Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-34
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Zarządzanie zamówieniami publicznymi a ryzyko ograniczania konkurencyjności w świetle orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej

Autorzy: Wacława Starzyńska

Renata Tubisz
Słowa kluczowe: zamówienia publiczne równe traktowanie wykonawców zasada uczciwej konkurencji orzecznictwo KIO
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (411-421)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W zarządzaniu zamówieniami publicznymi należy kierować się zasadami określonymi w Prawie zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Celem artykułu jest badanie i ocena wybranych czynności podmiotu zamawiającego na etapach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Analiza została dokonana na podstawie sprawozdań Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) oraz orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) z lat 2014–2015. Przykłady orzeczeń KIO dowodzą, że ograniczanie ryzyka naruszania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców zależy nie tylko od czynności zamawiającego, ale także od zachowania wykonawców biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Dz.U. 2013, poz. 1735). Od 1.01.2016 r. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Dz.U. 2015, poz. 2263 ze zm.
2.Soszyńska-Purtak, P. Konsorcjum a niekonkurencyjność. Wydawnictwo: ABC. LEX Omega on-line
3.Sprawozdanie Prezesa o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2015 roku (2016). Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych.
4.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dz.U. 2015, poz. 2164 ze zm.
5.Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2016, poz. 1020.
6.Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dz.U. 2017, poz. 229.
7.Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. J.t. Dz.U. 2003 nr 153, poz. 1503 ze zm.
8.Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Zeszyty Orzecznicze z lat 2012–2015. Indeks Tematyczny Orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej z lat 2012–2015.