Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-22
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2016
Obciążenia podatkowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i na Ukrainie

Autorzy: Marzena Remlein

Kateryna Romanchuk
Słowa kluczowe: podatek VAT podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw sektor SME
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (241-252)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest prezentacja i analiza systemu opodatkowania przedsiębiorstw sektora SME działających na terenie Polski i Ukrainy. Podjęto również próbę porównania rozwiązań w zakresie prawa podatkowego obowiązującego w Polsce i na Ukrainie. Metodologia badania – Wykorzystano metodę analizy literatury oraz przepisów prawnych, metodę porównań i analogii. Wynik – Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i Ukrainy ciągle rośnie, jednak istotnym ograniczeniem rozwoju przedsiębiorstw sektora SME są obciążenia podatkowe i to zarówno ich wysokość, jak i wielość i zawiłość rozwiązań. Oryginalność/Wartość – Dokonano prezentacji, oceny i porównania obciążeń podatkowych przedsiębiorstw sektora SME działających w Polsce i na Ukrainie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Білик, М.Д. (2012). Фінансові результати діяльності малих підприємств: оцінка та прогноз-ування: монографія / М.Д. Білик, Т.О. Білик. – Київ: ТОВ «ПанТот».
2.Білик М.Д. (2014). Спрощена система оподаткування в Україні: проблеми та напрями удосконалення / М.Д. Білик, А.А. Саркісян // Молодіжний економічний дайджест [Електронний ресурс]: наук. електр. журн. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Наук. студентське т-во; редкол.: О.І. Олексюк (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, nr 3.
3.Святенко І.М. (2014). Спрощення оподаткування як метод податкового стимулювання малого підприємництва / І. М. Святенко // Економічний простір, nr 83, Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecpros_2014_83_13.pdf.
4.Соколовська А.М. (2012). Податкова політика в Україні в контексті тенденцій реформування оподаткування у країнах ЄС/ Соколовська А.М., Кощук Т.В. //Фінанси України, nr 1.
5.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, Dz. Urz. UE L z 2013 r. nr 182/19.
6.Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2013 roku (2014). Warzawa: GUS.
7.Furman, Ł. (2012). Ryzyko podatkowe w działalności przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 696, Ekonomiczne Problemy Usług, 81.
8.GUS Ukrainy. Pobrano z: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/fin/osp/osp_u/osp_u.htm.
9.Instytut Budżetu i Badań Społeczno-ekonomicznych. Pobrano z: http://www.ibser.org.ua/news/558/.
10.Kodeks Gospodarczy Ukrainy z 16.01.2003 r., nr 436–IV. Pobrano z: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/436-15.
11.Kodeks Podatkowy Ukrainy z 2.12.2010 r., nr 2755-VI. Pobrano z: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
12.Ляшенко, В.І. (2011). Вплив податкового кодексу України на розвиток малого підприємництва: експертні оцінки на етапах обговорення, прийняття та внесення змін / В.І. Ляшенко, А.А. Просуленко // Вісник економічної науки України, nr 2 (20).
13.Matejun, M., Kaczmarek, E. (2010). Wpływ form opodatkowania podatkiem dochodowym na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw. W: M. Matejun (red.), Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: C.H. Beck, 208–224.
14.Podstawowe dane roczne o przedsiębiorstwach niefinansowych wg sekcji PKD i klas wielkości przedsiębiorstw.
15.Pobrano z: http://swaid.stat.gov.pl/Dashboards_PN/Podstawowe%20dane%20roczne/Tablice%20i%20wykresy%20predefiniowane/1.02.aspx. Stolarski, A. (2012). Konsekwencje podatkowe i parapodatkowe a wybór formy prawnej przez MŚP. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 708, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 52.
16.Ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U., nr 51, poz. 307, t.j. ogłoszony obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z 25.03.2010 r.
17.Ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 1992, nr 21, poz. 86 z późn. zm.
18.Ustawa z 2.07.2004 r. Prawo o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U., nr 173, poz. 1807.
19.Ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U., nr 54, poz. 535, z późn. zm..
20.Ustawa z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U., nr 144, poz. 930.