Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-31
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Growth of exports as a precondition for reindustrialisation of the Polish economy
(ROZWÓJ EKSPORTU JAKO WARUNEK REINDUSTRIALIZACJI GOSPODARKI POLSKIEJ)

Autorzy: Maria Sierpińska

Małgorzata Kowalik
Słowa kluczowe: export/import Polski reindustrializacja polskiej gospodarki
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (377-387)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zawarte zostały problemy dotyczące równowagi w handlu zagranicznym oraz określono kierunki rozwoju przemysłu, które mogłyby zdynamizować eksport. Dane do pokazania roli przemysłu w generowaniu wartości dodanej brutto PKB oraz eksportu i importu pozyskane zostały ze statystyki GUS. Obliczono dynamikę eksportu i importu w celu ustalenia trendu rozwoju handlu zagranicznego oraz saldo obrotów zagranicznych. Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej saldo handlu zagranicznego aż do 2014 roku było ujemne. Deficyt w handlu zagranicznym pogłębił się w pierwszych latach kryzysu gospodarczego. W związku z nadmiernym zadłużeniem Polski i potrzebą obsługi zadłużenia zagranicznego powstaje konieczność zdynamizowania eksportu. Uzyskanie dodatniego salda w handlu zagranicznym możliwe jest poprzez rozwój przemysłów opartych na wiedzy nie zaś taniej sile roboczej jak dotychczas. Reindustrializacja gospodarki polskiej musi uwzględniać unijną politykę energetyczną, klimatyczną i unijne regulacje środowiskowe. Regulacje te narzucają konieczność realizacji przedsięwzięć proekologicznych ograniczających zużycie energii i zasobów środowiska w celu zachowania ich dla przyszłych pokoleń.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czapiński, J., Sierpińska-Sawicz, A. (2014). Poziom bezrobocia w Polsce i jego skutki dla przedsiębiorstw. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw , 11.
2.Europa 2020 – strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010). Retrieved from: http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/index_pl.htm#top (24.03. 2017).
3.Halik, J. (2014). Działania polskiej dyplomacji gospodarczej wspierające internacjonalizację przedsiębiorstw. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 2.
4.Horodecki, J., Potrzebowski, H., Soroka, P. (2012). Raport o przemyśle, Warszawa: Oficyna Wydawniczo Poligraficzna SIM. Retrieved from: http://www2.plp.info.pl/wp-content/uploads/2012/12/Raport-o-przemysle.pdf (28.10.2015).
5.Hrynkiewicz, J.T. (2011). Schyłek społeczeństwa przemysłowego jako źródło niepewności. Przegląd Organizacji, 6.
6.Karpiński, A. (2012). O polską strategię przemysłową (wzorce uniwersalne czy specyfika przemysłu). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania.
7.Molendowski, E., Polan, W. (2007). Dyplomacja gospodarcza: rola i znaczenie w polityce zagranicznej państwa. Kraków : Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer bussines.
8.Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Retrieved from: http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/projekty-strategi-na-rzecz-odpowiedzialnego,143,0,2269583.html (23.03.2017).
9.Szomburg, J., Wandałowski, M. (2015). Cztery silniki rozwoju. Rzeczpospolita, 22 December.
10.www.trade.gov.pl.