Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw budowlanych na przykładzie spółek giełdowych - wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych

Autorzy: Magdalena Mądra-Sawicka
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Aneta Kalisiak
Słowa kluczowe: determinanty struktury kapitału GPW sektor budowlany struktura kapitału
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (89-101)
Klasyfikacja JEL: G32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel artykułu – Celem badań była identyfikacja mikroekonomicznych determinant struktury kapitału wśród przedsiębiorstw budowlanych notowanych na GPW w Warszawie. Metodologia badania – Badania przeprowadzono na podstawie danych ze sprawozdań finansowych i danych rynkowych. Struktura kapitału została zdefiniowana jako relacja zobowiązań ogółem do pasywów ogółem. Okres badań obejmował lata 2013–2015. Wynik – Na podstawie modelu panelowego wśród badanych determinant najistotniejszy poziom odnotowano dla perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa (przyrost aktywów ogółem), co warunkowało wzrost poziomu zadłużenia. W przedsiębiorstwach budowlanych determinanty takie jak udział aktywów trwałych w majątku, wielkość spółki oraz poziom rentowności nie kształtowały istotnie poziomu zadłużenia. Oryginalność/wartość – Wartością przeprowadzonych badań jest weryfikacja determinant struktury kapitału na podstawie modelu panelowego dla spółek budowlanych o wysokiej kapitałochłonności. Przedstawione badania z zakresu identyfikacji determinant struktury kapitału spółek budowlanych będą kontynuowane w odniesieniu do czynników makroekonomicznych wpływających na decyzje finansowe.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ahmed Sheikh, N., Wang, Z. (2011). Determinants of capital structure: An empirical study of firms in manufac-turing industry of Pakistan. Managerial Finance, 37(2), 117-133.
2.Alipour, M., Mohammadi, M. F. S., Derakhshan, H. (2015). Determinants of capital structure: An empirical study of firms in Iran. International Journal of Law and Management, 57(1), 53-83.
3.Barowicz, M. (2014). Determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa. Podejście empiryczne. Edu- Kra-ków-Legionowo: Libri.
4.Bayrakdaroğlu, A., Ege, İ., Yazıcı, N. (2013). A panel data analysis of capital structure determinants: empirical results from Turkish capital market. International Journal of Economics and Finance, 5(4), 131-140.
5.Bessler, W., Drobetz, W., Kazemieh, R. (2011). Factors affecting capital structure decisions. Capital structure and corporate financing decisions: theory, evidence, and practice. New Jersey: John Wiley.
6.Białek-Jaworska, A., Dzik-Walczak, A., Nehrebecka, N. (2015). Determinanty finansowania działalności przed-siębiorstw kredytem bankowym: meta-analiza. Bank i Kredyt, 46(3), 253-298.
7.Białek-Jaworska, A., Nehrebecka N. (2015). Struktura kapitałowa przedsiębiorstw w świetle wyników badań. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 81(137), 29-52.
8.Booth, L., Aivazian, V., Demirguc‐Kunt, A., Maksimovic, V. (2001). Capital structures in developing coun-tries. The journal of finance, 56(1), 87-130.
9.Ciołek, D., Koralun-Bereźnicka, J. (2014). Czy wielkość przedsiębiorstwa różnicuje siłę oddziaływania czynni-ków krajowych i branżowych na strukturę kapitału? Bank i Kredyt, 45(3), 291-310.
10.Chen, J., Strange, R. (2005). The Determinants of Capital Structure: Evidence from Chinese Listed Companies. Economic Change and Restructring, 38, 11-35.
11.Dietrich, D. (2007). Asset tangibility and capital allocation. Journal of Corporate Finance, 13(5), 995-1007.
12.Duliniec, A. (2007). Finansowanie przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
13.De Miguel, A., Pindado, J. (2001). Determinants of capital structure: new evidence from Spanish panel da-ta. Journal of corporate finance, 7(1), 77-99.
14.Delcoure, N. (2007). The determinants of capital structure in transitional economies. International Review of Economics and Finance, 16, 400-415.
15.Fama, E. F., French, K. R. (2002). Testing trade-off and pecking order predictions about dividends and debt. The review of financial studies, 15(1), 1-33.
16.Franc-Dąbrowska, J. (2009). Praktyczne zastosowanie wybranych modeli panelowych do oceny sytuacji finan-sowej przedsiębiorstw rolniczych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (76), 31-40.
17.Harris, M., & Raviv, A. (1991). The theory of capital structure. The Journal of Finance, 46(1), 297-355.
18.Janasz, K. (2011). Determinanty struktury kapitału w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szcze-cińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, (21), 103-116.
19.Jensen, M. C. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. The American economic review, 76(2), 323-329.
20.Koralun-Bereźnicka, J. (2016). Wpływ kraju i sektora oraz wielkości przedsiębiorstwa na strukturę kapitału przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
21.Kumar, A., Kaushal, S. K. (2017). The Effect of Capital Structure on Profitability: Evidence from Indian Energy Sector Companies, Proceedings of International Conference on Strategies in Volatile and Uncertain Environ-ment for Emerging Markets, 653-659.
22.Kurshev, A., Strebulaev, I. A. (2015). Firm Size and Capital Structure. Quarterly Journal of Finance (QJF), 5(3), 1-46.
23.Levy, A., Hennessy, C. (2007). Why does capital structure choice vary with macroeconomic conditions? Jour-nal of Monetary Economics, 54(6), 1545-1564.
24.Li, X. (2015). Accounting conservatism and the cost of capital: An international analysis. Journal of Business Finance & Accounting, 42(5-6), 555-582.
25.MacKay, P., Phillips, G. M. (2005). How does industry affect firm financial structure?. The Review of Financial Studies, 18(4), 1433-1466.
26.Marzec, J., Pawłowska, M. (2012). Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsię-biorstwach – wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych. Bank i Kredyt, 43(6), 29-56.
27.Michaelas, N., Chittenden, F., Poutziouris, P. (1999). Financial policy and capital structure choice in UK SMEs: Empirical evidence from company panel data. Small Business Economics, 12, 113–130.
28.Modigliani F., Miller, M.H. (1958). The cost of capital, corporate finance, and the theory of investment. Ameri-can Economic Review, 48(3), 261-297.
29.Myers, S. (1977). Determinants of corporate borrowing. Journal of Financial Economics, 5, 147–175.
30.Rajan, R.G., Zingales, L. (1995). What do we know about capital structure? Some evidence from international data. Journal of Finance, 50(5), 1421-1460.
31.Schwartz, E., Aronson, J. R. (1967). Some surrogate evidence in support of the concept of optimal financial structurey. The Journal of Finance, 22(1), 10-18.
32.Skowronek-Mielczarek, A. (2003). Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania. Warszawa: C.H. Beck.
33.Titman, S., Wessels, R. (1988). The determinants of capital structure choice. The Journal of finance, 43(1), 1-19.
34.Li, X. D., Feng, X. N., Lu, B., Song, X. Y. (2015). The determinants of capital structure choice for chinese listed companies based on structural equation modeling approach. International Journal of Mathematics, Game The-ory, and Algebra, 24(2/3), 77-103.
35.Zhang, G. (2008). The choice of formal or informal finance: Evidence from Chengdu, China. China Economic Review, 19(4), 659-678.
36.Zou, H., Xiao, J. Z. (2006). The financing behaviour of listed Chinese firms. The British Accounting Review, 38(3), 239-258.