Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2016
The application of P/E ratio for selection of stocks of small companies listed on NewConnect market
(Zastosowanie wskaźnika cena do zysku (P/E) do selekcji akcji małych spółek notowanych na rynku Newconnect)

Autorzy: Marcin Jan Flotyński
Słowa kluczowe: stopa zwrotu cena do zysku C/Z alternatywny system obrotu analiza finansowa NewConnect
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:11 (89-99)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – weryfikacja czy wskaźnik cena do zysku C/Z (P/E) jest pomocny w selekcji akcji przedsiębiorstw z NewConnect do portfela i czy przy jego użyciu możliwy jest wybór akcji przynoszących wyższą stopę zwrotu. Metodologia badania – Artykuł zawiera empiryczne badanie ilościowe obejmujące notowania kilkuset akcji z alternatywnego rynku NewConnect dla małych spółek z lat 2007–2015. Hipoteza badawcza: w latach 2007–2015 akcje małych przedsiębiorstw z rynku NewConnect z niskimi wartościami wskaźnika P/E przynosiły wyższe stopy zwrotu niż akcje z wysokimi wskaźnikami P/E. W każdym przypadku uwzględniano jedynie akcje z wskaźnikiem P/E większym od zera. Notowania akcji pochodzą ze stron internetowych portali poświęconych tematyce rynku kapitałowego: gpw.pl, newconnect. pl, gpwinfostrefa.pl and stooq.pl. Wartości wskaźnika P/E i stopy zwrotu z akcji w poszczeg ólnych latach zostały pozyskane z Biuletynu Statystycznego NewConnect wydawanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie dla lat 2007–2015. Zakres badania obejmuje małe spółki z NewConnect, które miały dodatnie wartości wskaźnika P/E - w rezultacie miało to wpływ na liczbę spółek wziętych pod uwagę w badaniu w każdym z rocznych okresów. Wynik – Głównym wnioskiem płynącym z artykułu jest stwierdzenie, że wskaźnik P/E jest użytecznym narzędziem do selekcji spółek z wyższym potencjałem wzrostu niż średnia rynkowa. Akcje przedsiębiorstw z najniższymi wartościami P/E na koniec danego roku oferowały wyższą stopę zwrotu w roku kolejnym niż akcje z najwyższymi wartościami P/E. Analiza potwierdziła, że wskaźnik P/E może być użyteczną metodą do wyboru akcji spółek z ponadprzeciętnymi perspektywami wzrostu. Przedsiębiorstwa notowane na NewConnect ze statystycznie niższymi wartościami P/E były relatywnie lepszymi inwestycjami. W badanym okresie, akcje z niższymi wartościami P/E dawały średnio wyższe stopy zwrotu niż akcje z wyższymi wartościami P/E. Wyraźne jest, że cena akcji spółek postrzeganych przez inwestorów na koniec roku jako „tańsze”, rosła w kolejnym roku szybciej, niż cena akcji spółek postrzeganych jako droższe (z wyższymi wartościami P/E). Oryginalność/Wartość – Artykuł zawiera badanie ilościowe opracowane w całości przez autora. Dotyczy ono przydatności zastosowania wskaźnika cena do zysku do podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku giełdowym dla małych spółek NewConnect. Dotychczasowe badania dotyczące wskaźnika P/E i jego zastosowań koncentrowały się głównie na jego wykorzystaniu na rynku głównym GPW. Tym samym poprzez badanie empiryczne artykuł wnosi nowy wkład do metod oceny atrakcyjności inwestycyjnej akcji małych przedsiębiorstw. Warto podkreślić, że badanie oparte jest na danych z 9 lat, czyli obejmuje cały okres funkcjonowania NewConnect.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bodie, Z., Merton, R.C. (2003). Finanse. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
2.Brigham, E.F., Houston, J.F. (2004). Fundamentals of financial management, 10th Ed. Boston: Thomson South-western, Natorp Boulevard.
3.Brigham, E.F., Houston, J.F. (2005). Podstawy zarządzania finansami, t. I, II. Warszawa: PWE.
4.Czekaj, J., Woś, M., Żarnowski, J. (2001). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce: z perspektywy dziesięciolecia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Dębski, W. (2005). Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Dębski, W. (2011). Rynek finansowy i jego mechanizmy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Flotyński, M. (2014). The exemplary application of fundamental analysis for stock portfolio selection on the Warsaw Stock Exchange. W: P. Bartkowiak, M. Sajdak (red.), Kierunki działań w zakresie doskonalenia organizacji, z. VII (15–22). Poznań.
8.Ford, D. (1997). Opcje giełdowe. Warszawa: Liber.
9.Gajdka, J., Walińska, E. (2000). Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, t. I, II. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
10.Gruszczyńska-Brożbar, E. (2009). Analizy giełdowe. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
11.Hamrol, M. (2005). Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ujęcie sytuacyjne. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
12.Kordela, D. (2012). Ocena inwestycji na NewConnect na podstawie płynności rynku i stopy zwrotu z akcji. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, XLVI (1).
13.Kordela, D. (2015). Nowe rynki giełdowe – analiza i ocena rozwoju. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, 659–669.
14.Kowalczyk, J. (red.). (1993). Finanse firmy. Warszawa: Wydawnictwo Międzynarodowej Szkoły Zarządzania.
15.Malkiel, B.G. (2003). Błądząc po Wall Street. Dlaczego nie można wygrać z rynkiem. Warszawa: WIGPress.
16.Mayo, H. (1997). Wstęp do inwestowania. Warszawa: LIBER.
17.Mosionek-Schweda, M. (2010). Emitenci na rynku NewConnect. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, XIIV, 2 Sectio H 500.
18.NewConnect Statistic Bulletins (year: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, year 2015), yearly statistics. Pobrano z: http://www.newconnect.pl/index.php?page= statystyki_roczne.
19.O’Neill, W. (2007). Sukces na giełdzie. 24 lekcje skutecznego inwestowania. Warszawa: Liber.
20.Perez, K., Truszkowski, J. (2011). Portfel inwestycyjny. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
21.Ritchie, J.C. (1997). Analiza Fundamentalna. Warszawa: WIG-Press.
22.Sopoćko, A. (2010). Rynkowe instrumenty finansowe, wydanie II zmienione. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
23.Szczepankowski, P. (2010). Efektywność wzrostu i rozwoju spółek rynku NewConnect w ujęciu sektorowym. Współczesna Ekonomia, 1 (13), 8–9.