Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Ocena sytuacji finansowej spółek komunalnych województwa dolnośląskiego

Autorzy: Łukasz Żabski
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Katedra Zarządzania i Gospodarki Żywnościowej
Słowa kluczowe: jednostki samorządu terytorialnego spółki komunalne sytuacja finansowa wskaźniki finansowe
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:14 (167-180)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Dokonanie oceny sytuacji finansowej spółek prawa handlowego, w których udziały i akcje posiadają gminy z województwa dolnośląskiego. Metodologia badania – Badania przeprowadzono na danych finansowych wybranych spółek z udziałem gmin województwa dolnośląskiego w latach 2010–2013. Do pomiaru i oceny sytuacji finansowej wykorzystano wskaźniki finansowe. Wynik – Na podstawie przeprowadzonych badań otrzymano, że analizowane spółki komunalne były w słabej sytuacji finansowej. Szczególnie ukazały się znaczne różnice pomiędzy kondycją finansową spółek ze względu na rodzaj prowadzonej działalności. Część z branż z racji specyfiki świadczonych usług i zaspokajanych potrzeb mieszkańców była wysoko kapitałochłonna i nierentowna. Inne z kolei rentowne i przynoszące dochody samorządom z wniesionych nakładów. Oryginalność/wartość – Badanie i ocena sytuacji finansowej spółek komunalnych jest szczególnie istota z punktu widzenia racjonalnego gospodarowania majątkiem publicznym. Zaprezentowane w artykule wyniki badań ukazują sytuację finansową spółek komunalnych w podziale na branże komunalne w latach 2010–2013. Dostarczają utylitarnych wskazówek przy ocenie sytuacji finansowej spółek o różnym profilu działalności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bachor, W. (2009). Efektywność majątku trwałego w spółkach komunalnych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
2.Bachor, W. (2007). Specyfika majątku trwałego w komunalnym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej i jego efektywność. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 81.
3.Bachor, W. (2011). Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw komunalnych. W: Z. Grzymała (red.), Podstawy ekonomiki i zarządzania w gospodarce komunalnej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
4.Dudzik, S. (1998). Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problematyka prawna. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.
5.Gabrusiewicz, W. (2005). Podstawy analizy finansowej. Warszawa: PWE.
6.Gruszewski, T. (2002). Współczesne teorie przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Horosz, P., Antoniuk, J.R. (2007). Prawne podstawy przedsiębiorczości. Warszawa: Wolters Kluwer.
8.Leszczyński, Z., Skowronek-Mielczarek, A. (2004). Analiza ekonomiczno-finansowa spółki. Warszawa: PWE.
9.Malinowski, P. (2013). Spółki prawa handlowego w działalności gospodarczej samorządu powiatowego. Warszawa: Difin.
10.Michalski, G. (2012). Crisis caused changes in intrinsic liquiduty value in non-profit institutions. Equilibrium, Quarterly Jounal of Economics and Economic Policy, 7, 2.
11.Savas, E.S. (1992). Prywatyzacja, Klucz do lepszego rządzenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Szajkowski, A., Tarska M. (2005). Prawo spółek handlowych. Warszawa: C.H. Beck.
13.Tyran, M. (2004). Wskaźniki ekonomiczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza.
14.Wojciechowski, E. (2003). Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Warszawa: Difin.