Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Wpływ transakcji bezgotówkowych z udziałem kart płatniczych na wzrost gospodarczy

Autorzy: Marlena Grzelczak
Słowa kluczowe: karty płatnicze; PKB per capita transakcje bezgotówkowe
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (183-192)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Zbadanie wpływu transakcji bezgotówkowych wykonanych przy użyciu kart płatniczych na poziom wzrostu gospodarczego w Polsce, mierzonego wskaźnikiem przedstawiającym relację wartości transakcji wykonanych przy użyciu karty do PKB per capita w poszczególnych kwartałach, począwszy od czwartego 2003 roku i skończywszy na trzecim 2016 roku. Metodologia badania – Model ekonometryczny sporządzony metodą najmniejszych kwadratów. Wynik – Pozytywnie zweryfikowano postawioną hipotezę badawczą, że płatności bezgotówkowe dokonane kartami płatniczymi mają dodatni wpływ na wzrost gospodarczy. Badanie empiryczne wykazało, że wzrost liczby transakcji bezgotówkowych wykonanych przy użyciu karty płatniczej w Polsce o 1% spowodowało wzrost wskaźnika opisującego relację wartości transakcji bezgotówkowych wykonanych przy użyciu wspomnianego instrumentu płatniczego do PKB na osobę o 0,29% w badanym okresie, przy pozostałych czynnikach niezmienionych. Natomiast wzrost wartości tego typu transakcji o 1% oznaczało wzrost omawianego wskaźnika o 0,28% w tym samym okresie i przy założeniu ceteris paribus. Oryginalność/wartość – Zastosowana metoda badawcza pozwoliła zmierzyć siłę i kierunek wpływu ilości i wartości transakcji bezgotówkowych na wskaźnik uwzględniający PKB per capita.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bolt, W., Schmiedel, H. (2012). Pricing for payment cards, competition, and efficiency: a possible guide for SEPA. Annals for Finance, 1 (9), 6.
2.Cirasino, M., Garcia, J.A. (2008). Measuring Payment System Development. Working Paper. Financial Infrastructures Series, Payment Systems Development Group (s. 1–78). The World Bank.
3.Damińska, A., Tochmański, A., Kowalczyk, E., Dąbrowski, K., Ciok, M., Spoz, W., Wiśniewski, M., Niziołek, P., Olkowska, A. (2008). Obrót bezgotówkowy – zalety i korzyści wynikające z jego upowszechnienia. Narodowy Bank Polski. Departament Systemu Płatniczego. Grupa Robocza ds. Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego przy Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności. Warszawa.
4.Dz.U. 2013, poz. 1271 z późn. zm. Ustawa z dn. 30 sieprnia 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych.
5.Dz.U. 2014, poz. 1916 z późn. zm. Ustawa z dn. 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych.
6.Hasan, I., Renzis, T., De Schmiedel, H. (2012). Retail Payments and Economic Growth, Bank of Finland Research. Discussion Papers 19, s. 1–41.
7.http://spotdata.pl/series/152#/view/108002.
8.http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemplatniczy/karty_platnicze.html.
9.Jalil, A., Idrees, M. (2013). Modeling the impact of education on the economic growth: Evidence from aggregated and dissagregated time series data of Pakistan. Economic Modeling, 31, 383–388.
10.Kose, A., Jansen, D.J. (2013). Choosing how to pay: The influence of foreign backgrounds. Journal of Banking and Finance, 3 (37), 989.
11.Krzemiński, J. (2013). Dlaczego w tak wielu sklepach nie można płacić kartą? Pobrano z: https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/finanse/dlaczego_w_tak_wielu_sklepach (10.03.2017).
12.NBP, Departament Systemu Płatniczego (2008). Grupa Robocza ds. Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego przy Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności. Obrót bezgotówkowy. Zalety i korzyści wynikające z jego upowszechniania.
13.NBP, Departament Systemu Płatniczego (2013). Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2012 r. Warszawa.
14.NBP, Departament Systemu Płatniczego (2015). Analiza skutków obniżenia opłaty interchange w Polsce. Warszawa.
15.Ratajczak, R. (2000). Infrastruktura a wzrost i rozwój gospodarczy. Ruch Prawniczy i Socjologiczny, 4.
16.Slozko, O., Pelo, A. (2014). The Electronic Payments as a Major Factor for Futher Economic Development. Economics and Sociology, 2 (7), 130–140.
17.Uczelnia Łazarskiego, Doradcy Seendico (2014). Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy a rozwój polskiej gospodarki. Warszawa.
18.Zandi, M., Koropeckyj, S., Singh, V., Matsiras, P. (2016). The Impact of Electronic Payments on Economic Growth. Moody’s Analytics, 1–31.