Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-40
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Spłata kredytów denominowanych lub indeksowanych w walucie innej niż waluta polska

Autorzy: Ewa Kowalewska
Słowa kluczowe: bank kredyt umowa kredytowa spready waluta kredytu
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:11 (485-495)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Opracowanie dotyczy szczególnej regulacji ustawy Prawo bankowe, tj. zasad dotyczących spłaty kredytów denominowanych lub indeksowanych w walucie innej niż waluta polska. Analizie poddano regulację ustawową w tym zakresie oraz orzecznictwo. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienie spreadów walutowych. W tym zakresie celem było także wskazanie na stanowiska takich instytucji, jak Komisja Nadzoru Finansowego czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Celem niniejszego opracowania jest także wskazanie na różnicę między kredytem denominowanym a kredytem indeksowanym w walucie innej niż polska. Metodologia badania – Podstawową metodą badawczą zastosowaną w pracy jest analiza materiału normatywnego oraz dorobku literatury w zakresie prawa bankowego. Ponadto analizie poddano także orzecznictwo. Wynik – Przeprowadzona analiza wskazuje na specyfikę kredytów indeksowanych i denominowanych w walucie innej niż polska, w porównaniu z pozostałymi kredytami, a także na różnicę między nimi. Zauważono, że obowiązujące ustawodawstwo nakłada na banki dodatkowe obowiązki, m.in. informacyjne, których celem jest ochrona kredytobiorcy. Analiza orzecznictwa wskazuje na liczne rozbieżności w tym zakresie. Jednocześnie z analizy tej wynika, że obowiązująca zasada swobody umów nie ogranicza sposobu wskazywania w umowach kwoty i waluty kredytu. Banki jednak nie powinny ustalać kursu obowiązującego w danej umowie w sposób, który byłby niejasny i stanowiłby naruszenie dóbr kredytobiorcy. Oryginalność/wartość – W opracowaniu podjęto próbę wyróżnienia kredytów indeksowanych i denominowanych w walucie innej niż waluta polska, przede wszystkim z uwagi na wątpliwości, jakie wyłaniają się w praktyce ich udzielania. Stąd odwołano się do orzecznictwa, które potwierdza złożoność powyższego zagadnienia. Z jednej strony obowiązują regulacje ustawy Prawo bankowe, z drugiej zasada swobody umów określona w Kodeksie cywilnym
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bączyk, M. (2012). Przegląd orzecznictwa SN w sprawach bankowych od stycznia do czerwca 2011 r. Monitor Prawa Bankowego, 2, 31–50.
2.Biała księga kredytów frankowych w Polsce (2015). Warszawa: Związek Banków Polskich.
3.Czech, T. (2011). Spłata kredytu udzielonego w walucie obcej lub indeksowanego do waluty obcej. Monitor Prawa Bankowego, 11, 63–79.
4.Kawulski, A. (2013). Prawo bankowe. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
5.Krajkowski, M. (2010). Kredyt walutowy: indeksowany czy denominowany? Pobrano z: www.wyborcza.biz/finanse,5 listopada (4.09.2015).
6.Molis, J. (2005). W: F. Zoll, Prawo bankowe. Komentarz. Warszawa: Lex.
7.Ofiarski, Z. (2013). Prawo bankowe. Komentarz. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.
8.Szczygieł, J. (2013). Kredyty walutowe, czyli akcja i reakcja. Bank, 9.
9.Uchwała nr 391/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Rekomendacji S (II) dotyczącej dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie. Dz. Urz. KNF nr 8, poz. 45.
10.Uchwała nr 18/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie wydania Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie. Dz. Urz. KNF nr 3, poz. 6.
11.Ustawa antyspreadowa – Rekomendacja Rady Prawa Bankowego przy Związku Banków Polskich z 6 września 2011 r. w sprawie prawnych aspektów zmiany ustawy Prawo bankowe oraz ustawy o kredycie konsumenckim w zakresie spreadów walutowych (2011). Monitor Prawa Bankowego, 11.
12.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Tekst jedn. Dz.U. 2016, poz. 1988 ze zm.
13.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Tekst jedn. Dz.U. 2016, poz. 380 ze zm.
14.Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. nr 165, poz. 984.
15.Wyrok Sądu Najwyższego z 25 marca 2011 r. IV CSK 377/10, niepubl.
16.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 2016 r. I CSK 1049/14, Legalis nr 1450586.
17.Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 7 listopada 2014 r. I C 554/14, niepubl.
18.Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 czerwca 2008 r. I SA/Gd 174/08, Lex nr 394567.