Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017

Rok wydania:2017
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Szacowanie efektywności ekonomicznej na przykładzie oddziałów banku

20 (11-30) Jacek Barburski Więcej
2.

Analiza kosztów wytwarzania w korytarzach elastyczności operacyjnej

14 (31-44) Marek Dudek Więcej
3.

Polskie platformy crowdfundingowe na przykładzie Polakpotrafi.pl

11 (45-55) Angelika Kędzierska-Szczepaniak, Katarzyna Szopik-Depczyńska Więcej
4.

Istota optymalizacji wykonywania zleceń oraz zastosowanie wskaźników wpływu na rynek w handlu o wysokiej częstotliwości

11 (57-67) Carlos Jorge Lenczewski Martins Więcej
5.

Ocena możliwości obniżania jednostkowego kosztu produkcji zakładu górniczego na wybranym przykładzie

10 (69-78) Roman Magda Więcej
6.

Informatyczne narzędzia raportowania zintegrowanego

10 (79-88) Iwona Matuszyk Więcej
7.

Mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw budowlanych na przykładzie spółek giełdowych - wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych

13 (89-101) Magdalena Mądra-Sawicka, Aneta Kalisiak Więcej
8.

Niezawodnościowe i symulacyjne metody zapewnienia efektywności przedsięwzięć produkcyjnych i transportowych

16 (103-118) Stanisław Młynarski Więcej
9.

Wypłacalność a płynność finansowa – zależności

12 (119-130) Edyta Piątek, Krzysztof Moczydłowski Więcej
10.

Źródła finansowania innowacji w polskich przedsiębiorstwach

13 (131-143) Dorota Starzyńska, Marta Baraniak Więcej
11.

Zróżnicowanie poziomu dochodów rolników w gospodarstwach o różnych typach rolniczych w krajach Unii Europejskiej

11 (145-155) Joanna Średzińska Więcej
12.

Pomiar negatywnego efektu zewnętrznego jako element decyzji o inwestowaniu w nieruchomości mieszkaniowe. Zarys problemu

9 (157-165) Michał Tymiński Więcej
13.

Ocena sytuacji finansowej spółek komunalnych województwa dolnośląskiego

14 (167-180) Łukasz Żabski Więcej
14.

Wpływ transakcji bezgotówkowych z udziałem kart płatniczych na wzrost gospodarczy

10 (183-192) Marlena Grzelczak Więcej
15.

Obligacje zamienne z niską premią konwersji. Alternatywa dla emisji akcji czy zwykłego długu?

12 (193-204) Damian Kaźmierczak Więcej
16.

Analiza konkurencyjności ekonomiczno- finansowej wielkoskalowych i rozproszonych źródeł energii

12 (205-216) Adam Kopiński, Maciej Grzegorzewski Więcej
17.

Rentowność jako kryterium oceny efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa

9 (217-225) Sylwia Kruk Więcej
18.

Związek planowania finansowego z kreacją sukcesu przedsiębiorstwa

10 (227-236) Anna Kwiecień Więcej
19.

Koszty pracy jako kryterium oceny efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

9 (237-245) Artur Paździor, Maria Paździor Więcej
20.

Pomoc publiczna w ramach postępowania restrukturyzacyjnego – test prywatnego wierzyciela na przykładzie spółki z o.o w restrukturyzacji

10 (247-256) Edyta Piątek, Magdalena Konat-Staniek Więcej
21.

The significance of trade credit for micro and small enterprises


(Znaczenie kredytu kupieckiego dla mikro i małych przedsiębiorstw)
10 (257-266) Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska Więcej
22.

The diagnosis of internal financing and bank financing of physical investments in the corporate sector: a comparative analysis Poland and Hungary


(DIAGNOZA FINANSOWANIA WEWNĘTRZNEGO I BANKOWEGO INWESTYCJI RZECZOWYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW: ANALIZA PORÓWNAWCZA POLSKA I WĘGRY)
12 (267-278) Katarzyna Żak Więcej
23.

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów rozwijających się na przykładzie krajów Afryki Subsaharyjskiej

11 (281-291) Eric Ambukita Więcej
24.

Wpływ dotacji z funduszy europejskich na wzrost zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego – studium przypadku

19 (293-311) Urszula Banaszczak-Soroka, Magdalena Mosionek-Schweda Więcej
25.

Zamówienia publiczne a płynność finansowa i rentowność przedsiębiorstw

10 (313-322) Arkadiusz Borowiec Więcej
26.

Zamówienia publiczne jako mechanizm wsparcia MSP – do-świadczenia krajów byłego bloku wschodniego i rekomendacje dla Polski

10 (323-332) Ada Domańska, Beata Żukowska Więcej
27.

Investment activity of local government units in the context of finance management


(AKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W KONTEKŚCIE ZARZĄDZANIA FINANSAMI)
9 (333-341) Małgorzata Dworakowska Więcej
28.

Interakcje między potencjałem logistycznym a potencjałem finansowym w sytuacjach kryzysowych – ujęcie teoretyczno-metodyczne

12 (343-354) Beata Zofia Filipiak, Marek Dylewski Więcej
29.

Kształtowanie się popytu gospodarstw domowych emerytów i rencistów na usługi związane ze zdrowiem w latach 1993-2015

9 (355-363) Franciszka Król Więcej
30.

Ocena wieloletniego planu finansowego miast na prawach powiatu województwa śląskiego

11 (365-375) Justyna Łukomska-Szarek Więcej
31.

Growth of exports as a precondition for reindustrialisation of the Polish economy


(ROZWÓJ EKSPORTU JAKO WARUNEK REINDUSTRIALIZACJI GOSPODARKI POLSKIEJ)
11 (377-387) Maria Sierpińska, Małgorzata Kowalik Więcej
32.

Koncepcja dostępności jako podstawy subsydiowania teatrów publicznych w Polsce.

12 (389-400) Katarzyna Smolny Więcej
33.

Preferencje rolników w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem a poziom przychodów ich gospodarstw – wyniki badań ankietowych

10 (401-410) Michał Soliwoda, Joanna Pawłowska-Tyszko, Aleksander Gorzelak Więcej
34.

Zarządzanie zamówieniami publicznymi a ryzyko ograniczania konkurencyjności w świetle orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej

11 (411-421) Wacława Starzyńska, Renata Tubisz Więcej
35.

Badanie możliwości wykorzystania ekonomii behawioralnej w reformowaniu systemów emerytalnych

11 (423-433) Marek Szczepański Więcej
36.

Wyzwania i korzyści dla miast, regionów i państw-organizatorów wielkich imprez sportowych

13 (435-447) Beata Wierzbicka, Jędrzej Strumiłło Więcej
37.

Znaczenie bankowości relacyjnej w działalności przedsiębiorstw sektora MŚP w Niemczech

12 (451-462) Anna Dąbkowska, Anna Spoz Więcej
38.

Zróżnicowanie struktury depozytów w bankach spółdzielczych ze względu na ich wielkość

10 (463-472) Maria Magdalena Golec, Piotr Płuciennik, Artur Stefański Więcej
39.

Przyczynowa analiza rentowności wybranych polskich banków za pomocą modelu du Ponta

12 (473-484) Adam Kopiński, Dariusz Porębski Więcej
40.

Spłata kredytów denominowanych lub indeksowanych w walucie innej niż waluta polska

11 (485-495) Ewa Kowalewska Więcej
41.

Loan loss provisions in Polish banking sector


(REZERWY NA STRATY KREDYTOWE W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM)
8 (497-504) Joanna Rachuba, Thi Thu Hoai Tran Więcej
42.

Interesariusze w systemie ochrony zdrowia. Rola państwa

14 (507-520) Piotr Bromber Więcej
43.

Indeks Zdrowia Finansowego jako termometr w podmiotach leczniczych

9 (521-529) Bernadetta Fijałkowska Więcej
44.

Koncepcja 3-E w ochronie zdrowia

7 (531-537) Bernadetta Fijałkowska Więcej