Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Źródła finansowania innowacji w polskich przedsiębiorstwach

Autorzy: Dorota Starzyńska


Marta Baraniak
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
Słowa kluczowe: źródła finansowania innowacje przedsiębiorstwa przemysłowe przedsiębiorstwa usługowe
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (131-143)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Ocena i analiza wykorzystania poszczególnych źródeł finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w Polsce w latach 2008–2015. Metodologia badania – Artykuł przedstawia analizę struktury i dynamiki nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych w Polsce z uwzględnieniem ich źródeł finansowania. W opracowaniu wykorzystano publikowane dane GUS dotyczące działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Zgodnie z metodologią Oslo, badaniem objęte zostały przedsiębiorstwa zatrudniające 10 i więcej osób. Wynik – Przeprowadzona analiza wykazała, że zarówno przedsiębiorstwa przemysłowe, jak i z sektora usług w głównej mierze finansują swoje przedsięwzięcia innowacyjne ze środków własnych. W analizowanym okresie na znaczeniu straciły kredyty bankowe na korzyść bezzwrotnych środków z zagranicy, które są coraz chętniej wybierane przez przedsiębiorców do finansowania innowacji. Zauważono ogólną tendencję wzrostową nakładów na przedsięwzięcia innowacyjne, jednak niewystarczającą do konkurowania z czołowymi państwami świata w zakresie innowacyjności. Oryginalność/wartość – Analiza wykorzystania poszczególnych źródeł finansowania działalności innowacyjnej w przekroju wykonywanej działalności (przedsiębiorstwa przemysłowe i usługowe) pozwala na ocenę zmian zachodzących w badanych podmiotach gospodarczych ze względu na dostępność poszczególnych źródeł finansowania nakładów na działalność innowacyjną, a w dalszej kolejności także przyczyn danych decyzji finansowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bloomberg. The Bloomberg Innovation Index (2016). Pobrano z: http://www.bloomberg.com/graphics/2015-innovative- countries (20.02.2017).
2.Brown, J.R., Fazzari, S.M., Petersen, B.C. (2009). Financing Innovation and Growth: Cash Flow, External Equity, and the 1990s R&D Boom. Journal of Finance, 64, 151–185.
3.Chemmanur, T.J., Loutskina, E., Tian, X. (2014). Corporate Venture Capital, Value Creation, and Innovation. The Review of Financial Studies, 8 (27), 2434–2473.
4.Corporate Venture Capital kluczem do finansowania innowacji w Polsce. Pobrano z: http://finanse.wnp.pl/corporate-venture-capital-kluczem-do-finansowania-innowacji-w-polsce,275178_1_0_1.html (7.09.2017).
5.Długosz, J. (2013). Wsparcie finansowe przedsięwzięć innowacyjnych – dotacje unijne i krajowe. W: A. Buszko (red.), Finansowanie innowacji. Olsztyn: Expol.
6.GUS (2008). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004–2006. Warszawa: GUS.
7.GUS (2009). Nauka i technika w 2007 r. Warszawa: GUS.
8.GUS (2010). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006–2009. Warszawa: GUS.
9.GUS (2012). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009–2011. Warszawa: GUS.
10.GUS (2014). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010–2012. Warszawa: GUS.
11.GUS (2014). Objaśnienia do formularza PNT-02 „Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle za lata 2012–2014”. Warszawa: GUS.
12.GUS (2015). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012–2014. Warszawa: GUS.
13.GUS (2016). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2013–2015. Warszawa: GUS.
14.Janasz, K. (2011). Źródła finansowania innowacji w polskich przedsiębiorstwach w latach 2003–2008. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 19, 25–33.
15.Kerr, W.R., Nanda, R (2015). Financing Innovation. Annual Review of Financial Economics, 7, 445–462.
16.Marszałek, J., Starzyńska, D. (2013). Innovation Activities in Companies in the Region of Lodz. W: J. Różański (red.), Business – Science Cooperation. The Case of Poland. Manchester: Track@Kern Ltd.
17.Marszałek, J., Starzyńska, D. (2013). Innowacyjność przedsiębiorstw regionu łódzkiego – wyniki badania ankietowego. Studia Prawno-Ekonomiczne, 1 (XC), 75–92.
18.Portal Innowacji. Innowacyjność w Polsce – jest potencjał, ale są bariery (2016). Pobrano z: http://www.pi.gov.pl/ PARP/chapter_86197.asp?soid=D8D1F0AD2FE140F0A4C6CBC6ED31D22E (7.09.2016).
19.Prystrom, J., Wierzbicka, K. (2015). Finansowanie działalności innowacyjnej. Warszawa: Difin.
20.Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Finansowanie działalności innowacyjnej B+R. Pobrano z: http://www.innowacje.zut.edu.pl/dane/fact_ finansowanie_light.pdf (7.09.2017).
21.Różański, J. (2015). Finansowanie innowacji w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, 4 (49), 493–503.
22.Sołoma, A. (2013). Kredyt bankowy jako źródło finansowania innowacji w przedsiębiorstwach. W: A. Buszko (red.), Finansowanie innowacji. Olsztyn: Expol.
23.Starzyńska, D. (2014). Struktura kapitałowa przedsiębiorstw a współpraca ze sferą nauki w zakresie działalności innowacyjne w świetle badań empirycznych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, 4 (XLVIII), 223–233.
24.www.funduszeeuropejskie.gov.pl.