). Zakres władztwa podatkowego w obecnym systemie prawnym w Polsce. Analizy BAS, 16 (41).
5.Morawski, W.(2009). Ulgi i zwolnienia podatkowe. W: B. Brzeziński (red.), Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie. Toruń: TNOiK.
6.Nowak, I. (2014). Umorzenie zaległości podatkowych jako ulga w spłacie zobowiązań podatkowych w województwie świętokrzyskim. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 18, 3, 205–225.
7.Nykiel, W.(2002). Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku. Warszawa: C.H. Beck.
8.Olesińska, A. (2009). Polskie prawo podatkowe. Toruń: TNOiK.
9.Raporty o pomocy de minimis w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w latach 2009–2014 (2010–2015). Warszawa: UOKi.
10.Rozporządzenie Rady Ministrów z 15.12.1998 w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. Dz.U. nr 157, poz. 1031, z późn. zm.
11.Sosnowski, M. (2014). Wybrane formy podatkowej pomocy państwa dla przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 818, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 68, 171–182.
12.Sprawozdania z działalności regionalnych izb rachunkowych i wykonania budżetu przez JST za lata 2009–2014 (2010–2015). Warszawa: Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych.
13.Tanzi, V., Zee, H.H. (1997). Fiscal Policy and Long-Run Growth. IMF Staff Papers, 44, 2, 179–209.
14.Ustawa z 28.07.1983 o podatku od spadków i darowizn. Dz.U. nr 45, poz. 207, z późn. zm.
15.Ustawy z 8.03.1990 o samorządzie gminnym. Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1591, z późn. zm.
16.Ustawa z 12.01.1991 o podatkach i opłatach lokalnych. Dz.U. 1991, nr 9, poz. 31, z późn. zm.
17.Ustawa z 29.08.1997 – Ordynacja podatkowa. Dz.U. 2012, poz. 749, z późn. zm.
18.Ustawa z 9.09.2000 o podatku od czynności cywilnoprawnych. Dz.U. 2000, nr 86, poz. 959, z późn. zm.
19.Ustawa z 30.10.2002 o podatku leśnym. Dz.U. 2002, nr 200, poz. 1682, z późn. zm.