Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Analiza konkurencyjności ekonomiczno- finansowej wielkoskalowych i rozproszonych źródeł energii

Autorzy: Adam Kopiński
Profesor

Maciej Grzegorzewski
Słowa kluczowe: transformacja sektora elektroenergetycznego ocena efektywności inwestycji
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (205-216)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Analiza wpływu prognozowanej architektury rynku elektroenergetycznego, identyfikacja kluczowych determinantów kształtujących przyszłą metodykę rachunku ekonomicznego instalacji do produkcji energii elektrycznej. Metodologia badania – W opracowaniu posłużono się metodą analizy literatury dotyczącej metodyki kosztowej oraz prognoz przyszłości rynku elektroenergetycznego. Wynik – Identyfikacja kluczowych czynników mających wpływ na przyszłą ocenę ekonomiczną projektów inwestycyjnych, propozycja wstępnej koncepcji modelu finansowego porównującego wielkoskalowe oraz rozproszone instalacje energetyczne. Oryginalność/wartość – Kompleksowe podejście do problematyki porównania instalacji wytwarzania energii elektrycznej w odmiennych modelach funkcjonowania rynku elektroenergetycznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Kocot, H. (2012). Analiza i synteza rozwoju systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem kosztów krańcowych. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
2.Kudełko, M., Suwała, W., Kamiński, J. (2007). Koszty zewnętrzne w energetyce – zastosowanie w badaniach modelowych. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.
3.Laudyn, D. (1999). Rachunek Ekonomiczny w elektroenergetyce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
4.Ligus, M. (2010). Efektywność inwestycji w Odnawialne Źródła Energii Analiza Kosztów i Korzyści. Warszawa: CeDeWu.
5.Paska, J. (2007). Ekonomika w elektroenergetyce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
6.Kudełko, M. (2008). Internacjonalizacja kosztów powodowanych przez krajowy sektor energetyczny – analiza kosztów i korzyści. Polityka Energetyczna (7.10.2014).
7.Popczyk, J., Wójcicki, R., Małyszczyk, M., Kordas, Ł. (2016). E7 – globalna przebudowa energetyki w perspektywie siedmiu krajów/regionów (USA, Chiny, Niemcy, Indie, Japonia, UE i Afryka Subsaharyjska) i wnioski oraz propozycje dla Polski (2016). Artykuły Referencyjne, Biblioteka Źródłowa Energetyki Prosumenckiej (7.11.2016).
8.Popczyk, J. (2015). Model Interaktywnego rynku energii elektrycznej. Od modelu WEK-NI-EP do modelu EP-NI- -WEK. Artykuły Referencyjne, Biblioteka Źródłowa Energetyki Prosumenckiej (7.12.2016).
9.Popczyk, J. (2016). Model Interaktywnego rynku energii elektrycznej. Od rynku grup interesów do cenotwórstwa czasu rzeczywistego. Artykuły Referencyjne, Biblioteka Źródłowa Energetyki Prosumenckiej (7.10.2016).
10.Popczyk, J., Podgajniak T. (2015). Uzasadnienie (podstawy merytoryczne) do programu przebudowy polskiej energetyki. Artykuły Referencyjne, Biblioteka Źródłowa Energetyki Prosumenckiej (7.10.2016).
11.Sowiński, J. (2014). Koszty energii z odnawialnych źródeł energii. Przegląd Elektrotechniczny (7.10.2015).
12.Sowiński, J. (2007). Analiza kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach systemowych. Polityka Energetyczna (7.10.2014).
13.Zaporowski, B. (2011). Efektywność energetyczna i ekonomiczna elektrowni i ciepłowni dużej i średniej mocy. Polityka Energetyczna (7.10.2014).
14.Tidball, R., Bluestein, J., Rodrugez, N., Knoke, S. (2010). Cost and Performance Assumptions for Modelling Electricity Generation Technologies. National Renewable Energy Laboratory (13.01.2016).
15.Cost and Performance data for power generation technologies (2012). Black & Veatch. Dostęp internetowy (15.01.2016).