Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-27
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Investment activity of local government units in the context of finance management
(AKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W KONTEKŚCIE ZARZĄDZANIA FINANSAMI)

Autorzy: Małgorzata Dworakowska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Słowa kluczowe: aktywność inwestycyjna; jednostki samorządu terytorialnego; zarządzanie finansami; wydatki majątkowe
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (333-341)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego w kontekście realizacji inwestycji przez te podmioty. Rozważania są prowadzone z uwzględnieniem analizy aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2007–2015. Metodologia badania – Ze względu na wieloaspektowy obszar badawczy zastosowano różne metody badawcze, aby osiągnąć wyznaczony cel. W procedurze badawczej użyto metod badań niereaktywnych, wykorzystano metodę analizy dokumentów urzędowych i metodę historyczno-porównawczą. Wynik – Przeprowadzone analizy wskazują specyfikę aktywności inwestycyjnej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego i jej szczególną rolę z perspektywy zarządzania finansami tych podmiotów. Zebrane dane świadczą o zaangażowaniu poszczególnych kategorii jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2007–2015 w realizację wydatków majątkowych finansujących inwestycje. Oryginalność/wartość – Analiza badanego zagadnienia potwierdza, że w jednostkach samorządu terytorialnego duże znaczenie ma zarządzanie finansami. Jest ono szczególnie istotne w kontekście poważnego zaangażowania w realizację inwestycji. Aktywność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego zależy od sytuacji finansowej tych podmiotów, na którą należy oddziaływać poprzez sprawne i skuteczne zarządzanie. Analiza struktury wydatków budżetowych dokonywanych przez poszczególne kategorie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2007–2015 umożliwia obserwację zróżnicowania w tym zakresie i stanowi podstawę do oceny przeznaczenia wydatkowanych środków finansowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alińska, A., Dworakowska, M. (2015). Finanse jednostek samorządu terytorialnego. In: A. Alińska, B. Woźniak (eds.), Współczesne finanse publiczne (pp. 221–295). Warsaw: Difin.
2.Dylewski, M., Filipiak, B., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M. (2010). Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego. Warsaw: Difin.
3.Jastrzębska, M. (2009). Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego. Warsaw: Wolters Kluwer Polska.
4.Krawiec, S. (2017). Najgłupsze inwestycje w Polsce. Retrieved from: https://www.wprost.pl/tygodnik/10042445/ Najglupsze-inwestycje-w-Polsce.htm (12.03.2017).
5.Michalak, A. (2007). Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Poniatowicz, M. (2014). Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego. Na przykładzie największych miast w Polsce. Warsaw: CeDeWu.
7.Strauss-Kahn, D. (2010). After the Global Financial Crisis – The Road Ahead for Europe. Retrieved from: http://www.imf.org/external/np/speeches/2010/032910.htm (12.03.2017).
8.The Act of 27 August 2009 on public finance, i.e. O.J. 2016, section 1870 with subsequent amendments.
9.The Reports of the Council of Ministers on the execution of the state budget in the years 2007–2015. Information on the execution of budgets of local government units. Council of Ministers.