Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-19
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2016
Wpływ sytuacji gospodarczej na alokację podatku dochodowego w przedsiębiorstwach w zakresie aktywów z tytułu podatku odroczonego

Autorzy: Anna Leszczyłowska
Słowa kluczowe: rachunkowość podatkowa kryzys gospodarczy aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego odroczony podatek dochodowy podatek dochodowy
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (215-224)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy, zgodnie z którą poziom aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzonych w okresie kryzysu gospodarczego różni się od ich poziomu w latach po kryzysie. Rola aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw jest szczególnie interesująca w okresie słabnącego tempa wzrostu gospodarczego. Można przypuszczać, że część podmiotów wykorzystuje podatek odroczony do korygowania wyników finansowych. Metodologia badania – Zastosowana metodologia badania obejmuje nieparametryczne testy istotności różnic między próbkami. Badaniu empirycznemu poddano informacje z bilansów 250 przedsi ębiorstw prowadzących działalność w Polsce. W analizie dokonano podziału na podgrupę małych i średnich oraz dużych firm. Badanie objęło pięć lat, z których dla celów porównawczych wyodrębniono okres kryzysu gospodarczego i okres po nim. Wynik – Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że przedsiębiorstwa w różny sposób kształtują poziom APO w okresie kryzysu i po nim, w zależności od skali swojej działalności. Dla podmiotów małych i średnich nie wykazano statystycznie istotnej różnicy między APO w dwóch analizowanych okresach, wykazano ją natomiast dla dużych firm. Oryginalność/Wartość – Artykuł prezentuje oryginalne badanie problemu odroczonego podatku dochodowego, który nie był dotąd analizowany w ten sposób w literaturze
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aczel, A. (2000). Statystyka w zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Gabrusewicz, W., Kamieniecka, M. (2007). MSR 12. Podatek dochodowy. Warszawa: Difin.
3.Górowski, I. (2007). Istotność aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w bilansach spółek giełdowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 752, 95–109.
4.Kamieniecka, M. (2009). Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 49 (105), 87–98.
5.Narodowy Bank Polski. Pobrano z: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/arch_a.html (1.02.2016).
6.Olchowicz, I. (2005). Rachunkowość podatkowa. Warszawa: Difin.
7.Wencel, A. (2011). Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – w warunkach kryzysu gospodarczego. W: I. Sobańska, M. Turzyński (red.), Rachunkowość, audyt i kontrola w zarządzaniu (109–125). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
8.Wencel, A. (2012). Podatek dochodowy odroczony w systemie rachunkowości – krytyczna analiza zasad ujawniania w sprawozdaniu finansowym. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
9.Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z 15.02.1992 r. (Dz.U. 1992, nr 21, poz. 86 z późn. zm.).
10.Ustawa o rachunkowości z 29.09.1994 r. (Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591 z późn. zm.).
11.Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2.07.2004 r. (Dz.U. 2004, nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).