Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-25
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Zamówienia publiczne a płynność finansowa i rentowność przedsiębiorstw

Autorzy: Arkadiusz Borowiec
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
Słowa kluczowe: zamówienia publiczne; płynność finansowa rentowność
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (313-322)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem artykułu jest zbadanie wpływu uczestnictwa przedsiębiorstw różnych wielkości i branż w postępowaniach przetargowych na ich płynność finansową oraz rentowność. Metodologia badania – w artykule wykorzystano metodę ankietową oraz przeprowadzono analizę danych finansowych przedsiębiorstw biorących udział w przetargach publicznych. W badaniu wzięło udział 236 przedsiębiorstw. W celu weryfikacji wyników badań i określenia zależności pomiędzy uczestnictwem w rynku zamówień publicznych a płynnością finansową i rentownością przedsiębiorstw zastosowano test niezależności chi-kwadrat. Zakres czasowy badań obejmował 2015 rok. Wynik – przeprowadzone badania wykazały wpływ uczestnictwa przedsiębiorstw biorących udział w zamówieniach publicznych na ich płynność finansową i rentowność. Oryginalność/wartość – Opracowanie stanowi próbę wypełnienia luki badawczej dotyczącej wpływu uczestnictwa przedsiębiorstw w rynku zamówień publicznych na ich płynność finansową i rentowność.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bednarski, L. (1994). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE
2.Davis, D. (1993). Sztuka zarządzania finansami. Warszawa–Londyn: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Hamrol, M. (2005). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Ujęcie sytuacyjne. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
4.Gabrusewicz, W. (2005). Podstawy analizy finansowej. Warszawa: PWE.
5.Gorczyńska, M., Wieczorek-Kosmala, M., Znaniecka, K. (2008). Finanse przedsiębiorstwa. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
6.Jerzemowska, M. (2006). Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
7.Olszewski, D. (1992). Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa. Warszawa: Olympus.
8.PARP (2013). Nowe podejście do zamówień publicznych. Warszawa.
9.Waśniewski, T., Skoczylas, W. (2004). Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
10.Wypych, M. (2000). Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, Łódź: Wydawnictwo Absolwent.