Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Zróżnicowanie poziomu dochodów rolników w gospodarstwach o różnych typach rolniczych w krajach Unii Europejskiej

Autorzy: Joanna Średzińska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie
Słowa kluczowe: dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego nierówności dochodowe typ rolniczy FADN
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (145-155)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest określenie zróżnicowania poziomu dochodów osiąganych przez rolników w gospodarstwach rolnych krajów UE o różnych kierunkach produkcji. Podstawowym materiałem źródłowym była baza FADN. Badania przeprowadzono dla 2013 roku, a niektóre wyniki porównano z danymi dla 2004 roku. W analizie wykorzystano dane z makroregionów FADN dla ośmiu wyróżnionych w bazie typów rolniczych. Badaną zmienną był dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego na osobę pełnozatrudnioną rodziny. Zastosowano analizę wariancji (test ANOVA rang Kruskala-Wallisa) oraz przeprowadzono analizę post-hoc wartości p dla porównań wielokrotnych. Obliczono także podstawowe miary statystyki opisowej, wskaźnik zróżnicowania decylowego oraz współczynnik Giniego. Stwierdzono, że rodzaj prowadzonej działalności wpływa na zróżnicowanie dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego przypadającego na osobę pełnozatrudnioną rodziny, zwłaszcza w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji zwierzęcej. Zaobserwowano zjawisko pogłębiania się nierówności dochodowych pomiędzy gospodarstwami w badanych typach rolniczych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Babuchowska, K., Marks-Bielska, R. (2011). Płatności bezpośrednie w kontekście dochodów polskich rolników. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 1 (11), 7–15.
2.Baer-Nawrocka, A. (2015). Kwestia parytetu dochodów rolniczych w krajach Unii Europejskiej. W: A. Czyżewski, B. Klepacki (red.), Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej. Tom IX (s. 177–186). Warszawa: Wydawnictwo PTE.
3.Felczak, T. (2011). Kosztochłonność i rentowność gospodarstw indywidualnych w z zależności od typu rolniczego. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 89, 97–107.
4.Felczak, T. (2014). Czynniki kształtujące wartość uzyskiwanego dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego. Roczniki Naukowe Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 4 (XVI), 80–84.
5.Felczak, T., Domańska, T. (2012). Struktura majątkowa a rentowność gospodarstw rolniczych o różnych kierunkach produkcji. Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 99, 75–85.
6.Goraj, L., Mańko, S. (2009). Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Warszawa: Difin.
7.Marcysiak, A., Marcysiak, A. (2009). Zakres zróżnicowania wyników produkcyjnych i ekonomicznych gospodarstwo różnym typie produkcji. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, 3 (96), 202–208.
8.Niezgoda, D. (2009). Zróżnicowanie dochodu w gospodarstwach rolnych oraz jego przyczyny. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1 (318), 24–37.
9.Nowak, A., Domańska, K. (2014). Zmiany dochodowości gospodarstw rolnych w Polsce na tle Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 1 (101), 64–73.
10.Orłowska, M.J. (2010). Sytuacja dochodowa gospodarstw o różnym kierunku produkcji. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2 (9), 121–139.
11.Ryś-Jurek, R. (2009). The output, incomes and assets-capital relations in the individual farms. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1 (11), 177–188.
12.Stanisz, A., (2006). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 1. Modele liniowe i nieliniowe. Kraków: StatSoft.
13.Stanisz, A., (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 2. Modele liniowe i nieliniowe. Kraków: StatSoft.
14.Ulman, P. (2008). Nierówności ekonomiczne w Polsce w 2005 roku: ujęcie obiektywne i subiektywne. W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej (s. 167–178).
15.Wołoszyn, A. (2013). Nierówności dochodowe w gospodarstwach domowych rolników na tle innych grup społeczno-ekonomicznych w Polsce w latach 2005 i 2010. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 6 (XV), 313–319.
16.Wołoszyn, A., Wysocki, F. (2014). Nierówności w rozkładzie dochodów i wydatków gospodarstw domowych rolników w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 6 (XVI), 535–540.
17.Zegar, J. (2008). Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej. Warszawa: IERiŻ-PIB.
18.Zegar, S. J. (2001). Przesłanki i uwarunkowania polityki kształtowania dochodów w rolnictwie. Warszawa: IERiGŻ.