Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-28
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Interakcje między potencjałem logistycznym a potencjałem finansowym w sytuacjach kryzysowych – ujęcie teoretyczno-metodyczne

Autorzy: Beata Zofia Filipiak
Uniwersytet Szczeciński

Marek Dylewski
Słowa kluczowe: potencjał finansowy sytuacje kryzysowe jednostki samorządu terytorialnego
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:12 (343-354)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – podjęcie dyskusji mającej na celu zdefiniowanie pojęcia potencjału finansowego w logistycznym wsparciu działań w sytuacjach kryzysowych oraz ustalenie wzajemnych zależności między potencjałem finansowym i logistycznym w sytuacji wsparcia działań administracji rządowej przez JST w sytuacjach kryzysowych. Metodologia badania – wykorzystano grupę metod typowych dla nauk społecznych, jakimi są metody poznania empirycznego, a w szczególności metodę indukcji, dedukcji i porównań. Wynik – dyskusja nad pojęciem potencjału finansowego w logistycznym wsparciu działań w sytuacjach kryzysowych i ustalenie zależności między potencjałem finansowym i logistycznym w procesie realizacji zadań przez jednostki samorządu terytorialnego. Oryginalność/wartość – opracowanie pojęcia teoretycznego potencjału finansowego w logistycznym wsparciu działań w sytuacjach kryzysowych oraz zaprezentowanie jego matematycznego zapisu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alesina, A., Perotti, R. (1994). The Political Economy of Budget Deficits. Working Paper No. 4637. Cambridge: National Bureau Of Economic Research.
2.Barton, R.M. (1993). Crisis Management. Oxford: Oxford Press Publishers.
3.Chaberek, M. (1999). Logistyka – dane i współczesne płaszczyzny praktycznego jej stosowania. Pieniądze i więź, 3 (4), 136–147.
4.Chaberek, M. (2002). Mikro-i makroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
5.Czempas, J. (2010). Ryzyko w działalności inwestycyjnej gmin. Niezgodność planów z wykonaniem inwestycji w gminach i powiatach województwa śląskiego (2004–2009). Finanse Komunalne, 9, 18–35.
6.Dylewski, M. (2015), Potencjał finansowy jednostek samorządu terytorialnego u progu nowej perspektywy finansowej. Finanse Komunalne, 1–2, 22–29.
7.Dylewski, M. (2016). Reguła limitowanej nierównowagi samorządu województwa. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1 (79), 631–642.
8.Dylewski, M., Filipiak, B. (2013). Finansowanie samorządowego długu publicznego – instrumenty i skutki ich zastosowania. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 3 (47), 129–141.
9.Filipiak, B. (2004). Zadania jednostek samorządu terytorialnego i fiormy organizacyjno-prawne ich realizacji. W: M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Finanse samorządowe. Narzędzia, Decyzje, procesy (s. 22–25) Warszawa: PWN.
10.Filipiak, B. (2008). Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: PWE.
11.Filipiak, B. (2016). Dylematy pomiaru potencjału finansowego jednostek samorządu terytorialnego – dobór czynników i ich pomiar. Prace Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 451, 75–87.
12.Filipiak, B., Guranowski, A. (2016). Ryzyko w małych projektach partnerstwa publiczno-prywatnego – ograniczenia i możliwości mitygacji. Finanse Komunalne, 3, 14–26.
13.Filipiak, B., Tarczyńska-Łuniewska, M. (2016a). Potencjał jednostki samorządu terytorialnego – próba systematyzacji pojęciowej i metodycznej. Finanse Komunalne, 1–2, 13–25.
14.Filipiak, B., Tarczyńska-Łuniewska, M. (2016b). Analysis of changes in the potential of the West Pomeranian Province in the years 2008–2014 (w druku).
15.Kata, R. (2015). Ryzyko finansowe w kontekście zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Optimum. Studia Ekonomiczne, 4 (76), 54–71.
16.Konieczny, J. (1983). Inżynieria systemów działania. Warszawa: WNT.
17.Kopits, G., Symanski, S. (1998). Fiscal policy rules, IMF Occasional Paper no. 162. Washington DC: International Monetary Fund, 1–41.
18.Kotłowska, M. (2015). Determinanty pomiaru dokonań na poziomie procesów w przedsiębiorstwie. Prace Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 390, 173–182.
19.Lubińska, T. (red.) (2009). Nowe zarządzanie publiczne – skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce. Warszawa: Difin.
20.Mackiewicz, M., Malinowska-Misiąg, E., Misiąg, W., Tomalak, M. (2006). Ramy finansowe strategii rozwoju województw na lata 2007–2014. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
21.Marchewka-Bartkowiak, K. (2010). Reguły fiskalne. Analizy BAS, 7 (32), 1–7.
22.Marchewka-Bartkowiak, K. (2012). Reguły fiskalne w warunkach kryzysu finansów publicznych. Ekonomia i prawo, 3, 47–59.
23.Markowski, K. (2011). Potencjał ekonomiczny miast w województwie lubelskim w latach 2000–2010. Lublin: GUS.
24.Michalak J. (2008). Pomiar dokonań od wyniku finansowego do Balanced Scorecard. Warszawa: Difin.
25.Miszczuk, M. (2004). Czynniki różnicujące potencjał finansowy gmin – próba typologii na przykładzie województwa lubelskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1023, 27–35.
26.Otwinowski, W. (2010). Kryzys i sytuacja kryzysowa. Edukacja dla Bezpieczeństwa, 2, 83–89.
27.Poniatowicz, M. (2014). Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie największych miast w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
28.Poniatowicz, M., Salachna, J.M., Perło, D. (2010). Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.
29.Postuła, M. (2013). Ocena sprawności działania państwa w odniesieniu do skali wydatków publicznych. Management and Business Administration. Central Europe, 21, 2 (121), 82–94.
30.Rowe, D.W. (1997). An anatomy of Risk, New York: R.E. Krieger Publishing Company.
31.Szpak, M. (2001). Etap 7. Określenie bezpiecznego dla miasta poziomu zadłużenia. W: K.S. Cichocki (red.), Wieloletnie planowanie finansowe: ocena zdolności kredytowej w gminie, najtańszy pieniądz we właściwym czasie. Warszawa: MUNICIPIUM.
32.Szymonik, A. (2011). Uwarunkowania logistyki imprez masowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 234, 320–330.
33.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
34.Wojciechowski, E. (2009). Refleksje na temat rządzenia. Warszawa: Difin.
35.Wosiek, M. (2013). Regionalne zróżnicowanie sytuacji finansowej gmin w warunkach dysproporcji rozwojowych w Polsce. Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego, 34, 144–158.
36.Zalewski, A. (red.) (2007). Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie. Warszawa: SGH.