Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-38
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Zróżnicowanie struktury depozytów w bankach spółdzielczych ze względu na ich wielkość

Autorzy: Maria Magdalena Golec

Piotr Płuciennik

Artur Stefański
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Słowa kluczowe: banki spółdzielcze depozyty struktura depozytów suma bilansowa
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (463-472)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Ustalenie, czy występuje różnica między strukturą depozytów banków spółdzielczych zróżnicowanych ze względu na swoją wielkość. Hipoteza zakłada, że struktura bazy depozytowej banków spółdzielczych jest istotnie różna w wydzielonych ze względu na wielkość sumy bilansowej grupach banków. Metodologia badania – Badanie obejmuje 2024 obserwacji panelowych pochodzących z 75 banków spółdzielczych, są to dane kwartalne za okres od grudnia 2009 do marca 2016 roku. Zastosowano średnie arytmetyczne wartości wybranych wskaźników struktury bazy depozytowej w grupach banków wydzielonych ze względu na wielkość sumy bilansowej, następnie w oparciu o testy różnic ustalano, czy różnice między średnimi są istotne. Wynik – Badanie wskazuje, że w zasadzie nie ma różnic w zakresie struktury depozytów między bankami wydzielonymi ze względu na wielkość sumy bilansowej, a obserwowane – niewielkie w ujęciu bezwzględnym różnice – nie są istotne statystycznie. Oryginalność/wartość – Oryginalność podjętego opracowania wynika z podjętego przedmiotu badań, ponieważ relatywnie niewiele jest publikacji odnoszących się do struktury depozytów, a już tym bardziej banków spółdzielczych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alińska, A. (2008). Instytucje mikrofinansowe w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
2.Becchetti, L., Ciciretti, R., Paolantonio, A. (2016). The cooperative bank difference before and after financial crisis. Journal od International Money and Finance, 69, 224–246.
3.Desrochers, M., Fischer, K. (2005). The Power of Networks: Integration and Financial Cooperative Performance. Annals of Public and Cooperative Economics, 76 (3), 307–354.
4.Fonteyne, W. (2007). Cooperative Banks in Europe – Policy Issues. IMF Working Paper No. 157.
5.Gniewek, J. (2016). Misja i zasady spółdzielcze jako istotne czynniki rozwoju spółdzielczego sektora bankowego w Polsce. Annales UMCS. Sectio H, 50 (3), 39–48.
6.Gospodarowicz, A. (red.) (2008). Funkcjonowanie spółdzielczych grup bankowych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
7.Gostomski, E. (2011). Funkcjonowanie i znaczenie banków spółdzielczych w wybranych krajach europejskich. W: A. Szelągowska (red.), Współczesna bankowość spółdzielcza (s. 53–84). Warszawa: CeDeWu.
8.Kozłowski, Ł. (2016). Banki spółdzielcze a deponenci. Empiryczna analiza oddziaływań dyscyplinujących. Warszawa: Poltext.
9.McKillop, D., Wilson, J. (2011). Credit Unions: a Theoretical and Empirical Overview Credit Unions. Financial Markets, Institutions and Instruments, 20 (3), 79–123.
10.Raport o sytuacji ekonomicznej banków (2016). Banki 2015. Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości.
11.Siudek, T. (2011). Bankowość spółdzielcza w Polsce w wybranych krajach Unii Europejskiej – wymiar ekonomiczny, organizacyjny i społeczny. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
12.Szambelańczyk, J. (2006). Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
13.Woźniewska, G. (2011). Potencjał konkurencyjności banku spółdzielczego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
14.Żółtowski, W. (2011). Bank lokalny. Warszawa: CeDeWu.